• Duyurular
 • 100. İlhan Başgöz Özel Sayısı

  Önemli bir kavşak noktası olarak gördüğümüz Ağustos-2019 yılında yayımlanacak ve ülkemizin yüz akı bilim insanlarından Prof.Dr.  İlhan Başgöz  adına yayımlanacak 100. özel sayımızda siz değerli (davetli) akademisyen, yazar ve  araştırmacılarımızın makale, eleştiri, değerlendirme içeriğindeki ürünleriyle  katkıda bulunmalarını  ümit etmekteyiz.

  Öte yandan 100. sayımızla birlikte dergimizin kurucusu ve halen Yayın Koordinatörü olan Sayın Metin Turan adına da bu sayıyla birlikte  özel bir ek yayımlayacağız. Bu ekte de Metin Turan konulu anı, değerlendirme  içerikli yazıların yer almasını dilemekteyiz.100. sayımızda bir eserinizle yer almakla ilgili kararınızı,30 Haziran 2019 tarihine kadar bildirmenizi; katkıda bulunmayı  onayladığınız takdirde eserinizi 30 Temmuz  2019 tarihine kadar dergimize iletmenizi istirham eder, saygılarımızı sunarız.

   


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımız

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. sayısına

  konuya ilişkin makale kabul edilmektedir.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilecektir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale

  kontenjanı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. Özel Sayı

  (Kasım 2019)

  için konuyla ilgili makale

  kabul edilmektedir.

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesindeki Geleneksel Kültürün Kültür-Çevre İlişkileri Açısından Değerlendirilmesi
(Evaluation of Traditional Culture in Kaş-Kekova Specially Protected Area in terms of Culture-Environment Relations )

Yazar : Solmaz Karabaşa    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 97
Sayfa : 207-227
    


Özet
Bu çalışmada Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi’ndeki geleneksel kültürün, insan faaliyetleri nedeniyle ortaya çıkan çevre sorunlarına etkisi ve bu sorunların çözümüne katkısı tartışmaya açılmaktadır. Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) bir koruma statüsüdür ve Kaş-Kekova ÖÇKB de sahip olduğu biyolojik çeşitlilik, kültürel miras, su altı hazineleri gibi özellikleri nedeniyle bu statüye sahip olmuştur ancak Kaş-Kekova ÖÇKB çoğunlukla insandan kaynaklı faaliyetler nedeniyle bugün tehdit altındadır. Sorunu doğru tespit etmek ve çözüm önerilerinde bulunabilmek amacıyla bölgede 2015 yılında kültür-çevre ilişkilerine odaklanan bir alan çalışması gerçekleştirilmiştir. Alan çalışmasında gözlem, derinlemesine görüşme ve görüntüyle belgeleme teknikleri kullanılmıştır. Çalışmada insanın bulunduğu doğal çevreyle karşılıklı ilişkilerini inceleyen ekolojik antropoloji yaklaşımı benimsenmiş olsa da günümüzde dünyanın her yerinde küresel dünya ekonomi sistemi hüküm sürdüğünden değerlendirmeler daha geniş bir ölçekten ve politik bir tutumla yapılmıştır. Böylece artık yeni ekolojik antropoloji diye adlandırılabilecek yaklaşımla gerçekleştirilen çalışmanın sonuçları göstermiştir ki sorunlar geleneksel kültürden kaynaklanmadığı gibi bu kültürün devam ettirilmesi halinde Kaş-Kekova ÖÇKB üzerindeki baskı da azalacaktır.

Anahtar Kelimeler
Kaş-Kekova ÖÇKB, ekolojik antropoloji, kültür, çevre, uyarlanma

Abstract
In this study, the traditional culture in Kaş-Kekova Specially Protected Area will be opened to discuss for the impact on the environmental problems caused by human activities and the contribution to the solution of these problems. The Specially Protected Area (SEPA) is a conservation status and Kaş-Kekova has acquired this status due to its characteristics such as rich biodiversityand, cultural heritage, underwater treasures. However, Kaş-Kekova SEPA is threatened mostly due to human activities. In 2015, a fieldwork focusing on culture-environment relations was conducted in the region in order to identify the problem correctly and to find solutions. In the fieldwork observation, in-depth interviewing and visualization techniques were used. Although an ecological anthropology approach which explores the interrelation of human with natural environment has been adopted in the study, due to the global world economy system prevails all over the world nowadays, evaluations have been made with a broader scale and a political attitude. Thus, the results of this study which is done with an approachment can be called as new ecological anthropological showed that the problems are not caused by traditional culture. Moreover, if this culture is continued, the pressure on Kaş-Kekova SEPA will also decrease.

Keywords
Kaş-Kekova SEPA, ecological anthropology, culture, environment, adaptation

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr