«Şimdi»ye Musallat Olan «Gelecek»: Geleceğin Hortlakları ve 3D Modernlik
(The Future that Bothers to Present: The Spekter of Future and 3D Modernity )

Yazar : Mevlüt Özben    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 69
Sayfa : 183-194
1613    868


Özet
Yakın bir zamana kadar kişinin kendi yaşam hikayesini belirleyebilme potansiyeli ne kadar yüceltilmiş olursa olsun; şimdilerde, tam da söz konusu belirleyebilme potansiyelinin sonuçları bakımından bu potansiyeli (özgürlük!) devredecek bir yer(ler) arıyor modern insan. Kişinin “birey” olabilmek adına talip olduğu sorumluluk(lar) o denli arttı ki, “birey” olmak tahammül edilemez bir insanlık durumuyla daha sık anılır oldu. “Yeni bireysellik” olarak da kavramsallaştırılan bu insanlık durumunu ve günümüz modernlik koşullarını ele alan bu çalışmada, yerleşik düşünme kalıplarından farklı olarak “geçmiş”ten çok “geleceğin” biçimlendirdiği bir “şimdi” resmedilmeye çalışılacaktır. Burada, “geleceğin” bir algı biçimi olarak “şimdi”yi bozan, altüst eden etkileri üzerinde durulacağından, risk toplum kuramından da faydalanılacaktır. Dahası, “geleceğin” “şimdi” üzerindeki etkisi, metaforik olarak “musallat olma” üzerinden serimleneceğinden, geleceğin hortlakları biçiminde sunulacak olan “şimdi”yi altüst eden durum ve düşüncülerin koyutladığı günümüz modernlik koşulları 3D modernlik şeklinde kavramsallaştırılacaktır. Bu çalışma kapsamında 3D modernlik kavramsallaştırması, “geçmiş”, “şimdi” ve “gelecek” üçlemesi içinde, daha baskın olacak şekilde, modernliğin genelleştiği toplumlarda neredeyse bir standarda doğru giden bir “gelecek” algısının/ endişesinin “şimdi” üzerindeki belirleyici etkilerinin karşılayabilmesi amacıyla kullanılmıştır. Bu şekliye 3D modernlik geleceğin hortlaklarının musallat olduğu bir “şimdi” ye göndermede bulunur. Modernliğin eşiğindeki insan için önce umut(lar) vardı. Modern insan ne pahasını olursa olsun, gözü dönmüşçesine söz konusu umutlarını gerçekleştirebilmek için çok hızlı koştu. Öyle ki, umutları, arzuları ve belki de yaşama sevinci bile arkasında kaldı. Üçüncü boyut burada “şimdiyi” rahatsız eden (bir risk toplumunu mümkün kılan) ileri bir modernlik durumunu kavramsallaştırabilmek amacıyla kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Risk Toplumu, 3D modernlik, Hortlak, Musallat olmak.

Abstract
No matter how the potential to determine one’s own life story has been exalted until recently, the modern humanis looking for place(s), to hand ower this potential (freedom!), precisely in terms of consequences of determination potential in question. Resposibilities, the person aspired in the name of being an individual, has increased so much that being an “individual” has been referred to an intolerable state of humanity more often. Dealing with both this human condition conceptualized also as “ The new individualism”, and present-day conditions of modernity, in this study, unlike the built-in patterns of thinking, a “present”, shaped mostly by “future” than by the “past” will be tried to be depicted. Here, due to as aform of perception, distorting,/overturning effects of “future” over “present” will be focused on, the theory of risk society will be utilized. Moreover, because the effect of the “future” over the “present” will be explained metaphorically from the “pestering”, the case screwing up the “present” that will be offer in the form of the spook of the future and present conditions of modernity that thoughts are formed ara conceptualized in the form 3D modernity. The scope of this study the conceptualization of the 3D modernity, within the triology of “past”, “present” and “future”, has been used to provide the determining effects over “present” of a “future” perception/anxiety neraly heading towards a standard in the societies that modernity generilized to be more dminant. 3D modernity with this form implies a “present” that the spooks of the future has pestered. There was expectation(s) firstly fort he human on the threshold of the modernity. At any price the modern human run very quickly to realize those expectations furiously. So his expectations, desires and maybe joy of living stayed behind of him. Third dimension in here has been used to conceptualize an advanced modernity case pestering “present” (enabling a risk society).

Keywords
Risk community, 3D modernity, Spekter, to bother