The Representation of Honor Killings in Turkish Media
(Türk Medyasında Namus Cinayetlerinin Temsili )

Yazar : Nurşen Adak    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 112
Sayfa : 927-944
2152    1165


Özet
Dünyada ve Türkiye’de kadına yönelik şiddet önemli sosyal problemlerden birisidir. Geleneksel toplumlarda ataerkil iktidar ilişkilerini yeniden üreterek kadınlar üzerindeki eril tahakkümü meşrulaştıran namus saikiyle işlenen cinayetler kadına yönelik şiddetin en dramatik türlerinden birisini oluşturmaktadır. Namus anlayışı toplumsal yaşam içerisinde her ne kadar farklı kaynaklardan beslense de medya, dil ve söylem aracılığıyla namus kavramın sosyal olarak inşa edilmesinden önemli bir etkiye sahiptir. Hegemonik cinsellik ve cinsiyet söylemine göre ataerkil toplumun kültürel değer ve normlarıyla şekillenen namus ve namus adına işlenen cinayetler medyaya da yansımaktadır. Bu çalışmanın amacı medyanın kadın cinayetlerini ele alma biçiminin namus algısını pekiştirip pekiştirmediğini anlamaya çalışmaktır. Başka bir ifade ile çalışma, medyanın kadın cinayeti haberlerini verirken, eril bir dil kullanıp kullanmadığı, mağdurları ve failleri nasıl resmettiği, şiddeti normalleştirme ve meşrulaştırma biçimlerini araştırmayı hedeflemektedir. Çalışma kapsamında öncelikli olarak ulusal çapta günlük yayın yapan iki gazetede (Radikal ve Posta) 2012-2014 yıllarında yayınlanan kadına yönelik şiddet haberleri taranarak özellikle namus adına işlendiği belirtilen kadın cinayeti haberleri seçilmiş ve söylem analizi yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. Haberlerin analizinde kadın cinayetlerinin sansasyonel biçimde cinayetin magazin yönüne odaklanarak verildiği, cinayetleri sosyal bağlamından soyutlanarak bireyselleştirildiği, şiddetin namus temelli meşrulaştırıldığı, kadınların kocalarına itaat etmedikleri, ailenin namus ve şerefini “lekeledikleri” için öldürüldüğü ve haberlerde de eril bir dilin kullanıldığı anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
namus cinayeti, medya, toplumsal cinsiyet, şiddet

Abstract
Violence against women is one of the most common violation of human rights in the world. Women have been subjected to honor violence and they are still being subjected to such violence all around the world in different cultures. The killings in the name of honor are justified in a society when the rules of honor in control of men formed around women’s bodies and sexuality are disregarded by women. The study aims to understand whether the way of media’s treatment of femicide reinforce the honour perception or not. In other words, the purpose of the study is to examine if the media uses a patriarchal language, how it captures the victims and perpetrators, how it normalizes and justifies the violence while publishing the news about honor killing. The news about violence against women published in two of the national newspapers broadcasting daily between 2012-2014 have been examined within the scope of the study and the femicide news released as committed for the honor have been selected among the news. The selected news have been analyzed through critical discourse analysis. As the result of the analysis, it has been observed that the news about honor killing focus more on the popular aspect of the murder in a sensational manner. Such news use a patriarchal language, justify the violence based on the honor issues and emphasize that women are killed due to the lack of obedience to their husbands and staining the honor of their family.

Keywords
Honor killing, media, gender, violence