Son Sayı

117


Sahibi- Yayımcı Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi adına
Prof. Dr. Halil Nadiri
Rektör

Editör
Yrd.Doç.Dr. Mihrican Aylanç

Yardımcı Editör(ler)


Ankara  2024

Sayının Hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden
Halit Aşlar  
Cengiz Aytmatov’un İlk Hikâyelerine Sosyolojik Eleştiri Açısından Bir Bakış Ss, 1-22
An Essay of Sociological Criticism on the First Stories of Chingiz Aitmatov
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2621
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Nükte Sevim Derdiçok  
Tebdil-i Mekândaki Ferahlık: Kültürel Anlamda Yazlık ve Yazlıkçılar Ss, 23-40
The Comfort in Change of Place: Cultural Perceptions of Summer Houses and Vacationers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2617
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Zahide Parlar -Sevda Kaman  
Halkbiliminde Argonun Yeri ve Argoda Kullanılan Sayılarda Kültürün İzleri Ss, 41-64
The Place of Slang in Folklore and Traces of Culture in the Numbers Used in Slang
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2589
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ahmet Tacetdin Hallaç -Seyfullah Yıldırım  
“Basmak” Kökenine Dayanan Mitik Varlıklar ve Kafkaslardan Bir Uyku İblisi: “Bastırık” Ss, 65-84
Mythical Beings Based on the Origin “Basmak” and a Sleep Demon from the Caucasus: “Bastırık”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2625
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Nalan Okan Akın  
Geleneksel Çomakdağ Bez Bebeklerinin Tasarım Süreci Ss, 85-100
Design Process of Traditional Çomakdağ Cloth Dolls
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2616
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Nejla Orta -Mahin Rahavi  
Şekil Değiştirme Motifi Bakımından Bir Türk Masalı ile İran Masalının Karşılaştırılması-Sır Saklamayan Padişah Kızı - Mehrinnegar ile Sultan Mar Ss, 101-124
Comparison of a Turkish Folktale and an Iranian Folktale in Terms of the Shape-shifting Motif-Sır Saklamayan Padişah Kızı-Mehrinnegar and Sultan Mar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2582
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Tülin Arseven  
A Novel by Nikos Kazantzakis in the Context of Impact on Social Memory Ss, 125-140
Sosyal Belleğe Etki Bağlamında Nikos Kazancakis’in Bir Romanı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2618
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Tanju Seyhan  
Ali Şir Nevâyî’nin Biyografi/Tezkire Türündeki Risalelerinin Binası, Ağıt ve Hatırat Üslubu, Ölüm Ritüelleri Ss, 141-166
The Works of Nawa’i in the Genre of Biography/Hagiography, Elegy, and Memoir Style, Death Rituals
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2624
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Can Özgü  
From Arthurian Narratives to MMORPGs: Towards an Ethics of Virtual Ecologies Ss, 167-178
Kral Arthur Efsanelerinden DÇOÇRYO’lara: Sanal Ekolojilere Etik Yaklaşımlar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2614
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Hanife Saraç -Badegül Can Emir  
Devrim Dilbilim İlişkisi Ekseninde Nikolay Marr’ın “Yafetik Teorisi” Ss, 179-200
“Japhetic Theory” of Nikolai Marr as part of the Relationship between Revolution and Linguistics
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2587
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Emel Şerife Baştürk -M. Rabenda Derman  
Analysis of Circumcision Invitation Cards from The Perspective of Hegemonic Masculinity Building Ss, 201-220
Sünnet Töreni Davetiyelerinin Türkiye’de Hegemonik Erkeklik İnşası Persektifinden Analizi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2564
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ömer Şekerci -Müjde Demiray  
Characterisation through Linguistic (Im)politeness in A Doll’s House Ss, 221-238
Dilbilimsel Nezaket/Kabalık Stratejileri Bağlamında Bir Bebek Evi’nde Karakter Nitelemesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2504
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Merve Yorulmaz Kahve  
Osmanlı’da Unutulmuş Bir Ağı Bilimi Risalesinde Geleneksel Tedaviler Üzerine Notlar Ss, 239-256
Notes On Traditionaltreatments In A Toxicology Booklet Forgotten In Ottoman Time
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2576
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Eren Bolat -Onur Ekler  
Esaretten Özgürlüğe: Martin L. King, Ngugi ve Soyinka’nın Hapishane Yazıları Üzerine Bir Çalışma Ss, 257-272
From Captivity to Liberty: A Study on the Prison Writings of Martin L. King, Ngugi and Soyinka
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2615
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Aslı Aytaç  
Vahîd Mahtûmî'nin Lâlezâr (Yenişehr-i Fenâr) Şehrengizinde Atmosferin İnşâsı Ss, 273-300
Construction of the Atmosphere in Vahîd Mahtumi’s Shehrengiz Named Lâlezâr (Yenişehr-i Fenâr)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2575
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Solmaz Karabaşa  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Arzu Öztürkmen, Türk Dizisinin Keyfi Ss, 293-300
Arzu Öztürkmen, Delight of Turkish Dizi

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Can Şen  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Yılmaz Daşcıoğlu, Doğurgan Yara Sezai Karakoç Ss, 301-303
Yılmaz Daşcıoğlu, Doğurgan Yara Sezai Karakoç

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mehtap Müçük Kotan  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Sacide Fikret Çobanoğlu, Halkbilimi ve Metaverse: Yeni Dünyaların Beşiğinde Ss, 305-309


Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |