• Duyurular
 • Makale gönderimi:

  2022 yılı 3.  4. sayıları için makale kabul edilmektedir. 


  CORE Platformundayız...

  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2021-1 / 106. sayı

  Mayıs 2021-2 / 107. sayı

  Ağustos 2021-3 / 108. sayı

  Kasım 2021-4 / 109. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  veya Dergipark

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


Tüketim Kültürü Teorisi Bağlamında Çocukların Reklamlarda Konumlandırılışı: “Koton Kids” Reklam Filmleri Üzerine Göstergebilimsel Bir İnceleme
(Positioning in Children’s Advertising in the Context of the Consumer Culture Theory: A Semiological Analysis on “Koton Kids” Advertisement Films )

Yazar : Melek Eryentü    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 91
Sayfa : 29-48
4927    1603


Özet
Günümüzde mal ve hizmetlerin tüketimi, temel ihtiyaçların karşılanmasından çok, kişilerin toplum içindeki yerini, konumunu belirleyen bir gösterge niteliği taşımaktadır. Reklam aracılığıyla bireylere kullandıkları ürün sayesinde toplumda ayrıcalıklı bir konuma sahip olacağı bilinci aşılanmaktadır. Bütün reklamlar özelde bir ürünü satarlarken genelde de tüketim değerlerini ve o ürünün yansıttığı yaşam tarzını satmaktadırlar. Reklam, kültürümüzün bir parçasıdır ve bu kültürle ilgili idealler sunmaktadır. Yani reklam, ürünleri ve tüketici kapitalizmini satmak için kullanılmaktadır. Reklamın tüketim ideolojisini taşıdığı nokta budur. Reklamlar artık hayatımızın her yanını sarmış durumdadır. Bireyler özellikle de çocuklar, bilinçli ya da bilinçsiz olarak reklam iletilerini almakta ve tüketim eylemini gerçekleştirmektedir. Reklamlar bir taraftan bireyleri ve çocukları tüketime yönlendirirken, diğer taraftan da çocukların toplumsal konumlarını kontrol altına alma işlevini yerine getirmektedir. Sosyalizasyon sürecinde reklamlar aracılığıyla çocuk kendisine ve çevresine anlam katacak, çalışmak, başarılı olmak, erdemli olmak gibi insani boyuttaki pek çok değer yargısından ziyade, sadece tüketerek mutlu olunacağı yolundaki düşünceye inandırılmaktadır. Bu çalışmada, çocuklar üzerinde tüketime dayalı bir kimliğin ve yaşam tarzının nasıl kurgulandığı, reklam metinlerinde tüketim kültürünün egemen değerlerinin ve ideolojisinin nasıl yeniden üretildiği Barthes’den hareketle gösterge tekniği kullanılarak analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
çocuk; göstergebilim, reklamlar, sosyal kimlikler, tüketim kültürü

Abstract
At the present time, the consumption of goods and services has become an indicator which determines people’s place and state in society rather than meeting their basic needs. Through commercial, the awareness that an individual will have a privilege position in society is given; by the consumption habits and products he/she uses. While all commercials sell a product in private, in general they also sell the value of consumption and the life style which the product reflects. The commercial is a part of our culture and it presents ideals about this culture. The commercial has been used to sell the products and the consumer capitalism.This is the point that the commercial has the consumer ideology. Now, commercials have become a big part of our lives. The individuals, especially the children, get the message of commercials consciously or unconsciously and they perform consumption activity. While commercials direct individuals and children to consumption on one hand, on the other hand they function as a control mechanism of the social values. During socialisation process, a child will give a meaning to him/herself and his surrounding through commercials, and rather than achieving numerous humanitarian values such as; working, being successful, and being a virtuous person, he/she will be convinced that he/she could be happy just by consuming. In this study, by means of using semiology technique with reference to Barthes, it has been analyzed how the consumption-centered identity and life style are fictionalised on children, and how the dominant values and ideology of consumption culture are recreated in commercial texts.

Keywords
child; semiology; commercials; social ıdentities; consumption culture

Folklor/Edebiyat » Home (dergipark.org.tr)
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)
Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
twitter facebook