• Duyurular
 • Orcid koşulu

  Dergimize gönderilecek makale, tanıtım yazısı, vb tüm ürün sahiplerinin ORCID kayıtları ile başvurmaları TR-DİZİN'in kuralıdır. Orcid numarası olmayan yazarlarımıza dergimizde yer verilemeyeceğini saygılarımızla duyururuz.

  ***********


  100. İlhan Başgöz Özel Sayısı

  Önemli bir kavşak noktası olarak gördüğümüz Kasım-2019 yılında yayımlanacak ve ülkemizin yüz akı bilim insanlarından Prof.Dr.  İlhan Başgöz  adına yayımlanacak 100. özel sayımızda siz değerli (davetli) akademisyen, yazar ve  araştırmacılarımızın makale, eleştiri, değerlendirme içeriğindeki ürünleriyle  katkıda bulunmalarını  ümit etmekteyiz.

  Öte yandan 100. sayımızla birlikte dergimizin kurucusu ve halen Yayın Koordinatörü olan Sayın Metin Turan adına da bu sayıyla birlikte  özel bir ek yayımlayacağız. Bu ekte de Metin Turan konulu anı, değerlendirme  içerikli yazıların yer almasını dilemekteyiz.100. sayımızda bir eserinizle yer almakla ilgili kararınızı,30 Haziran 2019 tarihine kadar bildirmenizi; katkıda bulunmayı  onayladığınız takdirde eserinizi 30 Ağustos  2019 tarihine kadar dergimize iletmenizi istirham eder, saygılarımızı sunarız.

   


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımız

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. sayısına

  konuya ilişkin makale kabul edilmektedir.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilecektir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale

  kontenjanı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. Özel Sayı

  (Kasım 2019)

  için konuyla ilgili makale

  kabul edilmektedir.

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Eğitsel İnternet Kullanımına Yönelik Öz Yeterlik Düzeyi İle Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
(Examination of Attitudes of Computer Science Teachers About Self-Efficacy and Computer Assisted Instruction for Educational Internet Usage in Terms of Different Variables )

Yazar : Hüseyin Gökal  Ayşe Sönmez, Orhan Ercan  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 97-1
Sayfa : 47-62
    


Özet
Bu araştırmanın temel amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının eğitsel internet kullanım öz-yeterlilik inançları (EİKÖYİ) ve bilgisayar destekli eğitime (BDE) bakılıp bu tutumlarını birçok değişken açısından inceleyip bu değişken arasında bir ilişki varmı yokmu ortaya koymaktır. Araştırma Fırat ve İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünde ders gören 461 öğretmen olma adayıları ile yürütülmüştür. İlişkisel tarama modeline uygun bir yönü takip eden araştırmada, veri toplama aracı olarak “EİKÖYİ Ölçeği”, “BDE Yapmaya İlişkin Tutum Ölçeği” ve araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Araştırmanın sonucuna bakıldığında kadın öğretrmen adayları, erkeklere bakıldığında teknoloji ve internet kullanımının daha fazla olarak belirlenirken; EİKÖYİ ve BDE yönelik tutumları arasında farklılık gözlenmemiştir. Bunun yanında fen bilgisi öğretmen adaylarının EİKÖYİ ve BDE yönelik tutumlarına interneti olma durumu, interneti kullanma süresi, sosyal ağ üyeliği olma durumuna göre anlamlı farklılık gözlenmiştir. Araştırma kapsamında BDE yapmaya ilişkin tutum puanları ile EİKÖYİ puanları arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını belirlemek için yapılan korelasyon analizi sonucunda aralarında orta düzeyde ve pozitif yönde ilişki belirlenmiştir

Anahtar Kelimeler
eğitsel internet kullanımı, öğretmen adayları, öz-yeterlik, bilgisayar destekli eğitim

Abstract
The main purpose of this research is to examine the attitudes of science teacher candidates towards educational internet self-efficacy and computer-aided education in terms of different variables and to find out whether there is a relationship between them. The research was carried out on 461 teacher candidates who were educated at Fırat and İnönü University Faculty of Education Science Education. In this research, which is followed by a relational screening model, "Educational Internet Usage Self-Proficiency Engraving Scale", "Attitude Scale Related to Computer Assisted Education" and "Personal Information Form" developed by the researcher were used as data collection tools. According to the results of the research, the female teacher candidates have higher attitudes towards technology compared to men; educational internet self-efficacy and attitudes towards computer-aided education. Besides, there was a significant difference between the attitudes of science teacher candidates towards educational internet usage self-efficacy beliefs and attitudes towards computer-assisted education according to the state of internet, the duration of internet usage, and social network membership. As a result of the correlation analysis to determine whether there is a meaningful relationship between attitude scores for computer-aided education and educational internet use self-efficacy beliefs, mid-level and positive relationship were determined.

Keywords
educational internet use, teacher candidates, self-efficacy, attitudes towards computer

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr