Amerikan Şiirinde Avangart Geleneğin Elektronik Yansıması: Dijital Şiir
(The Electronic Reflection of Avant-Garde Tradition in American Poetry: Digital Poetry )

Yazar : Mehmet Metin Barlık    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 99
Sayfa : 593-604
1635    880


Özet
1950’ler sonrası Amerikan şiirindeki öncü ekoller, geleneksel edebiyat normlarını eleştiren, gelişen ve yenilenen alternatif bir kültür oluşturarak, okuyucunun beklentilerini dikkate alan bir yaklaşım içinde olurlar. Black Mountain Şiiri (1950-56), Greenwich Village Şiiri (1950-63), Black Arts Akımı Şiiri (1962-70) ve New York ve San Francisco’nun Dil Şairleri (1979-89) gibi grupların başlıca yenilikçi ekoller olduğu görülür. Yenilikçi yaklaşım, yalnızca edebi alanda değil aynı zamanda müzik ve resim alanında da dikkat çeker. Resimde ekspresyonist yaklaşım ve müzikte Caz akımı görsel ve işitsel sanata yeni bir işlev kazandırır. Yazılı, sözlü ve görsel sanat dalları arasında gelişen iletişim, eserlerin dinleyici ve/ya izleyiciye sunumunu geleneksel kalıpların dışına çıkarır. Öncü grupların hedefi, kendi kişisel beklentilerini bir kenara bırakarak, gelecekte de kaliteyi sürekli kılacak eserler ortaya koymaktır. Güçlü bilgisayar teknolojileri ve tele-iletişim alanındaki yenilikler, e-kimlik, e-topluluk, e-eğitim ve dijital yaşam, dijital sanat ve dijital eleştiriyi içeren yeni sanal sanat sayfalarını doğurur. ‘Tekno-yaşam’ olarak adlandırabilecek bu sanal dünya, görsel ve yazınsal sanat dallarını da etkiler ve bu akımların elektronik nüshalarının doğmasına neden olur. Şiirin sanal medyadaki adı dijital-şiir, elektronik şiir veya e-şiir olur. Bu makalede 1980’ler sonrası avant-garde akımın elektronik yansıması olan dijital-şiir incelenerek örneklendirildi. Teknoloji ve sanatın bir arada kullanımı ve fonksiyonları tartışıldı.

Anahtar Kelimeler
avant-garde Amerikan şiiri, tekno-sanat, dijital şiir, e-şiir

Abstract
The avant-garde movements of American poetry after the 1950s, criticizing the traditional norms of the former periods, were eager to form an alternative renewing and developing culture, and tended to consider the demands of the populace of the readers. Black Mountain College (1950—56), Greenwich Village (1950—63), the Black Arts Movement (1962—70), the Language poets of New York and San Francisco (1979—89) were among the major avant-garde movements. The avant-garde approach was not only affective in literature but also in other genres of art, such as music and painting. The expressionist painting and Jazz music brought a new function to these genres of art. Avant-gardism also created a warm communication among different genres of arts, and changed the traditional norms of the presentation of the new forms. Powerful computer technologies and the new innovations of telecommunication created sites such as e-identity, e-education, digital art and digital criticism. The poetry created in this nominal world is called digital-poetry, electronic-poetry or e-poetry. Digital-poetry as a reflection of avant-garde movements of the 1980s is examined and illustrated in this paper.

Keywords
avant-garde American poetry, techno-arts, digital-poetry, e-poetry