• Duyurular
 • Makale gönderimi:

  2022 yılı 3.  4. sayıları için makale kabul edilmektedir. 


  CORE Platformundayız...

  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2021-1 / 106. sayı

  Mayıs 2021-2 / 107. sayı

  Ağustos 2021-3 / 108. sayı

  Kasım 2021-4 / 109. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  veya Dergipark

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


86 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı
UKÜ Ön Denetim Kurulu

Ankara  2016-2

Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Metin Karadağ  
Peter Weiss’deki Mitik Direnme Eyleminin Halk Edebiyatımızdaki Ortak Yanları Ss, 9-28
Re?ections of our Folk Literature and folk culture of Peter Weiss’s Mythological Anti-despotism and Quest

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Banu Bulduk  
Kültür ve Semboller Bağlamında Anadolu Söylencelerinin Kişiler Üzerindeki Algı Farklılıklarının Tasarım Açısından Değerlendirilmesi ve Bir Atölye Uygulaması Ss, 29-44
Review of Perception Diversities of Anatolian Myths on People in Terms of Design in the Context of Culture and Symbols and an Application of Workshop

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Hakan Çörekçioğlu  
Biz ve Cesur Yeni Dünya’da İlkelcilik Ss, 93-108
Primitivism in we and brave New World

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mehmet Çevik  
Sözlü, Yazılı ve Elektronik Kültür Ortamlarında Bilmeceden Bulmaca ve Bilgi Yarışmasına Dönüşüm Ss, 109-126
In the Oral, Written and Electronic Culture Environment, Transformation from Riddle to Crossword and Quiz Show

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Arif Demir  
Türk-Arap Müziğinde Etkileşim ve Müşterek Unsurlar Ss, 127-140
The Common Elements and Interaction Between Turkish-Arabic Music Cultures

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Faik Gür  
Bir Tütün Köyünde Tarımsal Dönüşüm ve Kadın Emeği Ss, 141-156
Agrarian Transformation in A Tobacco-Growing Village And Women’s Labor

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ersan Ocak  
Belgesel Sinemanın 3 Boyutlu Olarak Dansla Karşılaşması: Wim Wenders’in Pina Belgeselinde Mecralararasılık Ss, 157-166
An Encounter of Documentary With Dance in 3D: Intermediality in Wim Wenders’ Pina Documentary

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Onur Alp Kayabaşı  
Türk Mitolojisinde Eskatoloji Mitleri Ss, 167-180
Eschatology Myths in Turkic Mythology

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Çağatay Akşit  
Cicero’nun Eserlerinde Denizcilik Kaynaklı Eğretilemeler Ss, 203-220
Cicero’s Metaphors Being Derived from Navigation and Aspects of the Sea

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Çiçek Coşkun  
Şehre Uzak Birbirine Yakın: TOKİ Yapracık Toplu Konutlarında Sosyal Yapı Ss, 231-236
Far From The City Close to Eachoter: Social Structure in The TOKİ Yapracık Houses

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

İlkay Kanık  
Küreselleşme Sürecinde Kültürel Melezme Örneği Olarak Yemek Kanalları ve Programları Ss, 237-258
Food Channels and Programs as an Instance of Cultural Hybridization in The Process of Globalization

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Nihan Gider Işıkman  
Birinci Tekil Şahıs Belgeselleri; “Ben”in Kendine Bakışı Ss, 259-271
First Person Documentaries; The Gaze of The Ego to Herself

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Şebnem Pala Güzel  
İmge, Metafor, Alegori Üçlü Sarmalında Bir Sine-Anthropologue: Theodoros Angelopoulos Ss, 45-58
İmge, Metafor, Alegori Üçlü Sarmalında Bir Sine-Anthropolo Gue: Theodoros Angelopoulos

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Nihal Mamatoğlu - Rasim Özgür Dönmez - Seçil Keskin - Burcu Dönmez Albayrak  
Türk Atasözlerinde Çatışma Nedenleri Ss, 59-76
Causes of Conflicts in Turkish Proverbs

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Medine Sivri - Fulya Çelik  
“Ceza Sömürgesi” ve Otoriteryanizme Kafkaesk Bir Bakış Ss,
“Penal Colony” and The Kafkaeskque Approach to Authoritarianism

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |


Folklor/Edebiyat » Home (dergipark.org.tr)
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)
Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
,