• Duyurular
 • ESCI

  WEB OF SCIENCE

  ***


  İngilizce Çeviriler

  Elektronik çeviri kullanılmış

  makaleler kabul edilmez.

  ***


  APC ödemesi

  1 Nisan 2022 tarihinden sonraki

  makaleler için, 50 Avro

  Makale İşletim Ücreti (APC)

  alınacaktır.

  ***


  Yayım Takvimi

   

  Şubat 2022 -I / 109
  Mayıs 2022-II / 110
  Ağustos 2022-III/111
  Kasım 2022- IV/ 112

  *****************
  Makale gönderimi:

  2022 yılı  4. sayı ve 2023 yılı

  sayıları için

  makale kabul edilmektedir. 

  ***  Derginin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergiye gönderilen makalelerin

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  belgelerinin bulunması 

  zorunludur.

  -----------------------

   


  Makale Takip Sistemi

  Dergiye makale gönderilmesi

  ve sonraki tüm işlemler,

   bu sitedeki

  Makale Takip Sistemi veya  

  Dergipark üzerinden  

  gerçekleştirilmektedir.

  ***


106-Ek SayıEditör
Hande Birkalan-Gedik / Mihrican Aylanç

Editör Yardımcısı
Mihrican Aylanç

Ankara  2021-2

Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Biran Mertan  
Kuzey Kıbrıs’ta Süregelen Cinsiyetlendirilmiş Ebeveynlik Ss, 1-26
The Ongoing Gendered Parenting in North Cyprus
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1849
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Pınar Melis Yelsalı Parmaksız - Gökçe Çöçel  
Gösterişçi Tüketim, Sınıf, Din ve Güçlenme Ekseninde Muhafazakâr Kadınlar Ss, 27-50
Conservative Women in the Axis of Conspicuous Consumption, Class, Religion and Empowerment
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1743
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ceren Lordoğlu  
Ev Kurarak Güçlenmenin İmkânları Ss, 51-74
Possibilitıes of Empowerment Through Homemaking
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1737
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Zeynep Nagihan Kahveci  
Beypazarı’nda Kadının Ev İçi Emeğinin Dönüşümü: Deneyim ve Aktarım Ss, 75-98
The Transformation of Domestic Labor of Women in Beypazarı: Experience and Transmission
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1721
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Yıldız Öztürk  
Sergileme Politikalarında Alternatif Yaklaşımlar: Feminist Küratöryal Pratiklere Hâlâ İhtiyaç Var mı? Ss, 99-112
Alternative Approaches to Politics of Exhibition: Do We Still Need Feminist Curatorial Practices?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1728
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Hanife Nâlân Genç  
Mantiktan İdealize Edilmiş Kadin İmgesine: Halide Edip’in Çaresaz’i Ss, 113-128
From Logic to Idealized Female Image: Halide Edip’s Çaresaz
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1671
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Kübra Yıldız Altın  
Kadın ve Şeytan: Sibirya Sahası Türk Halk Anlatıları Üzerine Bir İnceleme Ss, 129-146
Women and Satan: A Study on Turkish Folk Narratives in the Siberian Field
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1726
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Süreyya Elif Aksoy  
Kırmızı Başlıklı Kız’ın Edebiyattan Sinemaya Al Yazmalı Olarak Yolculuğu Ss, 147-170
TheJourney of the Little Red Riding Hood from Literature to Cinema as the Red Scarf
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1757
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

İzlem Kanlı - Pelin Agocuk  
Kültürel Gösterge Aracı Olarak Sinema: Lal Gece (2016) ve Hwal (Yay, 2005) Filmlerinin Toplumsal Cinsiyet ve Kültürel Bağlamda Karşılaştırmalı Analizi Ss, 171-198
Cinema as a Form of Cultural Representations: A Comparative Analysis of The Films Lal Gece (2016) ve Hwal (Yay, 2005) From Cultural and Gender Perspectives

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Münire Baysan  
Yaşayan İnsan Hazineleri Bağlamında Çini Sanatçısı Naciye Nur Avlupınar ve Sanatsal Faaliyetleri Ss, 199-210
Tile Artist Naciye Nûr Avlupınar and Her Artistic Activities in the Context of Living Human Treasures
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1719
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Esra Işık  
Erken Cumhuriyet Dönemi Kadın Dergilerinde Kadın İmajı: Ev Kadın Dergisi Örneği Ss, 211-228
The Image of Women in Early Republican Era Women's Magazines: The Sample of Ev Kadın Magazine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1740
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ebru Güzel  
Tween/Eşikergen Jargonu “Mean Girls” ve Güzellik Zorbalığı Ss, 229-248
Tween Jargon “Mean Girls” and Beauty Bullying
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1533
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ata Sağıroğlu  
Cinsiyete Dayalı işbölümü bağlamında 'Bayan Orkestra': DJ Cannur Örneği Ss, 249-266
'Miss Orchestra' in the Context of Gender-Based Division of Labor: The Case of DJ Cannur
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1759
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Çelik Ekmekçi  
Marianne’s Body Politics in Angela Carter’s Heroes and Villains Ss, 267-284
Angela Carter’ın Heroes and Villains Adlı Eserinde Marianne’nin Beden Politikası
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1410
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Emre Say  
Defiance of Patriarchy in Le Guin’s "The Left Hand of Darkness" Ss, 285-296
Le Guin’in Karanlığın Sol Eli Romanında Ataerkiye Meydan Okuma
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1684
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Azime Pekşen Yakar  
The Strategic Use of Memory in The Book of Margery Kempe Ss, 297-310
Margery Kempe’in Kitabı’nda Hafızanın Stratejik Kullanımı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1605
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Alize Can Rençberler  
Feminist çeviri bakış açısıyla kadın sorunları: Sylvia Plath ve “Anneler” Ss, 311-328
Woman issues from the perspective of feminist translation: Sylvia Plath and “Mothers”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1727
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mihrican Aylanç - Hasan Rüstemoğlu  
Hanife Aliefendioğlu ile Mülakat Ss, 329-346
Interview with Hanife Aliefendioglu

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Özden Öz  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Book Review Erel, Umut (2009) Migrant women transforming citizenship: Life-stories from Britain and Germany Ss, 347-350
Book Review Erel, Umut (2009) Migrant women transforming citizenship: Life-stories from Britain and Germany

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |


Folklor/Edebiyat » Home (dergipark.org.tr)
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)
Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
twitter facebook