Hasan Hüseyin Korkmazgil’in Made İn Turkey Adlı Mizahi Öykülerinde Siyasi Eleştiriler
(Political Criticisms In Hasan Hüseyin Korkmazgil’s Humor Work Titled Made In Turkey )

Yazar : Ayşe Ertuş    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 103
Sayfa : 559-576
1459    780


Özet
Mizah, gülmeye dayalı bir anlatım tarzıdır. Mizah kimi zaman düşündürmek, eleştirmek hatta tedirgin etmek gibi görevler de üstlenir. Halkı bilinçlendirmek ve egemen sınıfla alay ederek onu çürütmek amacı güden mizah “görevci ve yararcı gülmece” olarak adlandırılır. Bu gülmecenin temelinde eleştiri vardır. Eleştiriler gülmecenin boyutuyla çoğunlukla sisteme ve siyasi iktidarlara yöneliktir. Türk edebiyatında çoğunlukla şairliğiyle adından söz ettiren Hasan Hüseyin Korkmazgil (1927-1984), mizah öyküleri de kaleme almıştır. İlk şiirlerinde Serhan takma adını kullanan sanatçı, lise dönemlerinde politik ve felsefi kitaplara da merak salar. Bu dönem Marko Paşa gazetesini de okumaya başlayan sanatçı, ilk gülmece denemelerini de lise döneminde kaleme alıp okulun duvar gazetesinde yayımlar. Eserleri, politik duruşunun bir yansıması olan sanatçı, mizah öykülerinin yer aldığı eseri Made in Turkey (1970)’de siyasal eleştirileriyle öne çıkar. Made in Turkey’de yer verdiği siyasi eleştirilerinde halkı bilinçlendirmek amacı güder. Korkmazgil’in eserinde yer verdiği siyasi eleştirileri siyasetçilerin ahlaksızlığına, bürokrasinin yanlış işleyişine, demokrasinin yanlış algılanışına, basının çürümüşlüğüne yöneliktir. Çalışmamızdaki başlıklarda bu doğrultuda şekillenmiştir.

Anahtar Kelimeler
mizah, mizah öyküleri, eleştiri, siyasi eleştiri, Korkmazgil

Abstract
Humor is a way of narration based on smiling. Humor is sometimes used to have others think, to criticize them and even to make them bothered. Humor, which aims to make the public conscious and to tease and refute the dominant class, is called ““functional and beneficial laugh”. There is criticism at the base of this laughter. The criticism is mostly directed to the system and political power with the dimention of the laughter. Hüseyin Korkmazgil (1927-1984), who is mostly popular for his poetry in Turkish literature, also had written humor stories. In his early poems, he used the pseudonym Serhan and became interested in political and philosophical books during his high school years. During this time, he started to read marko pasha magazine, and he wrote his first laughter essays during his high school period and published them in the school's wall newspaper. His work is a reflection of his political stance and his work “Made in Turkey“ (1970) which features humor, becomes prominent with its political criticism. He aims to raise public awareness with his political criticisms in “Made in Turkey”.Korkmazgil's political criticisms in his work are directed at the immorality of politicians, the misconduct of the bureaucracy, the misperception of democracy, and the corruptions in the press. The titles in our study are shaped in this direction.

Keywords
humor, humorous stories, criticism, political criticism, Korkmazgil