Gelenek Kültürü, Medya Müzeciliği ve YouTube
(Traditional Culture, Media Museum and YouTube )

Yazar : Erol Gülüm    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 99
Sayfa : 491-500
1476    756


Özet
Siberuzamın maddi kültürel unsurların temsili ve sunumu hususunda da yeni fırsatlar sunduğunu fark eden araştırmacılar bir kültürel pratik olarak müzeciliği, bir kültürel kurum olarak müzeyi ve bir kültürel etkinlik biçimi olarak müzesel iletişimi, ‘medya müzeciliği’ kavramı ekseninde yeniden teorize etmiştir. Bahsi geçen teori özelinde yürütülen çalışmalarda ise genelde fiziksel mekânın imgelemsel eşleniği olarak algılanan siberuzamın müzelik içeriklere içkin kültürel bilgiyi tanılayıcı, koruyucu ve sergileyici bir yapıya sahip olup olmadığı ve bu kapsamda müzesel iletişimi mümkün kılacak bağlamlar sunup sunmadığı tartışılmıştır. Günümüzde de sürmekte olan bu türden tartışmalara medya müzeciliğinin gelenek kültürü içeriklerinin temsili ve sunumuna imkan tanıyan çeşitli sosyal medya platformlarının müzesel bir alan olarak deneyimlenmesini de açıklayabilecek kadar geniş bir kavramsal kaplama sahip olduğu iddiasıyla müdahil olunabilir. İşte bu tez ifadesi kapsamında çalışmada her an ve her noktadan erişim, hız, çeşitlilik, bilgi odaklılık, etkileşimsellik ve katılımcılık vadeden yeni medya teknolojileri ve kültürünün başat sembollerinden biri olan YouTube’un genellikle sözlü ve bedensel folklorik dışavurumlarda somutlaşan, geleneksel bilgi ve deneyim belleğinin taşıyıcısı olan gelenek kültürü içeriklerinin arşivlenmesi, temsili ve sunumuna olanak tanıyan bir müzesel alan olarak nasıl deneyimlendiği disiplinlerarası bir perspektif özelinde ve tekno-sosyo-kültürel boyutlarıyla tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler
dijital kültür, folklor, Web 2.0, sosyal medya, müzecilik

Abstract
Museology as cultural practice, museum as cultural institution and museum communication as cultural activity has been discussed under the concept of ‘media museum/ology’ among researchers who have recognized that circulating digital representations of tangible cultural contents in cyberspace offer new oppurtinities. It may be included these kind of discussions by claiming that media museum has a broader conceptual extension which can also explain the experiencing of various social media platforms which enable the representation and the presentation of intangible cultural content as a museum enviroment. When dealt with in this context, it can be argued that YouTube which is the principal symbol of new media technologies and their culture can be experience as a museum sphere that enables the presentation, the archiving and the representation of traditional cultural contents. This thesis statement has been explored specific to an interdisciplinary perspective which is consisted of the synthesis of social media theory, media ritual theory and performance theory.

Keywords
digital culture, folklore, Web 2.0, social media, museology