Dergi Hakkında


Tarihçe ve Genel Bilgiler

1994 yılından beri Ankara’da çıkan  folklor/edebiyat dergisi, 2008 yılından itibaren  Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi  bünyesinde, uluslararası hakemli sistematikle, yılda dört sayı  olarak yayımlanmaktadır. Yayım ayları Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım'dır. Dergimizde;  folklor, antropoloji, edebiyat,dil/dilbilim  dallarındaki bilimsel, özgün ve nitelikli oldukları çift kör  hakem sistemiyle onaylanmış makaleler değerlendirilmektedir. Hakem raporlarının çelişkili durumlarında yazı, üçüncü hakeme gönderilir ve Yayın Kurulu+editör görüşüyle karara varılır. Yazarlar, denetim süreçlerindeki uyarıları yerine getirirler; katılmadıkları hususlar varsa, gerekçeleriyle birlikte karşı görüşlerini iletirler. Kesin sonuç, Yayın Kurulunca alınır. Dergiye gönderilen yazılar, hiçbir durumda iade edilmez.

Dergi Open Access Scholarly Publishers Association OASPA   üyesidir; CORE platformundadır. 
Dergimizin basılı ve elektronik formatları bulunmaktadır. folklor/edebiyat, akademik alanda hazırlanan çalışmaların yer aldığı bir yayım olarak bilimsel araştırma yapan kurum ve kişilere katkı sağlamak amacıyla toplumsal hizmet sunan sosyal bir organdır.Yazarlardan hiçbir aşamada ücret istenmez.

 Derginin yayım dili Türkçe ve  İngilizce’dir, ayrıca Türkçe de olsa tüm basılan makalelerin başlık, öz ve anahtar sözcükleri İngilizce olarak da makalede bulunur. Hakemlerden onay almış Türkçe makaleler için 750-1000 sözcükten oluşan genişletilmiş özet (extended summary) gereklidir.

TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılından itibaren gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunludur. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilere (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

folklor/edebiyat dergisi Etik  İlkeler  ve Yayın Politikası

folklor/edebiyat  dergisi etik durumlar, hatalar veya vazgeçmeler konusunda konuyla ilgili uluslararası alanda benimsenmiş ilkelere bağlıdır. Dergiye gönderilen bilimsel çalışmaların yayınlanmasından vazgeçilmesini önlemek editör kurulunun kritik sorumlulukları arasındadır. Bilimsel çalışmalarda gözlemlenebilecek etik dışı davranışların hiçbir örneği kabul edilemez. Dergiye gönderilmiş bilimsel araştırmaların içeriği özgünl kaynaklardan yararlanılarak hazırlandığı yazarlar tarafından beyan edilmiştir.

folklor/edebiyat dergisi, “Dergi Editörleri Davranış İlkeleri”ni (COPE Code of Conduct for Journal Editors) esas alarak yayım sorumluluklarını yerine getirmeyi temel ilke olarak benimsemiştir. Bu ilke doğrultusunda editör kurulu, hakemler ve yazarlar dergi başvuru ve değerlendirme süreçlerindeki işlemlere uygun davranmayı etik kurullar kapsamında uygulamakla zorunludur. folkor/edebiyat dergisi, başkalarına ait çalışmaları kötüye kullanma, çıkar ilişkisi gibi etik ihlaller içeren hiçbir etik dışı çalışmanın kabul edilemez olduğunu ve yasal tüm haklarının saklı olduğu bildirilir. Bu kapsamda dergiye gönderilen makaleler intihal programı (Ithenticate)’ ten geçirildikten sonra kabul edilir. Dergiye gönderilen makalenin benzerlik oranı % 20’ den fazla olmamalıdır.

folklor/edebiyat  dergisi danışma kurulu,editör,  hakem ve yazar sorumlulukları ve bilimsel ilkeler başlıkları altında tek tek alıp “Dergi Editörleri Davranış İlkeleri”ni (COPE Code of Conduct for Journal Editors) ne uygun olarak yayın etiği ve kötüye kullanım bildirgesi başlığı altında aşağıda belirtmiştir.

 Yayımcının  Etik Sorumlulukları 

folklor/edebiyat Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi  tarafından yayımlanan bilimsel bir dergidir. Adı geçen kurum adına derginin resmî imtiyaz sahibi, aşağıdaki etik sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür:

Editöryal Bağımsızlık

 • Yayımcı, dergi  editörünün ve alan editörlerinin makale kabulünden yayıma kadarki bütün süreçlerde editöryal kararlarında bağımsız hareket etmesini garanti eder.
 • Yayımcı veya herhangi bir kimse editöryal bağımsızlığa aykırı bir talepte bulunamaz, yayım sürecine müdahale edemez.

Fikrî Mülkiyet ve Telif Hakkı

Yayımcı, folklor/edebiyat'ta yayımlanan her makalenin düşünsel mülkiyet ve telif hakkını korur ve yayımlanmış her makalenin kaydını sağlamakla yükümlüdür.

Dergi İçeriğine Erişim

 • Yayımcı, Açık Erişim ilkesini benimseyerek folklor/edebiyat'ta yayımlanan tüm makalelere kalıcı ve ücretsiz olarak erişim sağlamayı taahhüt eder.
 • Makale başvurusu esnasında yazarlardan maddî ve manevî herhangi bir karşılık talep etmez.

Yayımların Arşivlenmesi

Yayımcı, çevrimiçi içeriğin arşivlenmesi ve korunması için gerekli tedbirleri alır. Dergi sitesi, DOAJ (Casper projesi) ve Dergipark:  Folklor/Edebiyat » Arşiv (dergipark.org.tr) kaynaklarında dergi sayıları arşivlenmektedir. 

Etik İhlalin Önlenmesi

 • Yayımcı, editörler ile birlikte her türlü bilimsel suistimal ve intihal durumunda gerekli tedbiri almakla yükümlüdür.
 • Etik ihlal yapıldığının tespiti hâlinde mümkünse bu ihlalin giderilmesi, mümkün değilse düzeltme yayımlanması veya ilgili makalenin yayımdan çekilmesi gibi çözüm yollarına başvurabilir.
 • Yayım Kararı

 • folklor/edebiyat'a gönderilen makalelerinyayımına karar vermek editörlerin sorumluluğundadır.
 • Gönderilen makaleler araştırmaya dayalı olma, özgünlük, alana katkı sağlama, yeni ve farklı gelişmeleri irdeleme gibi akademik niteliklikler dikkate alınarak dergi kapsamına ve yayım ilkelerine uygunluk açısından ön değerlendirmeye tâbi tutulur.
 • Ön değerlendirme sonucunda uygun görülen makalelerin hakem süreci başlatılır ve izlenere ksonuçlandırılır. Hakemlerin kararları neticesinde, makalelerin akademik yeterliliğine bakılarak, yayımlanıp yayımlanmayacağına karar verilir.
 • Tarafsızlık

  folklor/edebiyat'a gönderilen makalelerin değerlendirilmesinde ve hakemlerin belirlenmesinde yazar(lar)ın cinsiyet, etnik köken, dinî inanç, siyasî düşünce, görev yaptığı kurum gibi özellikleri kesinlikle dikkate alınmaz.

  Gizlilik

 • folklor/edebiyat'a gönderilen makalelere ait herhangi bir bilgi yazar(lar), hakemler, editör, editör yardımcıları,danışma kurulu ve yayımcı dışında hiçbir kimse ile paylaşılmaz.
 • Yazar(lar)a ait araştırma verileri korunmalıdır.
 • Makalenin yayımlanmasından veya reddedilmesinden sonra da gizlik ilkesine uygun hareket edilir.
 • Çıkar Çatışması

 • Editörler, folklor/edebiyat'a gönderilen bir çalışmada yer alan bilgileri, yazar(lar)ının açık yazılı izni olmaksızın, kendi araştırmalarında kullanamazlar. Aynı şekilde, hakem değerlendirmesinden elde edilen bilgi veya fikirleri de kendi çıkarları için kullanamazlar.
 • Editör, yazar ile arasında çıkar çatışması ortaya çıktığı takdirde ön değerlendirmenin yapılmasını ve hakemlik sürecinin yönetilmesini kendi yerine diğer editörlerden veya yayım kurulundan birinin yapmasını istemelidir.
 • Makaleler konu ile ilgili çıkar ilişkisi bulunabilecek hakemlere gönderilmemelidir.
 • İvedilik

 • Ön değerlendirmesi tamamlanan makaleler bekletilmeden hakem değerlendirmesine gönderilir.
 • Hakemlerin kararları bekletilmeden yazarlara bildirilerek yazarların istenen düzeltmeleri yapması sağlanır.
 • Editöryal süreçlerde derginin belirlemiş olduğu sürelere uygun hareket edilir.
 • Değerlendirme Sürecini Yürütme

 • Hakemler makale konusuna uygun bir şekilde en yetkin isimler arasından seçilmelidir.
 • Hakem belirleme sürecinde yazar ile hakemler arasında çıkar çatışması olup olmadığı durumu gözetilmelidir. Yazar ile hakemlerin aynı kurum ve bölümden olmamasına özen gösterilmelidir.
 • Kör hakemlik ilkesine riayet edilmeli, hakemlerin bilgileri gizli tutulmalıdır. Ayrıca, makalelerin hakemlere gönderilmesi esnasında makale dosyasında yazar(lar)la ilgili herhangi bir kişilsel bilgi bulunmamasına dikkat edilmelidir.
 • Hakemlerin nezaketsiz ve bilimsel olmayan bir şekilde değerlendirmede bulunmalarına müsaade edilmemelidir
 • Hakem havuzunun sürekli güncellenerek genişletilmesi için çaba sarf edilmelidir.
 • Ret gerekçeleri yazar(lar)a bildirilirken kırıcı olmayan ve küçümsenmeyen bir dil kullanılmalıdır.
 • Yayım Bütünlüğünü Sağlama

  Yayımlanan bir makale ile ilgili etik şikâyetler sunulduğu takdirde yayım tarihinin üzerinden yıllar geçmiş olsa dahi gerekli inceleme yapılır. Mümkünse makale yazarı ile iletişime geçilerek şikâyet ve iddialara gereken ilgi gösterilir. Soruşturma neticesinde etik kurallara aykırı hareket edildiği saptanmışsa yayımla ilgili bir hata, tutarsızlık veya yanlış yönlendirme olduğuna dair bir düzeltme notu yayımlanır.

Hakemler folklor/edebiyat dergisine gönderilen tüm makaleler çifte körleme süreci ile değerlendirilmektedir. Çifte körleme, yansız, nesnel ve bağımsız bir değerlendirme sürecinin sağlanabilmesi için yazarların hakemlerden, hakemlerin de yazarlardan gizli tutulması anlamına gelmektedir. Hakemlere makaleler değerlendirilmek üzere dergi yönetim sisteminden iletilmektedir. Bu sistem, www.folkloredebiyat.org ya da Dergipark üzerinden  gerçekleştirilmektedir.

folklor/edebiyat dergisi hakemlerinin etik sorumlulukları ve rolleri aşağıdaki gibidir:

• Hakemlerin yalnızca uzmanlık alanlarına ilişkin makalelere hakemlik yapmaları gerekmektedir.

• Hakemlerden çıkar çatışmaları bulunmayan makalelere hakemlik yapmayı kabul etmeleri beklenmektedir. Hakemler herhangi bir çıkar çatışması fark ettiklerinde editörü bilgilendirmeli ve ilgili makalenin hakemliğini yapmayı reddetmelidirler.

• Hakemler makaleleri yansız ve nesnel olarak değerlendirmelidirler.

• Hakemlerin değerlendirdikleri makalelere ilişkin dergi sitesinde bulunan Makale Takip Sistemindeki formu doldurmaları gerekmekte, çifte körleme sürecine zarar vermemek için formlarda isimlerini belirtmemeleri beklenmektedir. Hakemlerin değerlendirdikleri makalenin yayımlanabilir olup olmadığına ilişkin kararları ile kararlarına ilişkin gerekçelerini de bu formda belirtmeleri gerekmektedir.

• Hakemlerin kendilerine verilen süre içerisinde değerlendirmelerini tamamlamaları gerekmekte ve burada belirtilen etik sorumluluklara uymaları beklenmektedir. Editör Editörün “Yayın Etiği Komitesi”nin (Committe on PublicationEthics - COPE) yayınlamış olduğu “COPE Dergi Editörleri için Etik Davranışlar ve En İyi Uygulamalar Kılavuzu” ("COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors") ve “COPE Dergi Editörleri için En İyi Uygulamalar Kılavuzu”nda ("COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors") yer alan ve aşağıda listelenen etik sorumluluklara uyması gerekmektedir. Editör dergide basılan tüm makalelerden sorumludur. Editörün etik görevleri ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir: Hakemlerle İlişkiler • Editör, hakemlerin bilgi ve uzmanlıklarına uygun makaleleri değerlendirmelerini istemelidir. Makalelerin alanında uzman kişilerce uygun bir şekilde değerlendirilmesi sağlanmalıdır.

• Editör, hakemlerin bir makaleyi değerlendirmeden önce makaleye ilişkin çıkar çatışmaları bulunmadığını belirtmelerini istemekle yükümlüdür. • Editörün hakem değerlendirme sürecine ilişkin gerekli tüm bilgileri ve hakemlerden yapması beklenenleri hakemlere iletmesi gerekmektedir. • Editör, hakem değerlendirme sürecinin çifte körleme ile sürdürüldüğünden emin olmalı ve yazarlara hakemleri, hakemlere de yazarları açıklamamalıdır. • Editör, hakemleri zamanlama ve performanslarına göre değerlendirmelidir.

• Editör, hakemlere ilişkin bir veri tabanı oluşturmalı ve hakemlerin performansına göre veri tabanını güncellemelidir.

• Editör, kaba ve niteliksiz yorumlarda bulunan ya da geç dönen hakemleri hakem listesinden çıkarmalıdır. • Editör, hakem listesini hakemlerin uzmanlık alanlarına göre sürekli yenilemeli ve genişletmelidir.

Yazarlarla İlişkiler

Yazar(lar) •

folklor/edebiyat dergisine gönderilen makalelerin belirtilen alanlarda yapılmış yöntembilimsel niteliklere sahip olması gerekmektedir.

• Makalelerde yararlanılan tüm kaynaklar (yazarlar, çevrimiçi sayfalar, kişisel görüşmeler, vb.) için doğru ve uygun bir şekilde kaynak gösterilmelidir.

• Dergiye gönderilen makalelerin başka bir dergiye gönderilmediği belirtilmeli ve yayını kesinleşen makalenin telif haklarının dergiye devredildiğinin kabulü yazarlarca yazılı olarak bildirilmelidir.

• Gönderilen makaleye ilişkin çıkar çatışmaları belirtilmeli ve nedeni açıklanmalıdır. • Yazarlar çalışmalarında bir hata tespit ettiklerinde editörü ve editörler kurulunu bilgilendirmeli, düzeltme ya da geri çekme süreci için işbirliği kurmalıdırlar.

• Editör, yazarlara kendilerinden ne beklendiğine ilişkin Yazım ve Yayın İlkeleri sürekli güncellemelidir.

• Editör dergiye gönderilen makaleleri  Öndenetim Kurulu çalışmasından sonra dergi yazım kuralları, çalışmanın önemi, özgünlüğü açısından değerlendirmeli ve makaleyi ilk gönderim sürecinde reddetme kararı alırsa, yazarlara bunun nedenini açık ve yansız bir şekilde iletmelidir. Bu süreçte, makalenin dilbilgisi, noktalama ve/veya yazım kuralları (kenar boşlukları, uygun şekilde referans gösterme, vb.) açısından tekrar gözden geçirilmesi gerektiğine karar verilirse, yazarlar bu konuda bilgilendirilmeli ve gerekli düzeltmeleri yapabilmeleri için kendilerine zaman tanınmalıdır.

İNTIHAL POLITIKASI

Dergimiz, akademik çalışmalarda bilimsel etik kurallarına uygunluk ilkesini benimsemiştir. İntihalin önlenmesi için aşağıdaki hususlar uygulanacaktır:

1- Bilimsel çalışmalarda yararlanılan tüm kaynaklar mutlaka belirtilmeli, atıflar doğru ve kaynağa uygun olmalıdır.

2- Yazar, folklor/edebiyat dergisine gönderdiği makalenin özgün ve bilimsel etik standartlarına uygun olduğunu, yararlanılan kaynakların atıflarının tam olarak yapıldığını ve basılmış yahut yayım aşamasındaki başka makalelerle benzerlik taşımadığını garanti etmiş olur.

3- folklor/edebiyat'a  gönderilen tüm çalışmalar intihal önleme yazılımı olan iThenticate ile kontrol edilecek ve benzerlik oranı %20 ve üzeri olan makaleler  yazarlara geri gönderilecektir. Bu konuyla ilgili rapor yazara ve (gerekli görülmesi hâlinde) ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilecektir.

Yayıncı:

folklor/edebiyat dergisi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi tarafından yayımlanmaktadır. Yayıncının etik sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

• Yayıncı, folklor/edebiyat dergisinde makale yayımlama sürecinde karar merciinin ve hakemlik sürecinin editörün sorumluluğu olduğunu kabul eder.

• Yayıncı derginin açık, elektronik ve ücretsiz erişimini sağlar: www.folkloredebiyat.org 

Aşağıda etik dışı bazı davranışlar listelenmiştir:

* Çalışmaya fikren katkıda bulunmayan kişilerin yazar olarak belirtilmesi.

* Çalışmaya fikren katkıda bulunan kişilerin yazar olarak belirtilmemesi.

* Makale yazarın yüksek lisans/doktora tezinden ya da bir projeden üretilmişse bunun belirtilmemesi.

* Dilimleme yapılması yani, tek bir çalışmadan birden fazla makale yayımlanması.

* Gönderilen makalelere ilişkin çıkar çatışmalarının bildirilmemesi

* Çifte körleme sürecinin deşifre edilmesi.

Kaynak: Shafer, S. L. (2011). You will be caught. Anesthesia & Analgesia, 112(3), 491-493.

Açık erişimli nitelikteki dergimizde yayınlanmak üzere sisteme yüklenen çalışmalar için yayın telif hakkı sözleşmesi istenmez. Dergide yer alan ürünler için yazarlardan herhangi bir ücret istenmez. Yazar ya da yazarlar, bu durumu kabul eder ve derginin yayın ilkelerine uygun hareket etmeyi onay, bu sisteme dahil olurlar. Dergiye makale gönderme, Dergipark veya dergi sitesindeki  Makale Takip Sistemi yoluyla gerçekleştirilir.

Bu dergi, içeriğin kamuya serbestçe ulaşılabilir kılınması ve daha geniş bir küresel bilgi alışverişini desteklemesi ilkesine dayanarak içeriğine anında erişim sağlar. Bu bağlamda, akademik yayıncılık etiği ihlalleri olmaksızın derginin web sitesinin kullanıcıları, makalelerinin tam metinlerini okuyabilir, indirebilir, kopyalayabilir, dağıtabilir, yazdırabilir, arayabilir ve ya bağlantı kurabilir ve okuyucuların bunları başka bir yasal amaç için kullanmasına izin verebilir. Budapest Open Access Initiative's definition of Open Access).“Dergi makalelerinin mümkün olduğunca geniş kitlelere ulaşması gerektiğinden, bu yeni dergilerde yayımlanan materyale erişimi ve kullanımı sınırlamak için telif haklarına başvurulmayacaktır. Bundan sonraki süreçte telif hakları ve diğer araçlar, engellemeler koymak yerine yayımlanan tüm makalelerin açık erişimde kalıcılığını sağlamak için kullanılacaktır” (Kaynak: Budapest Open Access Initiative: http://www.budapestopenaccessinitiative.org/read

folklor/edebiyat  telif hakkı:Creative Commons licensed

Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eserinizi dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir. 

Dergi, CORE platformundadır.

Dergimizde  yayınlanması amacıyla gönderilen ve diğer bölümlerde belirtilmiş olan koşullara uygun çalışmalarda saptanabilecek ilgili yasalara uygun olarak gerçekleştirilmemiş alıntı, intihal gibi konularda yazar ya da yazarlar tek taraflı olarak sorumludur. Her makalenin benzeme oran raporları, dergi yönetimince beş yıl süreyle arşivlenir.

Derginin kısaltılmış adı: folk/ed. Derg,

İngilizce adı: folklor / literature