Sayı

77


Sayı
Prof.Dr.Metin Karadağ
Editör

Ankara  2014
Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Barış İşçi Pembeci  
Kırgızistan Mezar Ziyaretleri Ss, 101-112
Mazar Worshıp in Kyrgyzstan

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Rezan Karakaş  
Kültürel Bir Mekân Olarak Çermik Hamamı Ss, 9-20
Cermık Bath as a Cultural Venue

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ayfer Yılmaz  
Popüler Roman ve Melodram Kavramları Çerçevesinde Muazzez Tahsin Berkand ve Sarmaşık Gülleri Ss, 141-172
Muazzez Tahsin Berkand and Her Novel “Sarmaşık Gülleri” (The Ramblers) in Respect to the Terms Popular Novel And Melodrama

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Sedat Sever - Sedat Karagül  
Oğuz Tansel ’in Derleyip Yazdığı Masal Kitaplarında Yer Alan Sözvarlığı Öğelerinin İncelenmesi Ss, 173-188
The Examination of Vocabulary Elements Present in Fairy Tale Books Compiled and Written By Oguz Tansel

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mehmet Kara - Ersin Teres  
Türklerin Yaratılış Efsanesi ile Japonların Benzer Metinleri Arasındaki Benzer ve Paralel Noktalar Ss, 189-196
Some Similar and Parallel Points Between the Turkic Legendary “Creation” and Similar Texts of Japan

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Şebnem Atakan  
Vıcente Blasco Ibañez’in “Baharlar Açarken ” Adlı Romanında İlkbahar Ss, 197-204
The Spring in Vicente Blasco Ibañez ’s novel Between Orange Trees

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Johanna Drucker Çeviren: Melike Taşcıoğlu  
Yazılı Görüntü Sanatı Ss, 205-220
The Art of the Written Image

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Hayrullah Kahya  
19. Yüzyıl Türkistan Şair ve Tarihçilerinden Mûnis Harezmî (1778- 1829) ve Eseri: Firdevsü’l-İkbâl Ss, 221-236
19th Century Turkestan Poet and Historian Munis Al-Khwarazmi (1778-1829) and His Work: Firdaws Al-Iqbal

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mustafa Kol  
Ortaçağda Lirik ve Modern Bir Şair: François Villon Ss, 237-248
François Villon: A Modern and Lyrical Poet in The Middle Ages

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Kurtuluş Kıymet  
Hitit Mitolojisinde Tanrıların Yer Altına İnişi Ss, 21-34
Descent to the Underworld of Gods in Hittite Mythology

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ayşe Yıldırım - Avdo Karataş  
Rüya Kardeşliği Ss, 35-56
Dream Fellowship

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Esra Özkaya  
Çukurova Türkülerinde Turaç Ss, 57-70
Turaç in Çukurova Folksongs

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Gülşah Yüksel Halıcı  
Gök Tanrı’nın Temsilcileri: Koruyucu Kuşlar Ss, 71-81
Represents of Sky God : Protective Birds

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mine Gözübüyük Tamer  
Kimlik/lerin Seyrine Bir Keşif Ss, 83-99
A Discovery to the Journey of Identity’s

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Bayram Durbilmez - Fatma Tekin  
Nevşehir Yöresi Yerleşim Adları Üzerine Bir Değerlendirme Ss, 113-133
An Evaluation on Place Names in the Province of Nevşehir

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mehmet Devrim Topses  
Niyazi Berkes ve Baykan Sezer’in Sosyoloji Anlayışlarındaki Uygarlık Kavramının “Medeniyetler Çatışması” Kuramı Bağlamında Karşılaştırılması Ss, 135-142
Comparison of Niyazi Berkes and Baykan Sezer’s Understanding of Civilization in the Context of the Clash of Civilization Theory

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |