Sayı

BU SAYININ HAKEMLERİ / REVIEWERS of THIS ISSU

Prof.Dr. Sevim Akten

Prof.Dr. Serpil Aygün Cengiz

Prof.Dr. Aysu Erden

Prof.Dr. Mehmet Ölmez

Prof.Dr. Metin Özarslan

Prof.Dr. Hikmet Seçim

Prof.Dr. Oya Somer

Prof.Dr. Recep Songün

Prof.Dr. Başak Uysal

Prof.Dr. Mehmet Ali Yavuz

Doç.Dr. Nevin Akkaya

Doç.Dr. Özgür Ay

Doç.Dr. M. Metin Barlık

Doç. Dr. Ezgi Metin Basat

Doç.Dr. Metin Çolak

Doç.Dr. Gürkan Gümüşatam

Doç.Dr. Rezan Karakaş

Doç.Dr. Hatice Kayhan

Doç.Dr. Süheyla Sarıtaş

Doç.Dr. Hülya Taş

Doç. Dr. Selcan Gürçayır Teke

Yrd.Doç.Dr. Mihrican Aylanç

Dr. Öğr. Üyesi Berna Ayaz

Dr. Öğr. Üyesi Feyza Görez

Dr. Öğr. Üyesi Arzu Korucu

Dr. Gülden Sarı

Dr. Öğr. Üyesi Abdülhakim Tuğluk

 

Bu sayıya gönderilmiş ve yayımlanmış/yayımlanmamış makaleler için değerli katkılarını esirgemeyen değerli bilim insanlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.

We would like to thank the valueable scientists for their precious time and contributions in evaluating the published and unpublished articles that were sent for this issue.

folklor/edebiyat


Sayı
Prof.Dr. Metin Karadağ
Editör
Yrd.Doç.Dr. Mihrican Aylanç
Ankara  2019
Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Hanife Dilek Batislam  
Divan Şiirinde Toprak ve Toprakla İlgili Unsurların Kullanımı Ss, 457-470
Use of Soil And Soil-Related Elements in Divan Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1013
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mehmet Emin Bars  
Sanal Dünyada Halk Mizahının Gülen/Güldüren Yüzü: Siyasi Fıkralar Ss, 471-489
Smiling Face of Folk Humor in the Virtual World: Political Anecdotes
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.981
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Erol Gülüm  
Gelenek Kültürü, Medya Müzeciliği ve YouTube Ss, 491-500
Traditional Culture, Media Museum and YouTube
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.895
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Süleyman Hilmi Kızıldağ - Muhittin Çelik  
Ankara ve Konya’da Yaşayan Nogay Türklerinde Şınlar Üzerine Bir Araştırma Ss, 501-510
A Research on “Şins” in Nogay Turks Living in Ankara and Konya
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.881
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Abdurrahman Kolcu  
Dişi Kurdun Rüyaları ve İnfaza Çağrı Adlı Romanlarda Birey-Toplum Çatışması Ss, 511-520
The Individual-Society Conflict in The Place of the Skull and Invitation to a Beheading
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.896
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Derya Yaylı - Hatice Altun Alkan  
Rica Ediminin Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenler Tarafından Kullanımları Ss, 521-538
Uses of Request Act by Learners of Turkish as a Foreign Language
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.999
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Fikret Yıldırım  
Yeni Uygurca ve Yeni Uygurca Sözlükler Ss, 539-552
Modern Uyghur and Modern Uyghur Dictionaries
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.983
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Duru Güngör  
Nefes, Hareket ve Zaman: Rulo Formatlı Temsîlî Çin Resimlerinde Kullanılan Anlatı Teknikleri Üzerine Bir İnceleme Ss, 553-566
Breath, Motion and Time: Narrative Techniques in Representational Chinese Handscroll Painting
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.919
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Zhazira Otyzbay  
Çağdaş Tuva Yazılı Edebiyatının Gelişimi Ss, 567-576
The Development of Contemporary Written Tuvan Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.997
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Hilal Kaya  
Karşılaştırmalı Bir Çalışma: Jean Paul Sartre’ın Çıkış Yok ve Hasan Ali Toptaş’ın Gölgesizler’inde Varoluşçuluk Ss, 577-591
A Comparative Study: Existentialism in No Exit by Jean Paul Sartre and Shadowless by Hasan Ali Toptaş
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.986
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mehmet Metin Barlık  
Amerikan Şiirinde Avangart Geleneğin Elektronik Yansıması: Dijital Şiir Ss, 593-604
The Electronic Reflection of Avant-Garde Tradition in American Poetry: Digital Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.911
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Özge Üstündağ Güvenç  
Doris Lessing’in “An Old Woman and Her Cat” Adlı Öyküsünde Geçici Barınakların Göçebe Eylemler Yoluyla Alternatif Mekanlar Olarak Yaratılması Ss, 605-622
Configuration of Transient Shelters as Alternative Spaces Through Nomadic Acts in Doris Lessing’s “An Old Woman and Her Cat”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.991
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ayşe Tomat Yılmaz  
Kamel Daoud’un Meursault, Contre-Enquête Adlı Yapıtında Efendi-Köle Diyalektiği Ss, 623-634
The Master-Slave Dialectic in Kamel Daoud’s Novel Entitled Meursault, Contre-Enquête
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.879
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mesut Günenç  
Dramatik ve Postdramatik Bir Tragedya Paradigması: Simon Stephens’ın Motortown Adlı Oyunu Ss, 635-644
A Paradigm of Dramatic and Postdramatic Tragedy: Simon Stephens’s Motortown

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Abdulfettah İmamoğlu  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: La Littérature Comparée Ss, 645-648
La Littérature Comparée

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mustafa Duman  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Âşıklık Geleneği ve Medya Endüstrisi – Geleneksel Müziğin Medyadaki Serüveni Ankara: Grafiker Ss, 649-652


Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Tülay Aslıhak Uğurelli  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Tohum ve Toprak Ss, 653-656


Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Özlem Aydoğdu Atasoy  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Coğrafya ve Tarih Perspektifinden Somut Kültürel Miras ve Türkiye Ss, 657-659


Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |