• Duyurular
 • Submission

  Manuscript submission for our 2020 issues has 

  ended. Thank you for your interest.


  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed. Derg,

  ----------------------------


  2020 sayıları

  2020 yılı sayılarımızın makale

  kabulü sona ermiştir.

  Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.


  Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce ÖZET(SUMMARY)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın

  makaleleriyle

  birlikte ORCID ID

  kayıtlarını da

  göndermelerini

  rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2020-1 / 101. sayı

  Mayıs 2020-2 / 102. sayı

  Ağustos 2020-3 / 103. sayı

  Kasım 2020-4 / 104. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


İzmir Makedon Göçmenlerinde Etnik Kimliğin Bir İşaretleyicisi Olarak Müzik
(Music as a Marker of Ethnic Identity in Macedonian Immigrants of Izmir )

Yazar : Aykut B. Çerezcioğlu    
Türü :
Baskı Yılı : 2010
Sayı : 62
Sayfa : 85-100
    


Özet
Göçmen topluluklar üzerine yapılan çalışmalarda önemli bir konuyu kültürel pratiklerde göç sonrası yaşanan değişimler oluşturur. Bir göçmen topluluğun ana vatana ilişkin kültürel pratikleri, birer kimlik göstereni olarak ne şekilde devam ettirilmekte ya da nasıl değişikliklere uğrayarak, ana vatana ilişkin yapısını sürdürmektedir. Kültürün önemli ve ayırdedici simgesel pratiklerinden biri olan müzik, göçmen topluluklar için bir kimlik ve farklılaşma gösterenidir. Etnomüzikoloji de müziğin, diğer kültürel pratiklerden farklı olarak ya da kimi zaman diğer kültürel pratiklerin değişimilerine paralel olarak nasıl değişime uğradığı sorusunun cevabını arar. Makedonya’dan Türkiye’ye gerçekleşen göçler sonrası Türkiye’de yaşamaya başlayan Makedon göçmenler, ana vatana ilişkin diğer kültürel pratikler gibi müziği de kendi kimliklerinin bir göstereni olarak kullanmaktadırlar. Bu çalışmada, İzmir’deki Makedon göçmen topluluğun, Türkiye’de kendi müziksel pratiklerini nasıl sürdürdükleri anlaşılmaya çalışılırken, müziğin ortak bir Makedon göçmen topluluğu hayalinde nasıl bir işlevde olduğu tartışılacaktır

Anahtar Kelimeler
Göç, müzik, kimlik, etnik kimlik

Abstract
The change of cultural practices after immigration forms an important research subject on immigrant communities. How do the homeland related cultural practices of an immigrant community endure as an indicator of identity? Or how do these practices change while maintaining their homeland related structures? Music, an important and distinctive symbolic practice in culture, is an indicator of identity and distinctness for immigrant communities. Ethnomusicology, on the other hand, seeks the answer of the question: how does music vary unlike or sometimes parallel to other cultural practices? The Macedonian immigrants, who started to live in Turkey after the immigrations from Macedonia to Turkey, use music as an indicator of their identity just like other cultural practices related to their homeland. In this paper, the role of music over the image of a common Macedonian immigrant society will be discussed, while trying to understand how the Macedonian immigrant community in Izmir carries on their musical practices.

Keywords
Immıgration, music, identity, ethnic identity.

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr