• Duyurular
 • ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. sayısına

  konuya ilişkin makale kabul edilmektedir.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilecektir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale

  kontenjanı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. Özel Sayı

  (Kasım 2019)

  için konuyla ilgili makale

  kabul edilmektedir.

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


74 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı


Ankara  2013-2

 | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

zAFER kILIÇER Banu Mustan Dönmez  
‘KÜLTÜREL KİMLİK’ VE ‘KÜLTÜREL ADAPTASYON’ KAVRAMLARI ÇERÇEVESİNDE MALATYA ROMANLARININ MÜZİK PRATİKLERİ* Ss, 9-45
MUSIC PRA CTICES OF MA LAT YA ROMAN IES WITH IN THE FRAME WOR K OF ‘CULTURA L IDENT ITY’ AN D ‘CULTURA L ADAPTAT ION ’ CON CEPTS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Meral Salman  
TOHUM VE TOPRAK METAFORU ÜZERİNDEN BİR OLAĞANÜSTÜ DOĞUM RİTÜELİ: BUĞDAY OĞULLAR, MERCİMEK KIZLAR Ss, 47-59
AN EXTRAOR DINAR Y BIRTH RITUAL BY USING THE SEE D AN D SOIL META PHOR : WHEAT BOYS, LENT IL GIRLS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gürsen Topses  
Psikolojik Danışma Sürecinde “KENDİNİ KABUL” VE “SAVUNUCU DAVRANIŞ” KAVRAMLARININ FELSEFİ VE, PSİKOLOJİK BOYUTLARI Ss, 61-72
THE PHILOSOPHICAL AN D PSYCHO LOG ICAL ASPECTS OF SELFACCEPTAN CE AN D DEFEN SIVE BEHA VIOR S

Özet | Abstract | Tam Metin |

Kadriye TÜRKAN  
RUHSATÎ’NİN ŞİİRLERİNDE METİNLERARASI BAĞLAMDA HALK HİKÂYELERİ Ss, 73-84
FOLK STOR YS FROM THE POINT OF INTERTE XTUALITY IN RUHSAT Î’S POEM S

Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat Cem Demir  
KRİMİNOLOJİ TEORİLERİ İLE BEYOĞLU RAPSODİSİ’NE DOKUNUŞ Ss, 85-96
TO UCHING BEYOĞLU RAPSODY WITH THEOR IES OF CRIMINO LOG Y

Özet | Abstract | Tam Metin |

TÜLİN ARSEVEN  
ESTETİK ETKİNLİKTE YAZAR-KAHRAMAN İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA O TOPRAKLAR BİZİMDİ ADLI ROMANIN ANALİZİ Ss, 97-104
THE ANALYSIS OF NOVEL NAMED THOSE LANDS WERE OURS IN THE THE CONTEXT OF RELATIONSHIP BETWEEN AUTHOR AND PROTAGONIST IN THE AESTHETIC EVENT

Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilek İnan  
MARTIN CRIMP VE POSTDRAMATİK TİYATRO:MUTLULUK CUMHURİYETİNDE Ss, 105-118
MARTIN CRİMP AND POSTDRAMATIC THEATRE: IN THE REPUBLIC OF HAPPINESS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yıldız Yenen Avcı  
KARACAOĞLAN’IN ŞİİRLERİNDE SAPMALAR Ss, 119-129
DEVIAT ION S IN KARA CAO ĞLAN ’S POEM S

Özet | Abstract | Tam Metin |

Medine Sivri Selin Özkan  
Karşılaştırmalı Edebiyatta Metinlerarasılığın Yeri ve Murathan Mungan’ın ‘Dumrul ile Azrail’ Hikayesinde Metinlerarası Bir Yaklaşım Ss, 131-144
THE STEA D OF INTERTE XTUALITY IN COM PARAT IVE LITERAT URE AN D AN INTERTE XTUAL APPROA CH TO MURATHAN MUNGAN ’S STOR Y ‘DUMR UL ILE AZRA IL’

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice Kayhan  
FİKRET DEMİRAĞ’IN ŞİİRLERİNDE YİNELEMELER Ss, 145-155
TYPES OF RE PET ITION IN FİKRET DEMİRA Ğ’S POEM S

Özet | Abstract | Tam Metin |

Efnan Dervişoğlu  
KEMAL ATEŞ’İN YAPITLARINDA GECEKONDULAŞMA OLGUSU Ss, 157-184
SQUATT ING FACT IN THE WOR KS OF KEMA L ATE Ş

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Oral  
SERİK ADINA DAİR Ss, 179-184
Concerning the Name “Serik”

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nevin Akkaya  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEĞER TERCİHLERİ Ss, 185-198
VALUE PRE FEREN CES OF CAN DIDATE TEA CHER S

Özet | Abstract | Tam Metin |

Burcu Avcı  
MÜZİK TOPLULUKLARINDAKİ BİREYLERİN GRUP İÇİNDEKİ ROLLERİNİN, MÜZİKAL BAŞARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Ss, 199-215
THE IMPACT OF INDIVIDUALS’ RO LES IN MUSIC COMM UNITIES WITHIN GRO UPS ON MUSICAL SUCCESS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Banu Öztürk  
Yeni Osmanlılar Tarihi Ss, 217-224
THE HISTORY of NEW OTTOMANS, EBÜZZİYA TEVFİK: MEMORIES and the HISTORY of STORY

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ceren Karadeniz  
Amerika Birleşik Devletleri ’nde Çocuk Müzeleri : Miami Çocuk Müzesi Örneği Ss, 225-240
CHILDREN ’S MUSEUM IN UNITE D STATE S OF AMER ICA: THE INSTAN CE OF MIAM I CHILDREN ’S MUSEUM

Özet | Abstract | Tam Metin |

Özden Pektaş Turgut  
Typograph Ic and Call Igraph Ic Forms In ExlIbr Is Des Ign Exlİbrİs Tasarımında Tİpografİk ve Kalİgrafİk Fo rmlar Ss, 241-248
TYPOGRAPHIC AND CALLIGRAPHIC FORMS IN EXLIBRIS DESIGN

Özet | Abstract | Tam Metin |

Şebnem Atakan  
ANA MARİA MATUTE’NİN OLGUNLUK DÖNEMİ ROMANI ISSIZ CENNET’TE İMGELER VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ Ss, 249-256
IMAGES IN ANA MARIA MATUTE’S MATURITY-PERIOD NOVEL THE DESOLATE HEAVEN AND WHAT IT MAKES ONE THINK ABOUT

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nail Tan -  
ÇOK YÖNLÜ BİR KÜLTÜR ADAMI, SANATÇI CEMİL DEMİRSİPAHİ’NİN ARDINDAN Ss, 257-260
-

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nail Tan -  
ROMANCI, HALK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMACISI SÜLEYMAN KAZMAZ Ss, 261-263
-

Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr