Ötekinin Ötekisini Anlatan Roman: O/Hakkâri’de Bir Mevsim
(Novel Depicting the Other of the Other: O/Hakkâri’de Bir Mevsim )

Yazar : Hanife Nâlân Genç    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 103
Sayfa : 451-462
2004    1218


Özet
Küçük öykü ve varoluşçu felsefenin önemli temsilcilerinden biri olan Ferit Edgü, pek çok yazınsal türde yapıt vermiş bir yazar, şair ve sanatçıdır. Yazınsal kariyerinden önce ilgi duyduğu resim ve seramik ve buna koşut olarak aldığı sanat eğitimi onu ve yazınsal yaşamını farklı yönde etkilemiş, bir anlamda yön vermiştir. Fransa’da Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümünde okumuş ve 1964 yılında yurda dönmüştür. Askerlik görevini yerine getirmek üzere Hakkâri’nin Pirkanis Köyü’ne giden yazar, burada yaşamının en büyük değişimini geçirir. Bu küçük köyde yaşayıp gördükleri ona büyük bir deneyim olarak geri döner. Burada tanık olduğu ve yaşadığı olaylar gerek özel gerekse yazınsal yaşamına esin kaynağı olmakla kalmaz, düşünce sisteminin tüm dengelerini değiştirir. Hakkâri’de edindiği deneyim, izlenim ve gözlemler yaşamı ve kariyeri için bir dönüm noktası olur. Tüm yaşamını ve biçemini değiştiren Hakkâri kendi deyimiyle yeniden doğduğu kent olur. Hakkâri öncesi ve sonrası diye ikiye ayrılan yaşamı gibi yazma biçemi de düşünsel boyutta başka bir yöne evrilir. Yedek subay öğretmen olarak bulunduğu Hakkâri’de tanıdığı çocuklar, kadınlar ve erkekler yapıtlarında yaşam bulur. Edgü’nün şiirsel üretimlerinin ağırlıkta olduğu Hakkâri öncesi dönemle sonrası kesin çizgilerle birbirinden ayrılır. Yazar toplumsalcı bakış açısının baskın olduğu Hakkâri sonrası yapıtlarında toplumsal-bireysel gerçekleri irdeler. Askerlik döneminde yaşadıklarıyla güçlendirdiği Hakkâri’de Bir Mevsim romanı adıyla özdeşleşir. Yaşamında bir kırılma noktası olan ve ikinci yaşamının başlangıcı saydığı bu kent Edgü için gerek özel yaşamı gerekse yazınsal üretimi ve biçemi için oldukça varsıl bir anlam taşır.

Anahtar Kelimeler
kent, öteki, Hakkâri, Ferit Edgü, Hakkâri’de bir mevsim

Abstract
One of the important representatives of minimal story and existentialist philosophy, Ferit Edgü is a writer, poet and artist who has produced many literary works. The painting and ceramics he was interested in before his literary career, and the art education he received as a result of this, has influenced him and his literary life in a different way and has given direction in a sense. He studied at the Academy of Fine Arts in France and returned to Turkey in 1964. The writer went to Pirkanis village of Hakkâri to perform his military service, where he undergoes the greatest change of his life. What you see and live in this small village returns to him as a great experience. The events that he witnessed and lived here are not only a source of inspiration for both private and literary life, but also changes all the balances of the thought system. His experience, impressions and observations in Hakkâri are a turning point for his life and career. Hakkâri, who changed his whole life and style, is the city where he was born again in his own words. His style of writing, which is divided into two parts before and after Hakkâri, also evolves in another direction in the intellectual dimension. In Hakkâri, where he is a substitute officer teacher, children, women and men he knows live in their works. The period before the pre- Hakkâri, in which the poetical productions of Edgü are predominant, are separated by certain lines. The pre- Hakkâri period, in which the poetical productions of Edgü are predominant, is distinguished from the post-Hakkâri period by the precise lines. The author examines the social-individual facts in his post- Hakkâri works, where his sociological point of view is dominant. He is identified with the name of Hakkâri’de Bir Mevsim, which he strengthened with what he experienced during his military service. This city, which has a breaking point in his life and which he considers the beginning of his second life, has a very wide meaning for Edgü, both for his private life and for his literary production and style.

Keywords
city, other, Hakkâri, Ferit Edgü, Hakkâri’de bir mevsim