Kültürlerarası İletişimin Önemi
(The Importance of Intercultural Communication )

Yazar : İlker Özdemir    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2011
Sayı : 66
Sayfa : 29-83
1584    1303


Özet
Kültürlerarası iletişim farklı kültürlere mensup insanlar arasında etkileşim ve anlam aktarımları ve iletişimde kültürel farkların gözetilmesi konularını içermekte olup, kültürlerarası iletişim farklı kültürlere mensup insanları anlama ve kendimizi anlatma konusunda temel bilgiler vermektedir. Kültürlerarası iletişimin ana teması hoşgörü, anlayış ve diyalogdur. Kültürlerarası iletişim öğretisi kültürler arasında iletişim sorunlarının nasıl çözümleneceği ve önyargılardan ve basmakalıp değerlerden uzaklaşarak farklı kültürlerle iletişim konusunda iletişim yeterliliğine sahip olunmasını hedeflemektedir. Yabancı düşmanlığı ve etnik ayırımcılığın yükseldiği, kültürlerarası diyalogun giderek daha fazla önem kazandığı bir dünyada kültürlerarası iletişim öğretisine olan ihtiyacı ortaya çıkarmaktadır. Kültürlerarası iletişim öğretisi yerel düşünmekten uzaklaşarak evrensel düşünmeye yönelten anlayışıyla, basmakalıp düşünceler ve önyargıların insanlar arasında gerçek anlamda bir iletişime engel olduğunu gösteren öğretisiyle ve kültürlerarası farklılıkların iletişimdeki kavratmaya yönelik içeriğiyle insanları yerel ve basit düşünmekten daha kapsamlı ver evrensel nitelikte düşünmeye yöneltici bir kültürel bilinç edinme ya da kültürel bilinci yükseltme çabası olarak da değerlendirilebilir. Önyargılarından arınamamış, basit kalıplarla düşünmeye devam eden, etnik merkezci bir bakış açısıyla dünyaya dar bir pencereden bakan insanların barış içinde birarada yaşamaya katkıda bulunamayacağı açıktır. Kültürlerarası iletişim sonuç olarak, farklılıklara sahip insanların birarada uyumlu bir biçimde yaşaması, birbirini doğru anlaması, basmakalıp düşünce yerine inceleme ve araştırmaya dayalı bilgiyi öne alması, yerel ve dar ufuklu değil, daha evrensel nitelikte düşünmeye ve davranmaya yöneltmesi ve demokrasi bilincine katkıda bulunması nedeniyle sadece turizm çalışanlarına mesleki açıdan nitelik artışı sağlamak açısından değil, insan kalitesinin artması açısından da özel bir önem taşımakta olan bir kültürel bilinçlenme ve insani niteliklerin artışını sağlayan ve önem verilmesi ve geliştirilmesi gereken yeni bir öğretidir.

Anahtar Kelimeler
Kültürlerarası iletişim, Eğitim, Diyalog, Barış

Abstract
Intercultural communication includes the basic information about people transmission and communication, who belong to different cultures. Main aim of intercultural communication is to giving information and training skills to understand people from different cultures and explain ourselves to them. The main themes of intercultural communication are tolerance, understanding and dialogue. Intercultural communication thought is interesting related and how to resolve these problems communication the members from between different cultures and to have intercultural communication competence away from prejudices and stereotypes. Increasing of xenophobia and ethnic discrimination all over the world and intercultural dialogue is increasingly getting more important. Thought of intercultural commmunication indicates stereotypes and prejudices are the real barriers to a genuine communication among people for understanding each other and the importance of cultural differences to communication among people from different cultures. Threfore, intercultural communication should be handled as an effort increasing the level of cultural awaraness with the way of leading to thinking from local and easy to universal and complex. It is clear that people is closed to other cultures under the effects of etnocentric perceptions create difficulties to living together. All these subjects are also the subjects of the course of intercultural communication for reaching the aim of having intercultural competence with obtaining knowledge and developing skills related them. If we are not purified from prejudicies and to think with simple terms and looking to the world with a simple local framework with an ethnocentric looking style placing our local culture to the center of the world, we can not contribute to living together and peace of the world. Intercultural communication, as a result, is an important thought and also should be developed from the point of living people with differences together in a compatible format, to each other to understand, rather than stereotypes review and research-based knowledge to take forward local and not with narrow horizons, more universal nature to think. Sharing and developing this thought lead to act towards and democracy awareness to contribute the quality of people in terms of special importance to the cultural awareness and ensure the growth of human qualities.

Keywords
Intercultural communication, education, dialogue, peace