Sanal Dünyada Halk Mizahının Gülen/Güldüren Yüzü: Siyasi Fıkralar
(Smiling Face of Folk Humor in the Virtual World: Political Anecdotes )

Yazar : Mehmet Emin Bars    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 99
Sayfa : 471-489
1684    945


Özet
Yeryüzünde bilim ve teknoloji her geçen gün büyük bir hızla yenileşmeye, değişmeye devam etmektedir. Bu değişimler olumlu veya olumsuz biçimde insan hayatını da etkilemektedir. Teknolojik hayattaki değişimler kültürel değişimleri de zorlamakta, yenileşmelere bağlı yeni kültürel alışkanlıklar doğurmaktadır. İnternet özellikle son yirmi yılda kültürel değişmeleri meydana getiren en önemli araçlardan biri haline gelmiştir. Sözlü ve yazılı kültür ortamlarında daha yavaş meydana gelen kültürel değişimler, elektronik kültür ortamında büyük bir hız kazanmıştır. Değişimle birlikte yeniden oluşan gelenekler çok daha geniş bir izleyici/dinleyici kitlesine ulaşmaktadır. Folklor (halk bilimi) da bu değişimlerden etkilenmiş, araştırma alanını genişletmiş, yeni ve zengin bir inceleme alanı bulmuştur. Folklor türlerinden fıkra, her dönemde insanları güldüren, düşündüren bir tür olarak toplumda önemli bir yer tutmuştur. Uzun süre sözlü, sonrasında yazılı, günümüzde ise öncekilerle beraber elektronik kültür ortamında varlığını sürdüren fıkra; yeni icra ortamında önemli fonksiyonlar taşımaktadır. Fıkralar insanla ilgili her türlü konuyu işlemektedir. Bu konulardan biri de insanları, toplumu idare etme, toplumsal ilişkileri düzenleme sanatı olan siyasettir. Siyaset aynı zamanda fıkralarda en fazla işlenen konulardandır. Bu çalışmanın amacı siyasi fıkraların elektronik kültür ortamındaki işlevlerini ortaya koymaktır. Bu amaçla çok sayıda internet sitesi incelenmiştir. Çalışma elektronik ortamdaki siyasi fıkralarla sınırlandırılmıştır. Sonuçta siyasi fıkraların yeni bağlamda hem geleneği sürdürdüğü hem de yarattığı yeni ürünlerle dönüştürdüğü görülmüştür. Elektronik kültür ortamı zengin bir fıkra arşivi niteliğindedir. Fıkralar güçlü tenkit, ince mizah, hikmetli söyleyişlerini sanal âlemde etkili biçimde sürdürmektedir. Sanal âlem, halk bilimi uzmanları için geniş ve zengin bir araştırma alanı oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler
fıkra, siyaset, halk, mizah, elektronik kültür

Abstract
Science and technology on earth are renewing with greater speed. Innovation also provides change. These changes affect human life either positively or negatively. Changes in technological life also force cultural changes. New cultural habits are emerging due to renovations. The internet has become one of the most important tools for cultural changes especially in the last two decades. Cultural changes that occur more slowly in oral and written cultural environments have gained a great momentum in the electronic cultural environment. Change has created new traditions. these traditions reach a much wider audience/ listener. Folklor is also affected by these changes. Folklor expanded the research area and found a new and rich research area. Anecdote is one of the most important folkor genres. In all periods, the anecdote makes people laugh, think. The anecdote continued to exist in society for a long time, both orally and in writing. Today, the anecdote carries important functions in the electronic culture environment which is the new performing environment. The anecdotes deal with all matters of human interest. One of these issues is politics. Politics is the art of managing people/society and organizing social relations. Politics is also one of the most discussed topics in the anecdotes. The aim of this study is to reveal the functions of political anecdotes in the electronic culture environment. For this purpose, many websites have been examined. The study is limited to political anecdotes in the electronic environment. As a result, it has been seen that political anecdotes in the new context both continue the tradition and transform it with new products. The electronic culture environment is a rich anecdote archive. The anecdotes continue their powerful criticism, subtle humor, wise sayings effectively in the virtual world. The virtual world is a large and rich area of research for folklore specialists.

Keywords
anecdote, politics, public, humor, electronic culture