Kore’nin Kültürel Mirası “Pansori ’ye Genel Bir Bakış
(An Overview of Korea's Cultural Heritage, "Pansori" )

Yazar : Hatice Köroğlu Türközü    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 114
Sayfa : 567-586
    


Özet
Kore kültürünün önemli ürünlerinden biri olan Pansori(판소리), halka açık yerlerde bir hikâyenin şarkı-müzik eşliğinde sergilenmesidir. Pansori performansında şarkıcı/anlatıcı, davulcu ve izleyici olmak üzere üç unsur bulunmaktadır. Davulcu ritim sağlayarak ve gösteriye heyecan katmak için teşvik edici sözler söyleyerek performansta tamamlayıcı bir rol oynarken, şarkıcı/anlatıcı, anlatımı ve vücut diliyle pansori performansının merkezi konumundadır. Pansori’yi ilginç kılan izleyicilerin de bu performans içinde yer almasıdır. İzleyiciler, sanatçıların performansı sırasında sanatçılara destek ve beğenilerini ifade etmek amaçlı ara ara tezahüratta bulunurlar. Kore’nin kültürel ögelerinden biri olan Pansori, UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras listesinde “Sözlü Gelenekler ve Anlatımlar” başlığı altında yer almaktadır. Pansori 1964 yılında beş numaralı Kore Soyut Kültür Mirası olarak kaydedilmiş ve 2003 yılı Kasım ayında UNESCO tarafından dünya kültür mirası olarak belirlenmiştir. Kore Kültürü içerisinde on iki klasik Pansori eserinden bahsedilse de günümüze sadece beş tanesi ulaşmıştır. Pansori’nin içeriğinde müzik, kurgu/hikâye, izleyiciler ve izleyicilerin de performansçılara eşlik etmesi gibi unsurları göz önünde bulundurduğumuzda Pansori’yi müzik, tiyatro ve edebiyat alanlarında incelemek mümkündür. Pansori anonim olarak başlayıp, profesyonel sanatçılarca devam ettirilmiştir. Bu çalışmada Kore’nin Kültürel Mirası Pansori’nin Kore kültüründeki yerine bakmanın yanı sıra ortaya çıkışı, gelişimi ve günümüz durumuna kısaca değinilmiştir. Çalışmanın amacı Kore’nin bu önemli kültürel mirasını Türkiye’de tanıtmak, Kore kültüründeki önemini ortaya çıkarmak ve ileride yapılacak karşılaştırmalı çalışmalara temel olmaktır.

Anahtar Kelimeler
pansori, sorikkun, Kore kültürel mirası, Kore edebiyatı, Kore tiyatrosu

Abstract
Pansori (판소리), one of the important products of Korean Culture, is the exhibition of a story accompanied by song and music in public places. There are three elements in Pansori performance as singer/narrator, drummer and audience. The singer/narrator is central to the Pansori performance with his narration and body language, while the drummer plays a complementary role in the performance by providing rhythm and singing encouraging words to add excitement to the performance. What makes the Pansori interesting is that the audience also takes part in this performance. During the performance of the artists, the audience occasionally cheers to express their support and appreciation for the artists. Pansori, one of the cultural elements of Korea, is included in the Intangible Cultural Heritage list of UNESCO under the title of "Oral Traditions and Expressions". Pansori was registered as Korean intangible cultural heritage number five in 1964 and was designated as world cultural heritage by UNESCO in November 2003. Although twelve of classical Pansori works are mentioned in Korean Culture, only five of them have reached today. It is possible to examine Pansori in the fields of music, theater and literature when we consider the elements such as music, fiction/story, audience and the audience accompanying the performers in the content of Pansori. Pansori started anonymously and continued by professional artists. In this study, besides looking at the place of Pansori, the Cultural Heritage of Korea, in Korean culture, its emergence, development and current situation are briefly mentioned. The aim of the study is to introduce an important Korea’s cultural heritage in Turkey, to reveal its importance in Korean culture and set the basis for future comparative studies.

Keywords
pansori, sorikkun, Korean cultural heritage, Korean literature, Korean theather