Sayı

1994 yılından beri Ankara’da çıkan Folklor/Edebiyat dergisi, 2008 yılından itibaren Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi bünyesinde, uluslararası hakemli sistematikle, yılda dört sayı olarak yayımlanmaktadır. Dergimizde; folklor, edebiyat, dilbilim ve bu alanlarla bağlantılı dallardaki bilimsel, özgün ve nitelikli oldukları hakemlerce onaylanmış makaleler değerlendirilmektedir. Dergimizin basılı ve elektronik formatları bulunmaktadır. Folklor/Edebiyat, akademik alanda hazırlanan çalışmaların yer aldığı bir yayım olarak bilimsel araştırma yapan kurum ve kişilere katkı sağlamak amacıyla toplumsal hizmet sunan sosyal bir organdır. Derginin yayım dili Türkçe ve İngilizce’dir, ayrıca Türkçe de olsa tüm basılan makalelerin başlık, özet ve anahtar kelimeleri İngilizce olarak da makalede bulunur. Dergimizde yayınlanmak üzere sisteme yüklenen çalışmalar için yayın telif hakkı sözleşmesi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar dergiye devredilmiş olarak kabul edilir. Yazar ya da yazarlar, bu durumu kabul eder ve derginin yayın ilkelerine uygun hareket etmeyi onaylar bu sisteme dahil olurlar. Dergiye makale gönderme site üzerinden Makale Takip Sistemi yoluyla gerçekleştirilmektedir. Dergimizde yayınlanması amacıyla gönderilen ve diğer bölümlerde belirtilmiş olan koşullara uygun çalışmalarda saptanabilecek ilgili yasalara uygun olarak gerçekleştirilmemiş alıntı, intihal gibi konularda yazar ya da yazarlar tek taraflı olarak sorumludur.

Dergi sahibi: Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi adına Prof. Dr. Halil NADİRİ REKTÖR

Genel Yayın Yönetmeni (Editör) Prof. Dr. Metin KARADAĞ


Sayı
Metin Karadağ
Editör
UKÜ Ön Denetim Kurulu
Ankara  2016
Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Berna Kurt  
‘Birlik ve Beraberlik’ Oyunları: Yakın Dönem Dans Sahnesinde (Sıradan) Milliyetç i Semboller ve Temalar Ss, 69-82
Dances of ‘Unity and Solidarity’: (Banal) Nationalist Symbols and Themes In Contemporary Folk Dance Performances

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Birsel Çağlar Abiha  
Geleneksel Halk Sanatında Şahmaran Motifleri ve Bu Motiflerin Dili Ss, 99-116
The Motifs of Shahmaran and the Language of These Motifs in the Traditional Folk Art

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Okan Alay  
Türk Halk Şiirinde Öteki Gerçeklik Olarak İroni Ss, 117-130
Irony as the Alternate Realty in Turkish Folk Poem

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Şirvan Kalsın  
Bağdaşıklık ve Kutadgu Bilig’de Sözcük Bağdaşıklığı Ss, 131-146
Cohesion and Lexical Cohesion in Kutadgu Bilig

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Onur Bilge Kula  
“Kafamda Bir Tuhaflık” Romanında Sosyal-Siyasal Ayrımlaşmanın Anlatılaştırımı Ss, 9-22
The Narrativation of Social and Political Differentiation in the Novel “A Strangeness in My Mind”

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ayşe Tomat Yılmaz  
Assia Djebar’in Mezarı Olmayan Kadın Adlı Romanıyla La Nou Ba Des Femmes Du Mont Chenou A Adlı Filminde Cezayirli Kadınların Köklü Değişimleri Ss, 157-164
Algeran Women’s Radical Evolution in Assia Djebar’s Nov El Called La Femme Sans Sepulture and Film Called La Nouba Des Femmes Du Mont Chenoua

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Gürkan Gümüşatam  
Kıbrıs Türk Söz Varlığının Belgelenmesinde Bener Hakkı Hakeri’nin Çalışmaları Ss, 165-178
The Studies of Bener Hakki Hakeri on The Documentation of the Existance of Turkish Cypriot Vocabulary

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Meral Salman Yıkmış  
Bireysel Bellekten Kolektif Belleğe: Dergâh’ı Su Basınca Ss, 179-192
From Individual Memory to Collective Memory: When the Dergâh was Flooded

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Kadriye Türkân  
Kıbrıs Türk Masallarında Şamanistik Evren Tasavvuru Ss, 194-204
Image of Shamanic Cosmos in Cyprus Turkish Folktales

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Yaşar Özkandaş  
Muhafazakârlığın Kıyısında bir Kemalizm Değerlendirmesi: “ Türk İnkilâbina Bakışlar ” Ss, 217-225
On the Edge of Conservatism a Kemalist Assessment: “Views Into Turkish Revolution”

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Elmira Memedova Kekeç  
Sovyetler Dönemi Yaşnamelerinin Muhteva Özellikleri (Türkmen, Azerbaycan ve Kara Kalpak Yaşnameleri Örneğinde) Ss,
The Content Characterization of Yashname of Soviet Period (Based on Yashname of Turkmenian , Azerbaijan and Karakalpak )

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

V.A. Burnakov Çeviren: Yaprak Pelin Uluışık  
Geleneksel Hakas İnançları Bağlamında Izıh Ss, 227-246
The Yzykh in the Context of Traditional Khakassian Beliefs

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Abdulmuttalip İpek  
Nedim ’in “Köşk Kasidesi ”nin Tâhirü ’l-Mevlevî Tarafından Şerhi Ss,
TAHIRU’L-MEVLEVI ’S ANNOTATION oN NEDIM’S “MANOR EULOGY”

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Tülin Arseven  
Modern Anlatıda Geleneğin İzleri ve “Bin Beyaz Turna" Ss, 23-38
Traces Of Tradition in the Modern Narratin and “Thou Sand Cranes”

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Aydın Afacan  
Evdeki Şiir: Antropo-Kozmik Bir Mekânın Çelişkileri Ss, 37-43
Poetry at Home:Discrepancies of an Anthropo-Cosmic Space

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Özge Öztekin  
Ninniyi Divan Şairlerinden Dinlemek Ss, 45-68
Listen to the Lullaby of the Divan Poets

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

İlkay Kanık  
Gastro Medya ve Gastro Kültürün Kavramsal İncelemesi Ss, 83-98
A Conceptual Exploration of Gastro Media and Gastro Culture

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |