The Nexus between Performance, Aesthetics and Philosophical Motifs in Indigenous Festivals
(Yerli Festivallerinde Performans, Estetik ve Felsefi Motifler Arasındaki Bağlantı )

Yazar : Segun Omosule    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 114
Sayfa : 501-516
    


Özet
Kölelik ve köle ticareti döneminde kaçırılan iki efsanevi kız kardeşle özdeşleştirilen çıkarcılık fikri, insanları her zaman hazırlıklı olma ve muhtemelen sosyal statüleri tarafından bilgilendirilme ihtiyacı konusunda duyarlı hale getirmek için inşa edilmiş olabilir. Devletin güvenliği sağlama araçları olarak, kölelik ve adam kaçırma gibi alemlere maruz kalmış olabilirler. Aynı önlem, güvenlik için aygıt sağlama yetenekleri göz önüne alındığında, güçlü üyelere atfedilemez. Bununla birlikte, ekonomik araçlara bu maruz kalma, yaptıkları veya yapmaya niyetlendikleri her şeyde zamanın yerinin bilinci gibi ortamın felsefi temposuyla ilişki kurmalarını engellemez.

Anahtar Kelimeler
Indigenous festivalleri, Yoruba, performans

Abstract
The idea of expediency that is identified with the two mythical sisters that were abducted during the era of slavery and slave trade may have been constructed to sensitise folks about the need to be prepared at all times and probably informed by their social status, and without the instruments of state to enforce security, they might have been exposed to orgies such as slavery and kidnapping. The same measure may not be attributed to powerful members in view of their ability to provide apparatus for security. This exposure to economic wherewithal, however, does not preclude them from relating with the philosophical tempo of the milieu such as consciousness of the place of time in whatever they do or intend to do. Using aesthetics as a theoretical Using aesthetics as a theoretical springboard, the study concludes that indigenous performances are means of regulating behaviours.

Keywords
Indigenous festivals, Yoruba, performance