• Duyurular
 • 100. İlhan Başgöz Özel Sayısı

  Önemli bir kavşak noktası olarak gördüğümüz Ağustos-2019 yılında yayımlanacak ve ülkemizin yüz akı bilim insanlarından Prof.Dr.  İlhan Başgöz  adına yayımlanacak 100. özel sayımızda siz değerli (davetli) akademisyen, yazar ve  araştırmacılarımızın makale, eleştiri, değerlendirme içeriğindeki ürünleriyle  katkıda bulunmalarını  ümit etmekteyiz.

  Öte yandan 100. sayımızla birlikte dergimizin kurucusu ve halen Yayın Koordinatörü olan Sayın Metin Turan adına da bu sayıyla birlikte  özel bir ek yayımlayacağız. Bu ekte de Metin Turan konulu anı, değerlendirme  içerikli yazıların yer almasını dilemekteyiz.100. sayımızda bir eserinizle yer almakla ilgili kararınızı,30 Haziran 2019 tarihine kadar bildirmenizi; katkıda bulunmayı  onayladığınız takdirde eserinizi 30 Temmuz  2019 tarihine kadar dergimize iletmenizi istirham eder, saygılarımızı sunarız.

   


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımız

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. sayısına

  konuya ilişkin makale kabul edilmektedir.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilecektir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale

  kontenjanı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. Özel Sayı

  (Kasım 2019)

  için konuyla ilgili makale

  kabul edilmektedir.

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


Dinler Arası Ortak Değer: İlyahu-han Nebi, Mar George (Corcus) ve Hızır (El-Hıdır)
(A Common Value Among Religions: İlyahu-han Nebi, Mar George (Corcus) and Khidr (El-Khidr) )

Yazar : Aylin Eraslan    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 97
Sayfa : 71-94
    


Özet
Bu çalışma, dinler arası ortak bir değer olan Hızır inancının üç semavi dindeki yansımasını konu almaktadır. Amacımız, üç semavi dine mensup cemaatin (Musevi, Hristiyan ve Müslüman) bir arada yaşadığı Antakya’da, ortak ve köklü bir inanış olan “Hızır inancının” temel unsurlarını anlamaya çalışmak ve bu inanca bağlı olarak gerçekleşen pratiklerin, adetlerin neler olduğunu tespit etmektir. Diğer bir değişle amacımız, Antakya’da yaşayan Musevi, Hristiyan ve Müslüman cemaatlerin etkileşimine bağlı olarak Hızır inancının, üç din arasındaki yansımasını ortaya koymaktır. Bu araştırmada, alan araştırması yöntemi ve bu yöntemi destekleyen katılımcı gözlem ve derinlemesine mülakat teknikleri kullanılmıştır. Alan araştırması, Aralık 2016/ Ocak 2017 tarihlerinde Antakya ve Samandağ’da gerçekleştirilmiş, yörede yer alan Hızır türbeleri, ibadethaneler gezilmiş, Müslüman, Hristiyan ve Musevi cemaat üyeleri ile ev ve iş yerlerinde görüşülmüştür. Görüşmecilere açık uçlu sorular yöneltilerek, gözden kaçabilecek detayların önüne geçilmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak Hızır inancı, Musevi, Hristiyan ve Müslüman cemaatlerde köklü bir geçmişe sahiptir. Kimi inanışa göre kutsal bir ruh, kimisine göre ise nebi yani peygamberdir. Anacak Hızır, İlya ya da Mar Corcus’un ortak noktası, farklı şekillerde (genç, yaşlı vb.) insanların yardımına yetiştiğine olan inançtır. Diğer bir ortak nokta ise ‘her şerde bir hayır var’ felsefesidir. Bu yaklaşım, şer gibi görünenin, aslında görece daha büyük bir belayı def ettiğine olan inançtır. Hızır, kimi zaman kimsesiz, yetim çocukların haklarını koruyan, kimi zaman da büyük bir belayı öngörüp bireyin önüne engeller çıkararak kişiyi koruyan kutsal bir şahsiyet olarak karşımıza çıkar. Tüm anlatılarda ortak tema Hızır’ın yardım ettiği şahısların, inançlı, iyi huylu vb. vasıflara sahip kişiler olduğudur. Hızır inancı, kriz anında insanı yatıştıran, insana yaşadığı dünyada karşılaştığı güçlüklere karşı sağduyulu olmayı telkin eden, şükretme vb. duyguları pekiştiren bireyin kendini güvende hissetmesini sağlayan gündelik hayatın en önemli parçasıdır. “Ya İlyahu hannebi”, “Ya Mar Corcus”, “Ya Hızır”, “Ya Hıdır-ıl Ahdar” biçiminde tüm bu semaya yükselen çağırışlar, üç semavi dinin ortak noktası olan Hızır’ın kimi zaman tanrı ile kul arasında aracılık etmesi, kimi zaman ise acil durumlarda işleri yoluna koyması için bir yakarıştır.

Anahtar Kelimeler
Hızır, Hızır inancı, Antakya, Üç semavi din, din antropolojisi

Abstract
This study focuses on the reflection of the Khidr belief, a shared value among religions, on three monotheistic religions. Our aim is to understand the main aspects of the “Khidr belief” which is a common and rooted belief in Antakya where the societies of the three monotheistic religions (Judaism, Christianity, Islam) live and to identify the Khidr traditions which are established in relation with the Khidr belief. In other words, our aim is to reveal the reflection of Khidr belief between the three religions, depending on the Jewish, Christian and Muslim communities living in Antioch. In this study, field study method and the observation and in-depth interview techniques which support this method are used. Field study was conducted on December 2016/ January 2017 in Antakya and Samandag and Khidr shrines at the region and Muslim, Christian and Jewish community members were visited at their house of worships, homes and workplaces. In order to prevent the ignorance of the details open ended questions were directed to the interviewees. In conclusion Khidr belief has a deep-rooted history in Jewish, Christian and Muslim communities. According to some beliefs Khidr is a holy spirit and to others a prophet. But the common point of Khidr/Elijah or Mar Corcus in all beliefs is the belief that Khidr helps people in different ways (young, old etc.). Another common point is the philosophy of “Every blessing ends up in disguise”. This approach represents the belief that the incident which can be regarded as something evil can actually prevent big troubles. Khidr sometimes appears as a holy figure that protects the rights of homeless and orphan children and sometimes as a figure that foresees a big trouble and protects the person by creating barriers. The common theme in most narrations is that the people that Khidr provides help are people who are believers and behave well. Khidr belief is an important part of life which calms people down in time of crisis, impresses common sense upon people for the difficulties faced in the world that they live in, reinforces the feeling of being thankful etc. and ensures that people feel safe in this chaotic and insecure world. The calls “Ya İlyahu hannebi”, “Ya Mar Corcus”, “Ya Khidr”, “Ya Khidr-il Ahdar” which rise up to the sky are prayers for the Khidr to mediate between the God and human beings and to put things in order in state of emergency.

Keywords
Khidr, Khidr belief, Antakya, Three monotheistic religions, religion antropology

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr