• Duyurular
 • 100. İlhan Başgöz Özel Sayısı

  Önemli bir kavşak noktası olarak gördüğümüz Ağustos-2019 yılında yayımlanacak ve ülkemizin yüz akı bilim insanlarından Prof.Dr.  İlhan Başgöz  adına yayımlanacak 100. özel sayımızda siz değerli (davetli) akademisyen, yazar ve  araştırmacılarımızın makale, eleştiri, değerlendirme içeriğindeki ürünleriyle  katkıda bulunmalarını  ümit etmekteyiz.

  Öte yandan 100. sayımızla birlikte dergimizin kurucusu ve halen Yayın Koordinatörü olan Sayın Metin Turan adına da bu sayıyla birlikte  özel bir ek yayımlayacağız. Bu ekte de Metin Turan konulu anı, değerlendirme  içerikli yazıların yer almasını dilemekteyiz.100. sayımızda bir eserinizle yer almakla ilgili kararınızı,30 Haziran 2019 tarihine kadar bildirmenizi; katkıda bulunmayı  onayladığınız takdirde eserinizi 30 Temmuz  2019 tarihine kadar dergimize iletmenizi istirham eder, saygılarımızı sunarız.

   


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımız

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. sayısına

  konuya ilişkin makale kabul edilmektedir.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilecektir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale

  kontenjanı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. Özel Sayı

  (Kasım 2019)

  için konuyla ilgili makale

  kabul edilmektedir.

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


Göçle Gelen Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Okul Ortamında Karşılaştıkları Sorunlar
(The Problems of Immigrant Foreign Students in School Environment )

Yazar : Aygil Takır  Ayşen Özerem  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 97-1
Sayfa : 659-678
    


Özet
Bu araştırmanın amacı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan bir devlet kolejinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin, okul ortamında yaşadıkları sorunları rehber öğretmen ve okul idarecileri gözünden ortaya koymak ve çözüm önerileri geliştirmektir. Göç etmiş yabancı uyruklu öğrencilerin uyum sürecinde en büyük sorumluluk sahibi olarak rehber öğretmenler ve okul idarecileri görülmektedir. Bu sebeple, rehber öğretmenlerin ve müdür yardımcılarının yabancı uyruklu öğrencilerin yaşadıkları problemlerle ilgili verecekleri bilgiler ile tespit edilen sorunlara yönelik olarak hem bireylere hem de okul işleyişine katkı sağlanacağı düşünülmektedir. Araştırmanın çalışma grubu, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında KKTC’de bir devlet kolejinde görev yapan 3 rehber öğretmen ve 6 müdür yardımcısıdır. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması olarak tasarlanmıştır. Araştırmada veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Veri analizini gerçekleştirmek için betimsel ve içerik analizinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, rehber öğretmenlerin ve müdür yardımcılarının eğitim-öğretim sürecinde yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili bazı sorunlar gözlemledikleri tespit edilmiştir. Bu sorunların en başında dil, kültür farklılığı, dersle ilgilenmeme/öğretimden kopma ve uyum problemlerinin geldiği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Yabancı Uyruklu Öğrenciler, Göçle Gelen Yabancı Uyruklu Öğrenciler

Abstract
The purpose of this research is to detect the problems experienced by foreign students studying in a state college in the Turkish Republic of Northern Cyprus with the point of view of the guidance teachers and school administrators and to develop the solutions. Guidance teachers and school administrators are seen as having the greatest responsibility in the integration process of immigrated foreign students. For this reason, it is considered that the guidance teachers and assistant principals will contribute to the functioning of both the individuals and the schools in order to solve the problems determined by the collected information about the problems experienced by foreign students. The sample of the research is 3 guidance counselors and 6 assistant principals who work in state college in the TRNC, in the academic year 2017-2018. The research was designed as a case study from qualitative research methods. In the study, data were collected by semi-structured interview form consisting of open-ended questions developed by the researchers. Descriptive and content analyses was used to perform data analysis. As a result of the research, it was determined that the guidance teachers and assistant principals observed some problems related with foreign students. The major of these problems are language, culture difference, lack of interest in teaching/learning process, and adaptation problems.

Keywords
Foreign Students, Immigrant Foreign Students, School Problems, Immigration

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr