North Caucasian Poetry at the Turn of the Century end of the 20th – Beginning of the – 21st century
(Kuzey Kafkasya Şiiri )

Yazar : Rauzat Abdullakhovna Kerimova  -Izeta Vladimirovna Mamieva - Elmira Tamerlanovna Gutieva  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 108
Sayfa : 1175-1190
1602    873


Özet
The modern North Caucasian poetry as the phenomenon in the context of the all-Russian literary process is investigated in the article, as well as implementation of the concept of an innovative model of poetic understanding of the world and the forms of its representation. The synthesis of artistic discoveries generated by the sensations and views of the 21st century man is specified as its characteristic feature, with the priority of the fundamental values and stereotypes established in the popular consciousness, clearly observed in the minds of both the recognized masters and the younger generation of poets. The ideological and aesthetic principles of the development of reality, the individual and stylistic peculiarities of poetic creativity are highlighted in the article. The analysis of the works of the Balkar, Karachay, Ossetian, Chechen authors enables to introduce into scientific circulation a number of new names; an attempt is made to reproduce a holistic picture of the modern artistic thought of the reviewed region, formed on the basis of the closest interconnections with the ethnonational existence and social cultural dynamics of the Russian society. As a result of the study, key points in the development of the creative consciousness of North Caucasian authors were identified, the aesthetic-semantic hierarchy, ethnocultural sources and dominants of value-orientation unity in the content and problematics of works were indicated. And the structural features of the poetic text, modified in Russian poetry of the 21 century, in a comparative aspect with the modern North Caucasian poetic culture are also examined.

Anahtar Kelimeler
gelenek ve keşif, tematik problem, tür, etnokültürel, evrensel

Abstract
Makalede, tüm Rusya edebi süreci bağlamında bir fenomen olarak bilinen modern Kuzey Kafkas şiiri, dünyanın şiirsel anlayışının yenilikçi bir modeli kavramının uygulanması ve onun temsil biçimleri araştırılmaktadır. 21. yüzyıl insanının duyumları ve görüşleri tarafından üretilen sanatsal keşiflerin sentezi, hem tanınmış ustaların hem de dünyaca ünlü insanların ve genç nesil şairlerin .zihninde açıkça gözlemlenen, popüler bilinçte yerleşik temel değerler ve klişelerin önceliği ile karakteristik özelliği olarak belirtilir. Makalede, gerçekliğin gelişiminin ideolojik ve estetik ilkeleri, şiirsel yaratıcılığın bireysel ve üslup özellikleri vurgulanmaktadır. Balkar, Karaçay, Oset, Çeçen yazarların eserlerinin analizi, bir dizi yeni ismin bilimsel dolaşıma girmesini sağlar; Rus toplumunun etno-ulusal varlığı ve sosyal kültürel dinamikleri ile en yakın bağlantılar temelinde oluşturulan, incelenen bölgenin modern sanatsal düşüncesinin bütünsel bir resmini yeniden üretme girişiminde bulunulur. Çalışma sonucunda, Kuzey Kafkasyalı yazarların yaratıcı bilincinin gelişmesinde kilit noktalar tespit edilmiş, eserlerin içerik ve sorunsallarında estetik-anlamsal hiyerarşi, etnokültürel kaynaklar ve değer-yönelim birliğinin yansımaları belirtilmiştir. Ayrıca 21. yüzyıl Rus şiirinde değişikliğe uğrayan şiirsel metnin yapısal özellikleri, modern Kuzey Kafkasya şiir kültürü ile karşılaştırmalı olarak incelenmektedir.

Keywords
traditions and innovations, problem–thematic, genre–style range, ethnocultural, universal