• Duyurular
 • ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. sayısına

  konuya ilişkin makale kabul edilmektedir.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilecektir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale

  kontenjanı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. Özel Sayı

  (Kasım 2019)

  için konuyla ilgili makale

  kabul edilmektedir.

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


76 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı


Ankara  2013-4

 | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Hülya Doğan  
TÜRK SİNEMASINDA 1980’Lİ YILLAR VE “DULLUK” TEMASI ETRAFINDA ÜRETİLEN GELENEKSEL CİNSİYET ROLLERİ Ss, 9-20
Turkish Cinema in 1980s’ and Gender Roles Around the Theme of Widowhood

Özet | Abstract | Tam Metin |

Seval Yinilmez Akagündüz Ümüt Akagündüz  
Cumhuriyet Dönemi Düşünürlerinden Sabahattin Eyuboğlu ’nda Felsefi Bakış Ss, 21-30
Cons IderIng Saba hatt In Eyubo Glu , One of PhIlosop her of Republ Ican Era , from PhIlosop hIcal PoInt of VIew

Özet | Abstract | Tam Metin |

Medine Sivri Işıl Köylü  
OSCAR WILDE’IN “DORIAN GRAY’İN PORTRESİ”, HE RMANN HE SSE’NİN“NARZİSS VE GOLDMUND” VE NEDİM GÜRSEL’İN “RESİMLİ DÜNYA” ADLI ESERLERİNDE NARSİST MİTİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 31-62
THE COMPARISON OF THE NARCISSUS MYTH IN “THE PICTURE OF DORIAN GRAY” BY OSCAR WILDE, “NARCISSUS AND GOLDMUND” BY HE RMANN HE SSE AND “PICTURE WORLD” BY NEDİM GÜRSEL

Özet | Abstract | Tam Metin |

Eunkyung Oh Mamatqul Jo’raev  
Tarihî Genetik Ortaklık ve Senkretik [=Bağdaştırmacı ] Sanat Yaklaşımları Bağlamında Şaman ve Epik Küyci [=Ozan ] Ss, 63-76
HIstorical Genetic Partnership and SenkretIk (Bağdaştırmacı ) According to Art Approach Shamanist and Epic Kuyci (MInstr el)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Servet Gün  
Mülksüzleşme Süreci Bağlamında Bir Köy Monografisi Ss, 77-97
VIllag e Monograp h In the Cont ext of the Proc ess of DIsposs ess Ion

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökhan Tunç  
FİLİBELİ AHMET HİLMİ’NİN A‘MAK-I HAYÂL ADLI ROMANINDA MEVLÂNÂ’NIN MESNEV Î’SİNİN İZLERİ Ss, 99-106
TRACES OF MEV LÂNÂ’S MESNEVÎ IN FILIBELI AHMED HILMI’S NOVE L OF A‘MAK-I HAYÂL

Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuğçe Erdal  
Şiirin Esin Kaynağı Olarak Mitoloji Ss, 107-127
MYTHOLOGY AS A SOURCE OF INSPIRATION FOR THE POEM

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe Ulusoy Tunçel Banu Altunova  
“ATEŞ ETME İSTANBUL” CELİL OKER POLİSİYELERİNDE MEKÂNIN KULLANIMI Ss, 129-148
ISTANBUL! DON’T FIRE USE OF SPACE IN CELIL OKER’S DETECTIVE STORIES

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökhan Kırılen  
‘Kızıl Konağın Rüyası’nda Karşılıksız Aşk: Jia Rui ’nin Akıbeti Ss, 149-162
Unr equIted Love In the Dream of Red Chamb ers And the Trag Ic Fat e of JIa RuI

Özet | Abstract | Tam Metin |

Bölüm Editörü:Mutlu Binark  


Bayram Durbilmez  
TARİHÎ GERÇEKLERİN ÂŞIK EDEBİYATINA YANSIMASI BAĞLAMINDA TÜRK MUKAVEMET TEŞKİLÂTI VE KIBRIS MÜCAHİTLERİ Ss, 173-193
TURKISH RESISTANCE ORGANIZATION (TMT) AND TURKISH FREE DOM FIGHTERS IN CYPRUS WHICH THE CONTEX T IN REF LECTION OF BARDIC (AŞIK) LITERATURE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nevin Balta  
GAZİANTEP’TE ÇOCUKLARA AD VERME GELENEĞİ Ss, 195-206
The Trad ItIon of Naming Children In Gaziantep

Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat Devrim Dirlikyapan  
NEVŞEHİRLİ ÂŞIK AHMET’İN YAŞAMI VE ŞİİRİ ÜZERİNE Ss, 207-226
ON LIFE AND ART OF NEVŞEHİRLİ ÂŞIK AHMET

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Oral  
ADALYA ADINA DAİR Ss, 227-232
On Adalia’s Name

Özet | Abstract | Tam Metin |

Özge Soylu Bozdağ  
İFFET’TE EMİLE ZOLA ve NATURALİZM ETKİSİ Ss, 233-239
EMILE ZOLA, NATURALIZM AND HUSEYIN RAHMI GÜRPINAR’S NOVEL: IFFET

Özet | Abstract | Tam Metin |

Reyhan Çelik  
A.PLATONOV’UN “ÇUKUR” ESERİNDE UMUDUN KAYIPLARI Ss, 241-247
THE ABSENCE OF HOPE IN THE WORK OF A. PLATONOV “THE FOUNDATION PIT”

Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr