Gurbet Türkülerinde İstanbul İmgesi: “Yârim İstanbul’u Mesken mi Tuttun"
(Gurbet songs in Istanbul: “My lover made Istanbul a dwelling” )

Yazar : F. Gülay Mirzaoğlu    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 100
Sayfa : 849
1534    999


Özet
Türk müzik kültürünün şekillenmesinde, müziğin yaratım, icra ve yayılma sürecinde belirli bir yer tutan başlıca merkezlerden olan İstanbul şehri, içinde yaşanan çağın, zamanın ve mekânın sosyo-kültürel bağlamlarına göre, klasik musikimizde olduğu gibi, halk türkülerinin birçoğunda da çarpıcı güzellikleriyle imgelenmiştir. Genel olarak her iki musiki geleneğinde de –klâsik musiki ve halk musikisi- adı aşk ile birlikte anılan İstanbul, Anadolu’nun çeşitli yörelerinde yaşanmış olaylardan kaynaklanan aşk, ayrılık türküleri ve gurbet türkülerinde ise tam tersine; âşıkları ayıran, aşılmaz bir engel olarak nitelendirilmektedir. Bu araştırmada, aşk, ayrılık ve gurbet temleri üzerine söylenmiş türkülerde İstanbul imgesi incelenip, başlıca özellikleri ortaya konulacak ve bu imgeyi oluşturan sosyal ve kültürel gerçeklikler irdelenecektir.

Anahtar Kelimeler
Gurbet türküsü, Halk türküsü, Gurbet türkülerinde İstanbul

Abstract
Istanbul, which is one of the main centers in the shaping of Turkish music culture, in the process of creation, performance and dissemination of music, has been visualized with striking beauties in many of folk songs as in our classical music according to the socio-cultural contexts of the era, time and place. Istanbul is known with love in both folk and classical music traditions and on the contrary, in the songs of love, separation and folk songs originating from the events that took place in various regions of Anatolia; Istanbul is an insurmountable obstacle that separates the lovers. In this research, Istanbul image will be examined in the songs on the themes of love, separation and expatriate, its main features will be revealed and the social and cultural realities that form this image will be examined.

Keywords
Expatriate Song, Folk Song, Istanbul on theme of expatriate songs