• Duyurular
 • ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. sayısına

  konuya ilişkin makale kabul edilmektedir.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilecektir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale

  kontenjanı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. Özel Sayı

  (Kasım 2019)

  için konuyla ilgili makale

  kabul edilmektedir.

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


88 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı
UKÜ Ön Denetim Kurulu

Ankara  2016-4

 | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Onur Bilge Kula  
“Kafamda Bir Tuhaflık” Romanında Sosyal-Siyasal Ayrımlaşmanın Anlatılaştırımı Ss, 9-22
The NarratIvatIon Of SocIal And PolItIcal DIfferentIatIon In The Novel “A Strangeness In My MInd”

Özet | Abstract | Tam Metin |

Tülin Arseven  
MODERN ANLATIDA GELENEĞİN İZLERİ VE “BİN BEYAZ TURNA" Ss, 23-38
TRACES OF TRADITIO N IN THE MODERN NARRATIO N AND “THOU SAND CRANES”

Özet | Abstract | Tam Metin |

Aydın Afacan  
Evdeki Şiir: Antropo-Kozmik Bir Mekânın Çelişkileri Ss, 37-43
Poetry at home:discrepancies of an anthropo-cosmic space

Özet | Abstract | Tam Metin |

Özge Öztekin  
NİNNİYİ DİVAN ŞAİRLERİNDEN DİNLEMEK Ss, 45-68
LIsten to the Lullaby of the DIvan Poets

Özet | Abstract | Tam Metin |

Berna Kurt  
‘Birlik ve Beraberlik’ Oyunları: Yakın Dönem Dans Sahnesinde (Sıradan) Milliyetç i Semboller ve Temalar Ss, 69-82
Dances of ‘Unity and Solidarity’: (Banal) Nationalist Symbols and Themes In Contemporary Folk Dance Performances

Özet | Abstract | Tam Metin |

İlkay Kanık  
GASTRO MEDYA VE GASTRO KÜLTÜRÜN KAVRAMSAL İNCELEMESİ Ss, 83-98
A CONCEPTUAL EXPLORATIO N OF GASTRO MEDIA AND GASTRO CULTURE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Birsel Çağlar Abiha  
Geleneksel Halk Sanatında Şahmaran Motifleri ve Bu Motiflerin Dili Ss, 99-116
The Motifs of Shahmaran and the Language of These Motifs in the Traditional Folk Art

Özet | Abstract | Tam Metin |

Okan Alay  
Türk Halk Şiirinde Öteki Gerçeklik Olarak İroni Ss, 117-130
Irony as the Alternate Realty in Turkish Folk Poem

Özet | Abstract | Tam Metin |

Şirvan Kalsın  
Bağdaşıklık ve Kutadgu Bilig’de Sözcük Bağdaşıklığı Ss, 131-146
Cohesion and Lexical Cohesion in Kutadgu Bilig

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe Tomat Yılmaz  
ASSİA DJEBAR’IN MEZARI OLMAYAN KADIN ADLI ROMANIYLA LA NOU BA DES FEMMES DU MONT CHENOU A ADLI FİLMİNDE CEZAYİRLİ KADINLARIN KÖKLÜ DEĞİŞİMLERİ Ss, 157-164
ALGERAN WOMEN’S RADICAL EVO LUTIO N IN ASSIA DJEBAR’S NOV EL CALLED LA FEMME SANS SEPULTURE AND FI LM CALLED LA NOUBA DES FEMMES DU MONT CHENOUA

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gürkan Gümüşatam  
KIBRIS TÜRK SÖZ VARLIĞININ BELGELENMESİNDE BENER HAKKI HAKERİ’NİN ÇALIŞ MALARI Ss, 165-178
THE STUDIES OF BENER HAKKI HAKERİ ON THE DOCUMENTATIO N OF THE EXISTANCE OF TURKISH CYPRIO T VO CABULARY

Özet | Abstract | Tam Metin |

Meral Salman Yıkmış  
BİREY SEL BELLEKTEN KOLEKTİF BELLEĞE: DERGÂH’I SU BASINCA Ss, 179-192
From IndIvIdual Memory to CollectIve Memory: When the Dergâh was Flooded

Özet | Abstract | Tam Metin |

Kadriye Türkân  
KIBRIS TÜRK MASALLARINDA ŞAMANİSTİK EVREN TASAVVURU Ss, 194-204
Image of Shamanic Cosmos in Cyprus Turkish Folktales

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yaşar Özkandaş  
MUHAFAZAKÂRLIĞIN KIYISINDABİR KEMALİZM DEĞERLENDİRMESİ: “ TÜRK İNKILÂBINA BAKIŞ LAR ” Ss, 217-225
ON THE EDGE OF CONSERVATISM A KEMALIST ASSESSMENT: “VIEWS INTO TURKISH REVOLUTION”

Özet | Abstract | Tam Metin |

Elmira Memedova Kekeç  
SOVYETLER DÖNEMİ YAŞNAMELERİNİN MUHTEVA ÖZELLİKLERİ (TÜRKMEN, AZERBAYCAN VE KARA KALPAK YAŞNA MELERİ ÖRNEĞİNDE) Ss,
The Content Characterization of Yashname of Soviet Period (Based on Yashname of Turkmenian , Azerbaijan And Karakalpak )

Özet | Abstract | Tam Metin |

V.A. Burnakov Çeviren: Yaprak Pelin Uluışık  
GELENEKSEL HAKAS İNANÇLARI BAĞLAMINDA IZIH Ss, 227-246
The Yzykh in The Context of Traditional Khakassian Beliefs

Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulmuttalip İpek  
Nedim ’in “Köşk Kasidesi ”nin Tâhirü ’l-Mevlevî Tarafından Şerhi Ss,
TAHIRU’L-MEVLEVI ’S ANNOTATION oN NEDIM’S “MANOR EULOGY”

Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr