Sözlü Türk Kültürünün Yaşaması ve Aktarımında Hataylı Ozanların Rolü
(The Role of Incidental Scenes in The Living and Transfer of Oral Turkish Culture )

Yazar : Ali Yakıcı   - Berrin Sarıtunç  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 100
Sayfa : 1011
1629    977


Özet
Ünlü Türk romancısı Cengiz Dağcı, bir yazısında “anayurt dediğin dildir aslında…” biçiminde bir ifadede bulunur. Ünlü yazarın belirttiği gibi coğrafyaların vatan haline dönüşmesinde dilin etkisinin önemli olduğu görülmektedir. Dilin canlı olarak yaşadığı/ yaşatıldığı kurumlardan bir de halk ozanlığı/ âşıklık geleneğidir. Yüzlerce yıl bulunduğu coğrafyada yaşayan insanların dili, gönlü ve yükselen sesi olan ozanlar Türkçeyle doğumdan ölüme kadarki süre içinde bulunduğu insanının yaşadıklarını şiirleştirmiş, böylece tarihe tanıklık ederken sözlü kültürle birlikte eserlerini oluşturduğu Türkçenin de yaşamasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına büyük ölçüde yardımcı olmuştur. Bu bakımdan bu bildiriyle Hataylı ozanların yaşadıkları dönemde bulundukları bölgeye tanıklık edecek eserler oluştururken bunlarla Türk kültürel kimliğinin yaşatılması ve geleceğe aktarılmasında oynadıkları rolün fark edilmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmayla, Hatay’da Türk kültür varlığının yaşaması ve Hatay’ın ebedi bir Türk vatanı olarak devamında etkili olan ve gün ışına çıkmamış sözlü kültür ürünleri ela alınıp işlenecektir. Bunlar içinde başta Kırıkhan ilçesi ve özellikle Ceylanlı Köyü ozanları olmak üzere Sefil Molla, Sefil Hasan, Sefil Ahmet gibi kimileri Halep’te ikamet etmiş oradan Hatay’a gelmiş olan âşıkların yazmalarda yer alan şiirlerinin Hatay’da bir kültür hazinesinin oluşumundaki rolü ve tesiri tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Hatay’da kültürel miras, Tsözlü gelenek, halk ozanları, kültür aktarımı

Abstract
He famous Turkish novelist Cengiz Dağcı, in one of his articles, says Dağ the language you call homeland is actually Dağ cı. As noted by the famous author, it is seen that the effect of language is important in transforming geographies into homeland. It is a folk poet / minstrelsy tradition from the institutions where the language lives / lives alive. The language of the people who lived in the geography of the region for hundreds of years, hearts and rising voice poets Turkish poetry, from birth to death of the time of the people lived in poetry, so that the oral culture together with the oral culture of his work has helped greatly to transfer and future generations of Turkish. In this respect, with this declaration, it is aimed to recognize the role played by the bardans of Hatay in the period they live and create the works that will be witness to the region where they live and to play the Turkish cultural identity and to transfer them to the future. With this study, the existence of Turkish cultural assets in Hatay and the effective and effective culture of Hatay as an eternal Turkish homeland will be taken over and will be processed. Among them, especially the Kirikhan district and especially Ceylanli village poets, such as the Miser Molla, Sefil Hasan, Sefil Ahmet, some of whom lived in Aleppo from there to Hatay, the poems of the lovers in the manuscripts will be discussed in the formation of a cultural treasure in Hatay.

Keywords
Cultural heritage in Hatay, Turkish oral tradition, folk poets, language