• Duyurular
 • 100. İlhan Başgöz Özel Sayısı

  Önemli bir kavşak noktası olarak gördüğümüz Ağustos-2019 yılında yayımlanacak ve ülkemizin yüz akı bilim insanlarından Prof.Dr.  İlhan Başgöz  adına yayımlanacak 100. özel sayımızda siz değerli (davetli) akademisyen, yazar ve  araştırmacılarımızın makale, eleştiri, değerlendirme içeriğindeki ürünleriyle  katkıda bulunmalarını  ümit etmekteyiz.

  Öte yandan 100. sayımızla birlikte dergimizin kurucusu ve halen Yayın Koordinatörü olan Sayın Metin Turan adına da bu sayıyla birlikte  özel bir ek yayımlayacağız. Bu ekte de Metin Turan konulu anı, değerlendirme  içerikli yazıların yer almasını dilemekteyiz.100. sayımızda bir eserinizle yer almakla ilgili kararınızı,30 Haziran 2019 tarihine kadar bildirmenizi; katkıda bulunmayı  onayladığınız takdirde eserinizi 30 Temmuz  2019 tarihine kadar dergimize iletmenizi istirham eder, saygılarımızı sunarız.

   


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımız

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. sayısına

  konuya ilişkin makale kabul edilmektedir.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilecektir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale

  kontenjanı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. Özel Sayı

  (Kasım 2019)

  için konuyla ilgili makale

  kabul edilmektedir.

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


Özet


Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Eğitsel İnternet Kullanımına Yönelik Öz Yeterlik Düzeyi İle Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Bu araştırmanın temel amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının eğitsel internet kullanım öz-yeterlilik inançları (EİKÖYİ) ve bilgisayar destekli eğitime (BDE) bakılıp bu tutumlarını birçok değişken açısından inceleyip bu değişken arasında bir ilişki varmı yokmu ortaya koymaktır. Araştırma Fırat ve İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünde ders gören 461 öğretmen olma adayıları ile yürütülmüştür. İlişkisel tarama modeline uygun bir yönü takip eden araştırmada, veri toplama aracı olarak “EİKÖYİ Ölçeği”, “BDE Yapmaya İlişkin Tutum Ölçeği” ve araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Araştırmanın sonucuna bakıldığında kadın öğretrmen adayları, erkeklere bakıldığında teknoloji ve internet kullanımının daha fazla olarak belirlenirken; EİKÖYİ ve BDE yönelik tutumları arasında farklılık gözlenmemiştir. Bunun yanında fen bilgisi öğretmen adaylarının EİKÖYİ ve BDE yönelik tutumlarına interneti olma durumu, interneti kullanma süresi, sosyal ağ üyeliği olma durumuna göre anlamlı farklılık gözlenmiştir. Araştırma kapsamında BDE yapmaya ilişkin tutum puanları ile EİKÖYİ puanları arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını belirlemek için yapılan korelasyon analizi sonucunda aralarında orta düzeyde ve pozitif yönde ilişki belirlenmiştir

Anahtar Kelimeler
eğitsel internet kullanımı, öğretmen adayları, öz-yeterlik, bilgisayar destekli eğitim

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr