• Duyurular
 • Submission

  Manuscript submission for our 2020 issues has 

  ended. Thank you for your interest.


  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed. Derg,

  ----------------------------


  2020 sayıları

  2020 yılı sayılarımızın makale

  kabulü sona ermiştir.

  Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.


  Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce ÖZET(SUMMARY)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın

  makaleleriyle

  birlikte ORCID ID

  kayıtlarını da

  göndermelerini

  rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2020-1 / 101. sayı

  Mayıs 2020-2 / 102. sayı

  Ağustos 2020-3 / 103. sayı

  Kasım 2020-4 / 104. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************
Urkc;e muzik teorisi eserleri XV.YOzy1ldan balayarak XX.Yuzyila kadar uzayan bir zaman • diliminde kalenie almm1lard1r. Bu nedenle bu eserlerin nas1I incelenmesi, hangi yontemle ele ahnmas1 gerektigi bir sorun olarak kar1m1za c:;1kmaktad 1r. Turkc;e mOzik teorileri nas1I c;ah1lmal1d1r sorusunuri aydmlatilmas1, iyi bit c;al1ma ic;in yontem onerisini gerektirmektedi r. Hemen hemen her (fal1niada kaynak, arat1rma, dipnot gibi terimlerin anlat1ld1g1 aratirma tekniklerinin• vazgec:;ilmez esas1 olan giri te konunun onemi, !iterator (jal1mas1 ve eletirisi, c; mada kullamlan yontem, c;ahmamn plam anlat1lmahd1r. Ancak bu teknik konular d1mda :demik anlamda ele alman mOzik teorilerinin Oc:; yontemle incelendikleri gorOlmektedir. unlar: transkripsiyon, c;eviri ve edisyon kritik. Bunlara dordOncOsO olan "bilgiyi sistemletirme" Ve beincisi_C?lan 11kar1lat1rma yontemi" ilave edilmelidir. BOtOn yontemleri bir tek c:;ahmada yapmak gereksiz ve zaman al1c1d1r. Bu nedenle bu yontemlerden sadece biri kullanrlarak, zaman ic;inde aynr konu etrafmda farkli c;allmalarda farkll yontemleri kullanma yoluna gidilmelidir. TOrk muzigi teorisi tarihini dogru ekilde yazmak, ancak aynr konunun farkli metotlarla incelenmesiyle momkon olabilir.


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr