Son Sayı

Sayı :118


Sahibi- Yayımcı Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi adına
Prof. Dr. Halil Nadiri
Rektör

Editör
Doç.Dr.Mihrican Aylanç

Yardımcı Editör(ler)


Ankara  2024

Sayının Hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden
Sacide Çobanoğlu  
Türk Halk Felsefesinde Kültürel Ergonomik Süreç Bağlamında Etik Kodların Olumsuz Dönüşümü Ss, 263-286
The Negative Transformation of Ethical Codes in the Context of Cultural Ergonomic Process in Turkish Folk Philosophy
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2679
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Veysel Şahin  
Necip Fazıl Kısakürek’in Şiirlerinde Yol Kronotopunun İmge ve Görüngüleri Ss, 287-310
The concept of Road Chronotope in the Poems of Necip Fazıl Kısakürek: Images and Phenomena
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2653
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Deniz Elif Yavalar -Çilem Tuğba Koç  
Çocukların Değişen Mizah Kültürü: Youtube Parodi Hikayelerinde Çocukların Tüketim Öyküleri Ss, 311-336
Evolution of Children's Humor Culture: Children's Consumption Stories in Youtube Parodies
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2623
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Aslı Soysal Eşitti  
Ayfer Tunç’un Kuru Kız Adlı Romanında Beden Sorunsalı Ss, 335-350
The Body Problem in Ayfer Tunç’s Novel Called Kuru Kız
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2685
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Erdem Sarıkaya  
Bahtiyâr-nâme Mesnevilerindeki Masal Unsurları Üzerine Bir İnceleme Ss, 353-376
A Study on Tale Elements in Bahtiyâr-nâme Masnavi Works
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2633
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Erman Kaçar -Ayabek Bainiyazov  
Ural Batır Destanı’nda Posthümanist İzler: İnsanmerkezcilik Eleştirisi ve Dünya-oluş Ss, 377-394
Posthumanist Traces in The Ural Batyr Epic: A Critique of Anthropocentrism, and Becoming-World
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2631
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Asya Sakine Uçar  
The Iconography of Artemisia in Susan Vreeland’s The Passion of Artemisia Ss, 395-412
Susan Vreeland’in Artemisia’nın Çilesi Romanında Artemisia İkonografisi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2680
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Alp Eren Demirkaya  
Biyopolitikanın Tatar Edebiyatındaki Görünümü: Kolhoz ve Kamp Ss, 413-426
Reflection of Biopolitics in Tatar Literature: Kolkhoz and Camp
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2628
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ekrem Erdem Tekbasan  
Ritüelleşme ve Kültür(el)leşme Bağlamında Müzikal Hac Kavramı : “Notalı Rotalar” Örneği Ss, 427-446
The Concept of Musical Pilgrimage in the Context of Ritualization and Acculturation: Example of “Notalı Rotalar”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2684
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Duygu Özakın  
Rus Folklorunda Kadın Başlı Kuşların Kökenleri ve Gümüş Çağ Şiirindeki Sembolik İşlevleri Ss, 447-464
Origins of the Woman-Headed Birds in Russian Folklore and Their Symbolic Functions in the Silver Age of Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2657
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ayşe Tarhan  
Osmanlı’da Resmi Bir Poetika Kurumu Re’isü’ş-Şu’arâ Müessesesi: Temsilcileri ve Prensipleri Ss, 465-486
An Ottoman Poetical Institution Reisush-Shuara Organization: Representatives And Principles
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2678
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

İlkin Gulusoy  
Azerbaycan Atasözlerinde Aile ve Toplumsal Cinsiyet Olgusu Ss, 487-508
Family and Gender Roles in Azerbaijan Proverbs
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2638
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Esma Sönmez Öz  
Tahar Ben Jelloun’un Gitmek Adlı Yapıtına Oluşumsal Yapısalcı Bir Yaklaşım Ss, 509-528
A Genetic-Structuralistic Approach to Tahar Ben Jelloun’s Leaving Tangier
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2675
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Burak Kurubaş -Mehmet Gönül  
Fasıl Müziği Bağlamında Yörelerde İcrâ Edilen Peşrevler Ss, 529-550
Peşrevs Performed in Localties in the Context of Fasil Music
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2590
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Hande Birkalan-Gedik  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Jenny White. Turkish Kaleidoscope: Fractured Lives in a Time of Violence. New Jersey: Princeton University Press, 2021 Ss, 551-554


Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |