• Duyurular
 • ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. sayısına

  konuya ilişkin makale kabul edilmektedir.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilecektir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale

  kontenjanı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. Özel Sayı

  (Kasım 2019)

  için konuyla ilgili makale

  kabul edilmektedir.

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


86 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı
UKÜ Ön Denetim Kurulu

Ankara  2016-2

 | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Metin Karadağ  
Peter Weiss’deki Mitik Direnme Eyleminin Halk Edebiyatımızdaki Ortak Yanları Ss, 9-28
Re?ections of our Folk Literature and folk culture of Peter Weiss’s Mythological Anti-despotism and Quest

Özet | Abstract | Tam Metin |

Banu Bulduk  
Kültür ve Semboller Bağlamında Anadolu Söylencelerinin Kişiler Üzerindeki Algı Farklılıklarının Tasarım Açısından Değerlendirilmesi ve Bir Atölye Uygulaması Ss, 29-44
Review of Perception Diversities of Anatolian Myths on People in Terms of Design in the Context of Culture and Symbols and an Application of Workshop

Özet | Abstract | Tam Metin |

Şebnem Pala Güzel  
İMGE, META FOR, Alegori üçlü sarmalında bir SİNE-ANTHROPOLO Gue: THEODOROS Angelopoulos Ss, 45-58
İmge, Meta For, Alegori Üçlü Sarmalında Bir Sine-Anthropolo Gue: Theodoros Angelopoulos

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nihal Mamatoğlu Rasim Özgür Dönmez, Seçil Keskin, Burcu Dönmez Albayrak  
Türk Atasözlerinde Çatışma Nedenleri Ss, 59-76
Causes of Conflicts in Turkish Proverbs

Özet | Abstract | Tam Metin |

Medine Sivri Fulya Çelik  
“Ceza Sömürgesi” ve Otoriteryanizme Kafkaesk Bir Bakış Ss,
“Penal Colony” and The Kafkaeskque Approach to Authoritarianism

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan Çörekçioğlu  
Biz ve Cesur Yeni Dünya’da İlkelcilik Ss, 93-108
Primitivism in we and brave New World

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Çevik  
Sözlü, Yazılı ve Elektronik Kültür Ortamlarında Bilmeceden Bulmaca ve Bilgi Yarışmasına Dönüşüm Ss, 109-126
In the Oral, Written and Electronic Culture Environment, Transformation from Riddle to Crossword and Quiz Show

Özet | Abstract | Tam Metin |

Arif Demir  
Türk-Arap Müziğinde Etkileşim ve Müşterek Unsurlar Ss, 127-140
The Common Elements and Interaction Between Turkish-Arabic Music Cultures

Özet | Abstract | Tam Metin |

Faik Gür  
Bir Tütün Köyünde Tarımsal Dönüşüm ve Kadın Emeği Ss, 141-156
Agrarian Transformation in A Tobacco-Growing Village And Women’s Labor

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ersan Ocak  
Belgesel Sinemanın 3 Boyutlu Olarak Dansla Karşılaşması: Wim Wenders’in Pina Belgeselinde Mecralararasılık Ss, 157-166
An Encounter of Documentary With Dance in 3D: Intermediality in Wim Wenders’ Pina Documentary

Özet | Abstract | Tam Metin |

Onur Alp Kayabaşı  
Türk Mitolojisinde Eskatoloji Mitleri Ss, 167-180
Eschatology Myths in Turkic Mythology

Özet | Abstract | Tam Metin |

Çağatay Akşit  
Cicero’nun Eserlerinde Denizcilik Kaynaklı Eğretilemeler Ss, 203-220
Cicero’s Metaphors Being Derived from Navigation and Aspects of the Sea

Özet | Abstract | Tam Metin |

Çiçek Coşkun  
Şehre Uzak Birbirine Yakın: TOKİ Yapracık Toplu Konutlarında Sosyal Yapı Ss, 231-236
Far From The City Close to Eachoter: Social Structure in The TOKİ Yapracık Houses

Özet | Abstract | Tam Metin |

İlkay Kanık  
Küreselleşme Sürecinde Kültürel Melezme Örneği Olarak Yemek Kanalları ve Programları Ss, 237-258
Food Channels and Programs as an Instance of Cultural Hybridization in The Process of Globalization

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nihan Gider Işıkman  
Birinci Tekil Şahıs Belgeselleri; “Ben”in Kendine Bakışı Ss, 259-271
First Person Documentaries; The Gaze of The Ego To Herself

Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr