Sayı

İÇİNDEKİLER

1- Does the Education Degree Significantly Affect the Perception of a Virtual Reality Environment?
Eğitim Durumu Sanal Gerçeklik Ortamının Algılanmasını Önemli Derecede Etkiler mi?

AbdulKader El Rawas - Çağın Kazımoğlu  ……………………………………………………..1-17

2- Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Medyayı Eğitsel Amaçlı Kullanma Durumları ve Sosyal Medyaya Yönelik Tutumları

Use of Social Media for Educational Purposes by Secondary School Students and Attitudes towards Social Media

Ahmet Hakan Hançer - Hande Mişe ……………………………………………………………18-30

3- Education in the Digital Age: Technological Trends in Anatomy Education

Dijital Çağda Eğitim: Anatomi Eğitiminde Teknolojik Eğilimler

Türker Sahin - Nadire Çavuş …………………………………………………….…………..…31-46

4- Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Eğitsel İnternet Kullanımına Yönelik Öz Yeterlik Düzeyi İle Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Examination of Attitudes of Computer Science Teachers About Self-Efficacy and Computer Assisted Instruction for Educational Internet Usage in Terms of Different Variables

Hüseyin Gökal - Ayşe Sönmez - Orhan Ercan …………………………………………………47-62

5- Validity and Reliability of the “Gamification Applications in Education” Scale

Eğitimde Oyunlaştırma Uygulamaları” Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Fezile Özdamli -  Şenay Kocakoyun Aydoğan ………………………………………………...63-75

6- Yüksek Öğretimde Sanal Gerçeklik Kullanımı ile İlgili Yapılan Araştırmalara Yönelik İçerik Analizi

Examination of Virtual Reality Usage in Higher Education in Terms of Different Variables

İrfan Şimşek - Tuncer Can …………………………………………………………….……….76-90

7- Çevrimiçi Pedagojik Formasyon Sertifika Programının Tasarlanması, Uygulanması Ve Değerlendirilmesi

Design, Implementation And Evaluation Of The Online Pedagogical Formation Certificate Program

Volkan Cantemir - Müesser Nat ……………………………………………………………….91-104

8- Öğretmenlerin Ve Öğretmen Adaylarının Mobil Eğitim Uygulamalarına Yönelik Tutumları

The Attitudes of the Teachers and Teachers Candidate Towards Mobile Education Applications

Hüseyin Göksu - Sevilay Atmaca ……………………………………………………………..105-116

9- An Extended Mobile Application Design For Special Education To Teach Numbers

Sayıları Öğretmek Amacıyla Özel Eğitim İçin Genişletilmiş Bir Mobil Uygulama Tasarımı
Umut Zeki - Tolgay Karanfiller - Kamil Yurtkan …………………………………………..117-128

10- Üniversite Öğrencilerinin Katı Atık Kirliliği ve Yönetimi Konusundaki Farkındalıkları ve Davranışlarına Eğitimin Etkileri

The Influence of Education on the Awareness and Behavior of University Students towards Solid Waste Pollution and Management

İme Akanyeti -  Çağın Kazımoğlu .............................................................................................129-146

11- Sürdürülebilir Kalkınma Farkındalığı ve Çevresel Duyarlılık Üzerine Bir Durum Çalışması: Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

A Case Study on Sustainable Development Awareness and Environmental Responsibility

Doğa Kavaz -  Hüseyin Öztoprak …………………………………………………………….147-166

12- Male Representations in Woolf’s A Room of One’s Own

Woolf’un Odasında Erkek Temsili

Çelen Dimililer - Nurdan Atamtürk …………………………………………………………..167-177

13- A Feminist Stylistics Analysis of “The Laugh of the Medusa,” by Héléne Cixous

Héléne Cixous'un “Medusa'nın Gülüşü” Feminist Stilistik Analizi

Fatma Batular …………………………………………………………………………………178-190

14- The Importance of LMS Use Policy in Higher Education Institutions

Yükseköğretim Kurumlarında ÖYS Kullanım Politikasının Önemi

Larian M Nkomo - Muesser Nat - Philip Siaw Kissi ……………………………………..…191-200

15- Okul Öncesi Eğitim Kurumlarindaki Öğretmenlerin Psikolojik Sermaye Ve Okul Kültürü Özellikleri Arasindaki İlişkinin İncelenmesi

Investigation Of The Relationship Between Teachers' Psychological Capital and School Culture Characteristics In Preschool Education Institutions

Figen Yaman Lesinger - Salim Akyürek - Hülya Şenol …………………………………….201-227

16- A Case Study on Staff Development Program at a Private University in Cyprus

Kıbrıs'ta Özel bir Üniversitenin Personel Geliştirme Programı Üzerine bir Çalışma

Rüya Mert Altıncı ……………………………………………………………………………..228-238

17- Öğretmenlerin Mesleki Doyum ve Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin İş Stresi Düzeylerine Göre İncelenmesi

Investıgatıon Of The Teachers’ Job Satısafactıon, Organızatıonal Commitment According to Stress Levels

Bedriye Alıcı - Münevver Yalçınkaya ………………………………………………………..239-255

18- Realization of The Use of Primary School Branch Teachers' Ways of Communicating with The Parents

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Velilerle İletişim Kurma Yöntemlerinin Kullanımının Gerçekleştirilmesi

Azmiye Yinal - Figen Yaman Lesinger - Gamze Peler Şahoğlu ……………………………256-288

19- Öğretmenlerin Eğitim Denetmenlerine İlişkin Metaforik Algıları

Metaphorical Perceptions of Teachers on Educational Supervisors

Osman Vaiz - Nesrin M. Bahçelerli - Akış Vaiz ……………………………………………..289-298

20- Denetmen Görev ve Sorumlukları; Kıbrıs Örneği

Duties and Responsibities of Education Supervisors; A case of Cyprus

Osman Vaiz - Nesrin M. Bahçelerli - Akış Yeşilada ……………………....…………………297-305

21- The Experience of Uncertainty in Foreign Language Learning within Dynamic Systems Framework

Dinamik Sistem Çerçevesinde Dil Öğreniminde Yaşanılan Belirsizlik Deneyimleri

Aysun Dağtaş - Şehnaz Şahinkarakaş ………………………………………………………..306-319

22- Every Challenge Is An Opportunity To Learn: Student-Teachers’ Learning Experiences

Her Zorluk Öğrenme Fırsatıdır: Öğrenci Öğretmenlerinin Öğrenme Deneyimleri

Besime Erkmen ………………………………………………………………………………..320-334

23- The Use of Drama in  Overcoming  Anxiety in English as a Foreign Language Class: An Action Research

Yabancı Dil Sınıfı Olarak İngilizcede Kaygıyı Gidermede Dramanın Kullanımı: Bir Eylem Araştırması

Çelen Dimililer - Nurdan Atamtürk …………………………………………………………335-342

24- Foreign Language Anxiety Among Prospective Language Teachers

Öğretmen Adaylarının Yabancı Dil Kaygısı

Danyal Öztaş Tüm …………………………………………………………………………….343-358

25- Apology Strategies among EFL Postgraduate Learners

İngilizce Lisansüstü Öğrencilerinin Özür Dileme Stratejileri

Farida Aboud ………………………………………………………………………………….359-372

26- Comprehension of Conversational Implicatures by Students of the ELT Department

İngilizce Öğretmenliği Öğrencilerinin Konuşma Sezdirimlerini Anlama Becerileri

Behbood Muhammedzadeh - Özge Razi - Mehmet Ali Yavuz ……………………………..373-380

27- Dil Öğreniminde Öğrenci Bağışıklığının Dinamik Gelişimi

The Dynamic Development of Student Immunity in Language Learning Motivation

Semiha Gürsoy - Şehnaz Şahinkarakaş ……………………………………………………...381-401

28- Sosyal Duygusal Öğrenme Çerçevesinde Öz Düzenleme Yabancı Dil Öğrenme Ölçeğinin Geliştirilmesi

Development of a Self- Regulation Foreign Language Learning Scale Within the Framework of Social Emotional Learning

Senem Zaimoğlu - Şehnaz Şahinkarakaş …………………………………………………….402-417

29- A Study on the Views of English Literature Teachers about How to Teach English Literature: Libyan Higher Education Context

İngiliz Edebiyatı Öğreten Öğretmenlerin İngiliz Edebiyatını Öğretme ile İlgili Görüşleri:Libya Yüksek Öğretim Örneği

Almakki Rumadhan Al Sabiri - Sibel Ersel Kaymakamoğlu ………………………………418-433

30- Libyan Student Teachers’ Perceptions on the Attributes of the Effective EFL Teachers

Libya Öğrencilerinin Öğretmenlerin Etkili EFL Öğretmenlerinin Niteliklerine İlişkin Algıları

Najma Salem …………………………………………………………………………………..434-450

31- Production of Conversational Implicatures by Students of the ELT Department

İngilizce Öğretmenliği Öğrencilerinin Konuşma Sezdirimlerini Kullanma Becerileri

Özge Razi - Behbood Muhammedzadeh - Mehmet Ali Yavuz ……………………………..451-461

32- Öğretmenlerin Süreç Odaklı Ölçme Araçlarının Kullanımına Yönelik Tutum ve Öz Yeterlik Algıları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

Determining the Relationship Between Teachers' Attitudes Towards the Use of Process-Oriented Measurement Tools and Self-Efficacy Perceptions

Çiğdem Hursen - Sibel Süzek Birkollu ………………………………………………………462-477

33- Transformative Learning Theory through the Incorporation of Edublogs: The Experiences of Prospective Teachers

Edublogların Katılımıyla Dönüştürücü Öğrenme Kuramı: Öğretmen Adaylarının Deneyimleri

Enis Faslı - Funda Gezer Faslı ………………………………………………………………..478-498

34- Influence of Teacher Candidates’ Motivation on Social Entrepreneurship: A Qualitative Study

Öğretmen Adaylarının Motivasyonlarının Sosyal Girişimciliğe Etkisi: Nitel Çözümleme

Hale Erden ……………………………………………………………………………………..499-514

35- 4-6 Yaş Arasındaki Çocukların Ebeveynlerinin İstismara Yönelik Farkındalığı

The Awareness Levels Of Parents Whose Children Ages Between 4 and  6.

Elif Ünal Bozcan – Bengü Berkmen - Nihan Koran – Eşmen Tatlıcalı .……………………515-529

36- Okul Öncesi Eğitim Kurumlarindaki Öğretmenlerin Psikolojik Sermaye ve Okul Kültürü Özellikleri Arasindaki İlişkinin İncelenmesi

Investigation of the Relationship between Teachers' Psychological Capital and School Culture Characteristics in Preschool Education Institutions

 Hülya Bilgin …………………………………………………………………………………...530-556

37- 60-72 Aylık Çocukların Bilişsel, Sosyal- Duygusal ve Özbakım Yeterliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Kuzey Kıbrıs Örneği

An Investigation of 60 – 72 Months-Old Preschool Children’s Qualification on Cognitive, Socio-Emotional and Self-Care Skills in Terms of Specific Variables: North Cyprus Sample

Sarem Özdemir ………………………………………………………………………………..557-570

38- Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden Çocukların Motivasyon Düzeylerinin Problem Çözme Becerileri ve Öğretmenlerine İlişkin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

An Investigation of the Motivation Levels of Children in Preschool Education Institutions in Terms of Problem Solving Skills and Some Variables Related to Teachers

Mehlika Köyceğiz - Saide Özbey ……………………………………………………………..571-592

39- İşitme ve Konuşma Engelli Bireyler için İşaret Tanıma Sistemi Geliştirme

Development of Sign Recognition System for Hearing and Speech Impaired Individuals

Bora Oktekin  - Nadire Çavuş ………………………………………………………………...593-609

40- Zihin Engelliler Öğretmenliği Bölümü Öğretmen Adaylarının Özel Eğitim Uygulama Merkezlerinde Yapılan Öğretimsel Düzenlemelere İlişkin Görüşleri

The Views of yhe Prospective Teachers of the Department of Mentally Handicapped on the Instructional Regulations Made in Special Education Practice Centers

Vasfiye Karabıyık - Necla Işıkdoğan Uğurlu …………………………………...……………610-629

41- Üç Farklı Tekrarlı Okuma Stratejisinin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivitesi Olan Bir Öğrenci Üzerindeki Etkililiği

Effectiveness of Three Different Repetitive Reading Strategies on a Student with Attention Deficit and Hyperactivity

Gül Kahveci ……………………………………………………………………………………630-658

42- Göçle Gelen Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Okul Ortamında Karşılaştıkları Sorunlar

The Problems of Immigrant Foreign Students in School Environment  

Aygil Takır - Ayşen Özerem .....................................................................................................659-678

43- Yatılı Yurtta ve Ailesinin Yanında Kalan Ortaöğretim 12. Sınıf Öğrencilerinin Durumluk ve Süreklik Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırması

Comparıson of State-Traıt Anxıety Levels of Secondary School 12TH Grade Students Who Stay At Dormitory and Who Stay With Their Parents

Mustafa Onur Tatlı - Ayşe Bengisoy …………………………………………………………679-697

44- The Impact of Violence of The Visual Media on High School Students

Görsel Medyadaki Şiddetin Lise Öğrencileri Üzerindeki Etkisi

Figen Yaman Lesinger - Musa Oytun - Azmiye Yınal ............................................................698-725

45- Öğretmen Adaylarının Akademik Erteleme Davranışlarının İncelenmesi

A Study on Academic Procrastination Behaviors of Teacher Candidates

Hande Mişe - Ahmet Hakan Hançer …………………………………………………………726-738

46- Ergenlerde Sosyal Onay ve İyilik Hallerinin İncelenmesi

Examination of Social Approval and Wellbeing Conditions in Adolescents

Münevver Yalçinkaya - Meryem Taner - Emre Demirci …………………………………...739-752

47- Lise Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı ve Depresyonun Cinsiyet, Akademik Başarı ve İnternete Giriş Süreleri Açısından İncelenmesi

A Study on Internet Addiction and Depression Among High School Students due to Gender, Academic Success and Internet Usage Duration

Cemre Anlayışlı - Nergüz Bulut Serin ......................................................................................753-767

48- İlkokul 3. Sınıf Öğrencilerinin Kaygı ve Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi

A Study on Anxiety and Depression Levels of Primary School Third Grade Students

Ülkü Tosun - Aziz Zorlu ………………………………………………………………………768-780

49- İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Akademik Başarılarını Öğrenme Stillerine Göre İncelenmesi

Investigation of Elementary Mathematics Teacher Candidates Academic Achievement According to Kolb’s Learning Styles

Hasan Altun - Süha Yilmaz ………………………………………………….………………...781-792

50- Lexical Categories in Eleven by Sandra Cisneros: A Pedagogical Stylistic Study

Sandra Cisneros’un Eleven Adlı Eserinin Sözcüksel Kategorileri: Pedagojik Biçembilimsel İnceleme

Safiye Çiftlikli ………………………………………………………………………………….793-800


 


Sayı
Prof.Dr. Fatoş Silman (UKÜ Eğitim Fakültesi)
Editör
Doç. Dr. Ayşe Negiş Işık & Doç. Dr. Erkan Işık
Lefkoşa  2019
Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

 
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.922

 
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.923

 
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.925

 
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.926

 
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.927

 
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.928

 
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.929

 
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.930

 
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.931

 
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.932

 
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.933

 
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.934

 
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.935

 
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.936

 
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.937

 
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.938

 
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.939

 
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.940

 
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.941

 
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.942

 
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.943

 
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.944

 
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.945

 
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.946

 
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.947

 
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.948

 
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.949

 
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.950

 
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.951

 
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.952

 
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.953

 
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.954

 
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.956

 
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.961

 
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.964

 
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.967

 
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.968

 
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.969

 
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.970

 
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.971

 
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.972

 
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.973

 
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.974

 
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.975

 
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.976

 
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.977

 
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.978

 
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.979

 
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.980