Kafka’nın “Melezleme”Sindeki Bağlaşıklık Ölçütleri
(Coheresion Criteria in “A Crossbreed” By Kafka )

Yazar : İnci Aras    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 103
Sayfa : 609-620
1601    868


Özet
Sözcükler ve tümceler arasındaki bağıntılardan yola çıkarak dile bir metin olarak yaklaşan metindilbilim, yedi ölçütten hareket etmektedir: bagˆlaşıklık, bağdas¸ıklık, amaçlılık, durumsallık, kabul edilebilirlik, bilgisellik ve metinler arası ilişki. Bu ölçütlerden küçük ölçekli yapı kategorisinde yer alan ve sözcüksel ve dilbilgisel olarak ikiye ayrılan bağlaşıklık, metin yüzeyindeki sözcük ve tümce arasındaki anlamsal ilişkiyi somut boyutuyla incelemektedir. Yüzey metnin doğrudan kendisine yönelik olan bağlaşıklık, bu noktada en önemli metinsellik ölçütü olarak karşımıza çıkmaktadır. Metindilbiliminin kriterleri çerçevesinde gerçekleştirilen bu çalışmanın konusunu oluşturan da Kafka’nın “Melezleme” adlı öyküsündeki bağlaşıklık düzeneklerinin çözümlenmesidir ve bu şekilde incelenen öykünün küçük ölçekli yapısına ışık tutulmasıdır.

Anahtar Kelimeler
metindilbilim, bağlaşıklık, yüzey yapı

Abstract
As a text-based approach to language textlinguistic acting on the assumption that a kind of relation exists between words and sentences regards seven criteria: cohesion, coherence, intentionality, situationality, acceptability, informativity and intertextuality. Cohesion belonging to the category of surface structure and falling into two types as grammatical and lexical cohesion investigates the concrete relationship between sentence meaning and word order. Cohesion relating directly to surface text is classified as the most important criteria of textuality. The topic of this study carried out in the context of textlinguistic criteria is analysis of a short story “A Crossbreed” by Kafka and explanation of the surface structure of this text.

Keywords
textlinguistic, coherence, surface structure