Cultural-Cognitive Phenomenon in Kazakh Fairy Tales: Reflective Significance
(Kazak Masallarında Kültürel-Bilişsel Olgu: Yansıtıcı Önem )

Yazar : Talgat Nurbekov  - A. B. Salkynbay  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 116
Sayfa : 1179-1196
    


Özet
Bu çalışma, Kazak folklor masallarının özelliklerini bilimsel bir perspektiften kültürel bir fenomen olarak değerlendirmektedir. Peri masalları, Kazak halkının dünya bilgisinde eşsiz dünya görüşünü belirlemede ve kavramsal yönelimini tanımada önemi vardır. Kazak dünya görüşü, Kazak peri masallarında dünyanın dilsel bir resmi olarak yansıma teorisine dayanarak incelenmiştir. 21. yüzyılda, kaliteli eğitimin ve ulusal eğitimin küresel önemi önemli ölçüde büyümüştür. Gelecek nesillerin toplumdaki yerlerini bulma yeteneği, eğitim, yetkinlik ve biliş düzeyine bağlıdır. Makale, yansıma ilkelerine uygun olarak erken yaşlardan bir çocuğa olumlu nitelikler aşılamadaki masalların rolünü analiz edilmiştir. Başka bir önemli kavram, bireyin “benliği” dir. Masalların bilgi, yaratıcılık, oluşturulmuş becerileri uygulama yöntemleri, sosyal yansıma, entelektüel bir bireyin yaşamın anlamını ve varoluşçuluğunu düşünme yeteneği, belirli örneklerle gözden geçirilmiştir. Bu çalışmada, Kazak masallarının bilişsel ve kültürel fenomen olarak imajı bilişsel yönde belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
folklor, Kazak halk masalları, kültürel - bilişsel olgu.

Abstract
The article evaluates the features of Kazakh folklore fairytales as a cultural phenomenon from a scientific perspective. Fairy tales have their significance in determining the unique worldview of the Kazakh people in the knowledge of the world and in recognizing its conceptual orientation. Kazakh worldview is studied based on the theory of reflection as a linguistic picture of the world in Kazakh fairy tales. In the 21st century, the global importance of quality education and national education grew substantially. The ability of future generations to find their place in society depends on the quality of education, competence, and level of cognition. The article analyzed the role of fairy tales in instilling positive qualities to a child from an early age in accordance with the principles of reflection. Another crucial concept is the “self” of the individual. The role of fairytales in forming knowledge, creativity, the methods of executing formed skills, social reflection, the ability to think about the meaning of life and existentialism of an intellectual individual has been reviewed with specific examples. In this study the image of Kazakh fairytales as cognitive and cultural phenomena has been determined in the cognitological direction.

Keywords
folklore, Kazakh folk tales, cultural - cognitive phenomenon.