• Duyurular
 • Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın makaleleriyle birlikte ORCID ID kayıtlarını da göndermelerini rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımız

  dolmuştur.

  Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilmektedir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale kontenjanı

  dolmuştur.

   

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN ABBAS SAYAR’IN ROMANLARINI İNCELEME
(EXAMINATION OF ABBAS SAYAR’S NOVELS IN TERMS OF SOCIOLOGY OF LITERATURE )

Yazar : Nilüfer İlhan    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 81
Sayfa : 107-124
3323    982


Özet
Edebî eser incelemesinde birçok farklı disiplinden faydalanılması, gerek eserin gerekse yazarın daha iyi anlaşılması için araştırmacılara çeşitli imkânlar sunar. Yazarı ve eseri toplumsal verilerle izah eden edebiyat sosyolojisi de edebiyat ve sosyolojiyi aynı eksende buluşturmayı hedefleyerek, yazar ve eser yoluyla toplumsal bir arkeoloji yapmak ister. Bu şekilde yapılan bir çalışmayla, belli dönemlerde belli temaların dikkate alınması, yazar ve eserin öne çıkmasını sağladığı gibi toplumun zihniyetinin anlaşılması bakımından da önem arz eder. Edebiyat sosyolojisi, sanat eserini sadece estetik bir ürün olarak değil, sosyal bir fenomen olarak görmek gerektiğini söyler. Çünkü yazarın doğmasında ve eserin meydana gelmesinde toplumun sosyal, siyasal ve kültürel şartlarının belirleyici bir rolü vardır. Bu çerçevede edebiyata şiirle başlayan, ancak sonraromana yönelen Abbas Sayar (1923-1999), romanlarında yer verdiği Ota Anadolu köylüsüne Zizek’in deyişiyle “yamuk bir bakış”la bakarak edebiyat sosyolojisi bağlamında romanlarını değerlendirmek için bir kapı açar. Sayar, Tanzimat’tan beri işlenen ancak 1950’lerden sonra popüler olan ve ideolojik-ütopik anlayışla yazılarak birbirine benzeyen köy söylemli romanlara farklı bir anlayış getirir. Yazar, daha önce yazılan köy söylemli romanlardaki tutumu hatırlatacak temaları ele almakla birlikte, bu insanları dışarıdan değil, içeriden tanıyan biri olarak onların sosyolojisini işler. Bu çalışmada Robert Escarpit’in edebiyat sosyolojisi yönteminde “yazar”, “eser”, “okur” ve “basın/dağıtım” olarak belirlediği dört unsurdan “yazar” ve “eser” unsuru odağa alınarak sosyolojik bir inceleme yapılmıştır. Romanlarda köylü karakterinin ana hatları çizildikten sonra, köydeki sosyal, siyasal ve kültürel yapı gözler önüne serilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Edebiyat, Sosyoloji, Köy, Roman, Abbas Sayar.

Abstract
Taking advantage of many different disciplines to examine literary works, presents various opportunities to researchers for better understanding both author and his work. Sociology of literature, which explain the author and his work with social data, also want to make a social archeology by the author and his work, by aiming to bring together literature and sociology on the same axis. Consideration of certain themes in a certain period with a study performed in this manner, is important in terms of understanding the mentality of the society as well as it provides the author and his work come into prominence. Sociology of literature states that work of art should be considered not only as an aesthetic work but also as a social phenomenon. Because, society’s social, political and cultural conditions have a decisive role on birth of the author and emergence of his work in the community’s. In this context, Abbas Sayar (1923-1999), who began to literature with poetry and then directed to novel, makes enable to evaluate his novels in context of sociology of literature by looking to Middle Anatolian peasants, which are mentioned in his novels, with Zizek’s words ‘a skewed view’. Sayar, brings a different understanding to novels with village rhetoric which has discussed since the Tanzimat but became popular after 1950 and resemble each other by writing with an ideological-utopian insight. The author discusses people’s sociology as someone who knows them not from the outside but from inside, as well as considers the themes that remind the attitude in previously written novels with village rhetoric. In present study, sociological examination is conducted by focusing on ‘author’ and ‘work’ elements of four elements identify as “author”, “work”, “reader” and “media / distribution” in literature sociology method of Robert Escarpit. After determining the outlines of peasant characters, in novels, the village’s social, political and cultural structures are demonstrated.

Keywords
Literature, Sociology, Village, Novel, Abbas Sayar.

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr