Masalların Dil Becerilerinin Gelişirilmesine Katkısı: Öğretmen Adayları Örneği
(The Contribution of Tales to The Development of Language Skills: Example of Teacher Candidates )

Yazar : Hatice Altun Akan   - Zekerya Batur  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 103
Sayfa : 509-526
1704    855


Özet
Masallar toplumun kültürel ve sosyal normlarını hayal ürünü motiflerle ve olağanüstü kahramanlarla dinleyiciye ulaştıran bir edebi türdür. Bu çalışma öğretmen adaylarına göre masalların dil becerilerinin geliştirilmesine katkısının olup olmadığını, öğretmen adaylarının konu ile ilgili bilgi birikimlerinin neler olduğunu ve masala ilişkin dersin üniversite eğitiminde yer alıp almamasına ilişkin görüşlerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın katılımcıları Pamukkale Üniversitesi Türkçe, Sınıf ve Okul Öncesi Bölümü 3. Sınıf 30 öğretmen adayından oluşmuştur. Katılımcılara açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu eşliğinde sorular sorulmuştur. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının masala ilişkin açıklama ve ifadeleri nitel veri analiz çeşitlerinden içerik analizine göre çözümlenmiştir. Çalışma sonunda Türkçe, sınıf ve okul öncesi öğretmen adaylarının masal farkındalıkları karşılaştırıldığında okul öncesi öğretmen adaylarının masal farkındalıklarının daha yüksek olduğu tespit edilirken masal türünün içeriğine dair üç branştaki öğretmen adaylarının yeterli bilgiye sahip olmadıkları saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
öğretmen adayları, masal, dil becerileri, kültür, değer

Abstract
Fairy tales are an important literary genre for society. This study aims to determine pre- service teachers ' opinions about fairy tales. Study participants Pamukkale University, Turkish, Class and School Pre- Section 3 Class 30 teachers from candidates has been formed. Semi- structured, consisting of open -ended questions to participants Questions were asked in company with the interview form. Research the participating teacher candidates tale for explanations and statements qualitative data analysis of the kinds of content analysis based has been solved. Work at the end of Turkish , class and school before teacher candidates tale awareness compared to school before teacher candidates tale awareness more high it is detected while the tale of the kind of content that three of the branches of teacher candidates sufficient information with which they have been determined .

Keywords
prospective teachers, fairy tales, language skills, culture, value