Türk ve Japon milletleri tarih boyunca birbirine yakın coğrafî bölgelerde yaşamışlardır. Asırlar boyunca birbirine komşu olmuş ya da birbirine yakın bölgelerde yaşamış olan farklı milletlerin değişik kültürel öğelerinde olduğu gibi mitolojilerinde de çeşitli ortaklık ve benzerlikler bulunması çok doğal bir durum olarak görülebilir. Bu bağlamda Türk ve Japon milletleri de coğrafî yakınlıkları dolayısıyla hem kültürel açıdan hem de mitolojik öğeler açısından benzerlik ve ortaklıklar gösteren iki topluluktur. Bu çalışmada temel olarak aralarında kültürel bağlamda yakınlık bulunduğu düşünülen Japon ve Türk milletlerinin mitolojileri yaratılış açısından ele alınmış, Türklere ait Yaratılış destanı ile Japonların benzer metinleri arasındaki ortak özellikler değerlendirilmiştir. Önceliklİ olarak Hıristiyanlık ya da diğer dinlerin (Musevilik, Budizm vb.) etkisi ile Japon mitolojisine girmiş mitolojik özelliklerin bulunup bulunmadığı, Japon mitolojisinin temel kaynaklarından araştırılmıştır. Bu araştırmanın sebebi diğer dinlerden ve inanışlardan birçok unsurun Japon mitolojisini ve diğer Asya mitolojilerini etkilemiş olduğunun düşünülmesidir. Değişik kaynaklar yardımı ile ortak mitolojik özellikler tespit edildikten sonra Türk ve Japon mitolojileri arasındaki bağlantılar tespit edilip yorumlanmıştır. Türk ve Japon mitolojileri mitolojileri ile ilgili karşılaştırılan konular arasında yaratılış, yaratılışın başlangıcı, yaratılış süreci, cennet ve cehennemin işlenişi, kutsal mekânlar, kutsal nesneler, tabiata bakış, mitolojidelerde geçen özel isimler, olağanüstü olay, durum ve nesneler, Tanrıların insana bakışı, insanın Tanrılara bakışı vb. konular sayılabilir