Kültürel Miras Bağlamında Kırsal Kültürel Kimliğin Korunmasında Halkbilim (Folklor) Müzelerinin Rolü
(The Role of Folklore Museums in the Preservation of Rural Cultural Identity in the Context of Cultural Heritage )

Yazar : Oğuz Diker  - Abdurrahman Dinç  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 116
Sayfa : 1077-1090
    


Özet
Göç ve yerinden edilme gibi konuların yanında hızla değişen toplumsal şartlar kırsal kültür ve kültürel kimlik üzerinde negatif etki yaratmaktadır. Bu negatif etkinlerin en önemlisi kırsal kültürel kimliğin dejenerasyonu ve kültürel kimlik bağlamında oluşan değerlerin yok olmaya yüz tutmasıdır. Kırsal kültürel kimliğin yok olması ya da zarar görmesi; gastronomik çeşitlik, tarım, etnobotanik, kırsal sürdürülebilirlik, kırsal kalkınma gibi birçok hususu doğrudan etkilemektedir. Bu açından kırsal kültürel miras ve kültürel kimliğin muhafazası, toplumsal öğrenme yoluyla elde edilen kültürel kazanımların gelecek kuşaklara aktarılması açısından önemlidir. Müzeler, araştırma, toplama, muhafaza ve sergileme gibi işlevleri aracılığıyla kültürün ve kültürel kimliğin her bir unsurunun gelecek kuşaklara aktarılmasının evrensel yönüdür. Geleneksel kültür ve kültürel kimliğin oluşum süreci, etki alanları, etkilediği kitlenin toplumsal özellikleri gibi birçok husus halk biliminin (folklor) konusudur. Halkbilim araştırmaları bağlamında elde edilen kültürel unsurların sergilendiği, kendine has müzeler olarak adlandırılan halkbilim müzeleri; folklor araştırmalarının toplum ile buluşturulması, muhafazası ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından öne çıkmaktadır. Bu araştırmanın amacı halkbilim müzelerinin kırsal kültürel miras bağlamında kırsal kültürel kimliğin korunmasındaki rolünün incelenmesidir. Çalışma kaynak taraması ile elde edilen bilgilerin araştırma amacı doğrultusunda tasnifi şeklinde gerçekleştirilmiştir. Yapılan araştırma sonucunda elde edilen veriler bağlamında halkbilim müzelerinin kırsal toplumsal hafızanın korunması, böylece inşa edilen kültürel kimliğin ve bu kimliğin oluşmasını etkileyen ya da kimlik vasıtasıyla oluşan kültürel mirasın, araştırılmasında, unsurlarının toplanmasında, muhafazası ve sergilenmesine katkıları ile kimliğin dejenerasyonu, kültürel mirasın yok olması karşısındaki etkileri ile öne çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler
kırsal kültürel miras, kırsal kimlik, halkbilim müzeleri, koruma

Abstract
Rapidly changing social conditions, alongside issues such as migration and displacement, have a negative impact on rural culture and cultural identity. The most significant of these negative effects is the degeneration of cultural heritage and the gradual disappearance of cultural values within the context of cultural identity. The disappearance or damage of rural cultural heritage and cultural identity directly affect various aspects such as gastronomic diversity, agriculture, ethnobotany, sustainability, and rural development. Therefore, the preservation of rural cultural heritage and cultural identity is important for the transmission of cultural achievements obtained through social learning to future generations. Museums, research, collection, preservation, and exhibition play a universal role in transmitting each element of culture and cultural identity to future generations. Folklore, which encompasses the formation process, scope of influence, and social characteristics of the affected population, addresses many aspects of traditional culture and cultural identity. Folklore museums, known as distinctive museums where cultural elements obtained through folklore research are exhibited, stand out in terms of bringing folklore research into contact with society, preservation, and transmission to future generations. The aim of this research is to examine the role of folklore museums in the preservation of rural cultural heritage and rural cultural identity. The study was conducted by classifying the information obtained through a literature review in line with the research objective. The research findings highlight the contributions of folklore museums to the preservation of rural social memory, as well as the collection, preservation, and exhibition of cultural heritage elements that influence the construction of cultural identity or are formed through identity. They also emphasize the effects of these contributions on the degeneration of identity and the disappearance of cultural heritage.

Keywords
rural cultural heritage, rural identity, folklore museums, preservation