• Duyurular
 • ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. sayısına

  konuya ilişkin makale kabul edilmektedir.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilecektir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale

  kontenjanı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. Özel Sayı

  (Kasım 2019)

  için konuyla ilgili makale

  kabul edilmektedir.

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


78 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı


Ankara  2014-2

 | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Nilgün Çıblak Coşkun  
ANADOLU ALEVİLERİNDE CEMLER VE BU CEMLERİN SOSYOKÜLTÜREL HAYATTAKİ İŞLEVLERİ Ss, 9-20
CEM WHICH IS IN ANATOLIAN ALEVISM AND ITS FUNCTION IN SOCIO-CULTURAL LIFE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayhan Karakaş  
ÇUKUROVA HİKÂYELİ TÜRKÜLERİNDE ARA SÖZ KULLANIMI Ss, 29-36
Use of the DIgressIon Çukurova Tale WIth Folksong

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe Demir Gürdal Zühal Yonca Odabaş  
Kadın ve Miras : Sosyolo jik bir Değerlendirme Ss, 37-50
WOMAN AND HERITAGE:SOCIOLOGICAL ASSESSMENT

Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim Erdal  
TÜRK TARİH TEZİ AÇISINDAN HALKEVLERİNİN TÜRK DİLİ ve KÜLTÜRÜ ÜZERİNE FAALİYETLERİ; YOZGAT HALKEVİ ÖRNEĞİ Ss,
Activities of the People’s Houses on Turkish Language and Culture within the Context of the Turkish History Thesis: The Sample of Yozgat People ’s House

Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuncay Bilecen  
Gogol ’un “Burun ”undan Cevdet Kudret ’in “Kulak ”ına Memurluk Halleri Ss, 61-69
THE STATES OF PUBLIC SERVICE FROM GOGOL’S “NOSE” TO CEVDET KUDRET’S “EAR”

Özet | Abstract | Tam Metin |

F. Ayşın K. Turhanoğlu  
KENTSEL MEKÂNIN ÜRETİM SÜRECİNDE TARİHSEL ve KÜLTÜREL MİRAS Ss, 71-82
Historical and Cultural Herita ge in the Production Process of Spa ce

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nazan Tutaş  
William Blake ’de Masumiyet ve Tecrübe : Kuzu ve Kaplan Ss, 83-90
William Blake’s Innocence and Experience: The Lamb and The Tyger

Özet | Abstract | Tam Metin |

Aykut Çerezcioğlu  
INDIE MÜZİKTE TANIM VE SINIFLANDIRMA PROBLEMİ Ss, 91-106
DEFINITION AND CLASSIFICATION PROBLEM OF INDIE MUSIC

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Şeker  
AİLE VE KADIN TEMALARININ SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA VERİLİŞ BİÇİMLERİNİN İNCELENMESİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA Ss, 107-120
EX AMIN ATION OF THE WAY THE THEMES OF FAMILY AND WOMEN ARE PRESENTED IN SOCI AL STUDIES TEXT BOOKS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yıldız Yenen Avcı  
CAHİT UÇUK’UN “TÜRK İKİZLERİ” ROMANINDA SÖZVARLIĞI Ss, 121-130
VOCABULARY IN CAHİT UÇUK’S “TURKISH TWINS” NOVEL

Özet | Abstract | Tam Metin |

Eray Cömert  
KARŞILIKLI SÖYLEŞME/DEYİŞME ÜSLUBUNA DAYALI “DEĞİRMENCİ” TÜRKÜLERİ VE YUNANCA VARYANTI Ss, 131-178
THE MILLER (DEĞİRMENCİ)’S SONGS AND GREEK VARIANT BASED ON THE STYLE OF DIALOGUE/ EXPRESSION

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Ecevit Sibel Kuşca  
ŞAH İSMAİL HATAİ VE PİR SULTAN ABDAL DEYİŞ VE NEFESLERİNDEN ALEVİ-BEKTAŞİ KOZMOGONİSİ VE KIRKLAR MECLİSİ’NE * Ss, 179-202
FROM THE FOLK POEMS AND ‘NEFES’ OF SHAH ISMAIL HATAI AND PIR SULTAN ABDAL TO ALEVI- BEKTASHI COSMOGONY AND ‘KIRKLAR MECLİSİ”

Özet | Abstract | Tam Metin |

Aynur Bilir  
Sınıf Yönetiminde Başarının Aracı : Önlemsel Model Ss, 203-216
THE TOOL OF SUCCESS IN CLASSROOM MANAGEMENT: PRECAUTIONARY MODEL

Özet | Abstract | Tam Metin |

Melike Taşçıoğlu  
Tipografi , Sayfa Tasarımı ve Somut Şiir Ss, 215-224
Typograp hy, Page La yout and Concrete Poetry

Özet | Abstract | Tam Metin |

Georgy Chochiev  
Caucasian News paper in the Late -19th - Century Cairo : ‘İtt İhad Gazetes İ’ Ss, 225-237
CAUCASIAN NEWSPAPER IN THE LATE-19TH-CENTURY CAIRO: ‘İTTİHAD GAZETESİ’

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülay Yıldırım Türkân Işık  
KAYSERİ İLİNDE BİR HALK ŞİFACISI Ss, 239-252
A FOLK HE ALER IN A PROVINCE OF KAYSERİ

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Kaya  
Ozanlık Geleneğimizi XXI. Yüzyıla Taşıyanlardan ÂŞIK KUL SADIK Ss, 253-260
ONE OF THE CONTACTS OF THE FOLKWAY OF POET IN 21TH CENTRY: AŞIK KUL SADIK

Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr