Bu çal›flmada, Karadeniz Bölgesi Halk Müzi¤indeki çoksesli unsurlar›n neler oldu¤u sorusuna yan›t aranm›flt›r. Bölgeye iliflkin örneklerin çoksesli unsurlar bak›m›ndan de¤erlendirilmesi sonucunda dem tutma, paralellik ve dem tutma ile paralelli¤in birlikte kullan›ld›¤› üç tip belirlenmifltir.