• Duyurular
 • ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. sayısına

  konuya ilişkin makale kabul edilmektedir.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilecektir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale

  kontenjanı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. Özel Sayı

  (Kasım 2019)

  için konuyla ilgili makale

  kabul edilmektedir.

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


77 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı


Ankara  2014-1

 | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Rezan KARAKAŞ  
KÜLTÜREL BİR MEKÂN OLARAK ÇERMİK HAMAMI Ss, 9-20
Cermık Bath as a Cultural Venue

Özet | Abstract | Tam Metin |

Kurtuluş Kıymet  
HİTİT MİTOLOJİSİNDE TANRILARIN YER ALTINA İNİŞİ Ss, 21-34
DESCENT TO THE UNDERWORLD OF GODS IN HITTITE MYTHOLOGY

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe Yıldırım Avdo Karataş  
RÜYA KARDEŞLİĞİ Ss, 35-56
Dream Fellowship

Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra Özkaya  
ÇUKUROVA TÜRKÜLERİNDE TURAÇ Ss, 57-70
Turaç In Çukurova Folksongs

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülşah Yüksel Halıcı  
GÖK TANRI’NIN TEMSİLCİLERİ: KORUYUCU KUŞLAR Ss, 71-81
Represents of Sky God : Protective Birds

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mine Gözübüyük Tamer  
KİMLİK/LERİN SEYRİNE BİR KEŞİF Ss, 83-99
A DISCOVERY TO THE JOURNEY OF IDENTITY’S

Özet | Abstract | Tam Metin |

Barış İşçi Pembeci  
Kırgızistan Mezar Ziyaretleri Ss, 101-112
Mazar Worshıp in Kyrgyzstan

Özet | Abstract | Tam Metin |

Bayram Durbilmez Fatma Tekin**  
NEVŞEHİR YÖRESİ YERLEŞİM ADLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 113-133
AN EVALUATION ON PLACE NAMES IN THE PROVINCE OF NEVŞEHIR

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Devrim Topses  
NİYAZİ BERKES VE BAYKAN SEZER’İN SOSYOLOJİ ANLAYIŞLARINDAKİ UYGARLIK KAVRAMININ “MEDENİYETLER ÇATIŞMASI” KURAMI BAĞLAMINDA KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 135-142
COMPARISON OF NIYAZI BERKES AND BAYKAN SEZER’S UNDERSTANDING OF CIVILIZATION IN THE CONTEXT OF THE CLASH OF CIVILIZATION THEORY

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayfer Yılmaz  
POPÜLER ROMAN VE MELODRAM KAVRAMLARI ÇERÇEVESİNDE MUAZZEZ TAHSİN BERKAND VE SARMAŞIK GÜLLERİ Ss, 141-172
MUAZZEZ TAHSIN BERKAND AND HER NOVEL “SARMAŞIK GÜLLERİ” (THE RAMBLERS) IN RESPECT TO THE TERMS POPULAR NOVEL AND MELODRAMA

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sedat Sever Sedat Karagül  
Oğuz Tansel ’in Derleyip Yazdığı Masal Kitaplarında Yer Alan Sözvarlığı Öğelerinin İncelenmesi Ss, 173-188
THE EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS PRESENT IN FAIRY TALE BOOKS COMPILED AND WRITTEN BY OGUZ TANSEL

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Kara Ersin Teres**  
Türklerin Yaratılış Efsanesi ile Japonların Benzer Metinleri Arasındaki Benzer ve Paralel Noktalar Ss, 189-196
SOME SIMILAR AND PARALLEL POINTS BETWEEN THE TURKIC LEGENDARY “CREATION” AND SIMILAR TEXTS OF JAPAN

Özet | Abstract | Tam Metin |

Şebnem Atakan  
Vıcente Blasco Ibañez’in “Baharlar Açarken ” Adlı Romanında İlkbahar Ss, 197-204
The Spring in Vicente Blasco Ibañez ’s novel Between Orange Trees

Özet | Abstract | Tam Metin |

Johanna Drucker Çeviren: Melike Taşcıoğlu**  
YAZILI GÖRÜNTÜ SANATI Ss, 205-220
The Art of the Written Image

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hayrullah Kahya  
19. YÜZYIL TÜRKİSTAN ŞAİR ve TARİHÇİLERİNDEN MÛNİS HAREZMÎ (1778- 1829) ve ESERİ: FİRDEVSÜ’L-İKBÂL Ss, 221-236
19th CENTURY TURKESTAN POET and HISTORIAN MUNIS AL-KHWARAZMI (1778-1829) and HIS WORK: FIRDAWS AL-IQBAL

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Kol  
ORTAÇAĞDA LİRİK VE MODERN BİR ŞAİR: FRANÇOİS VİLLON Ss, 237-248
FRANÇOIS VILLON: A MODERN AND LYRICAL POET IN THE MIDDLE AGES

Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr