• Duyurular
 • Başgöz'ü Sonsuzluğa Uğurladık...

  ***

  Değerli bilim insanı,

  muhterem hocamız

  Prof. Dr. İlhan Başgöz'ü

  sonsuzluğa uğurladık...

  Başımız sağ olsun...

  ***


  Alan sınırlaması

  Dergimizdeki yoğun makale

  birikimi sebebiyle 2021

  yılından ititbaren sadece

  folklor/ edebiyat ve antropoloji

  alanındaki makaleler

  değerlendirilecektir.

  ****


  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce genişletilmiş özet (Extended summary)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2021-1 / 106. sayı

  Mayıs 2021-2 / 107. sayı

  Ağustos 2021-3 / 108. sayı

  Kasım 2021-4 / 109. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


106-Ek SayıEditör
Hande Birkalan-Gedik / Mihrican Aylanç

Editör Yardımcısı
Mihrican Aylanç

Ankara  2021-2

Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Biran Mertan  
Kuzey Kıbrıs’ta Süregelen Cinsiyetlendirilmiş Ebeveynlik Ss, 1-26
The Ongoing Gendered Parenting in North Cyprus
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1849
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Pınar Melis Yelsalı Parmaksız - Gökçe Çöçel  
Gösterişçi Tüketim, Sınıf, Din ve Güçlenme Ekseninde Muhafazakâr Kadınlar Ss, 27-50
Conservative Women in the Axis of Conspicuous Consumption, Class, Religion and Empowerment
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1743
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ceren Lordoğlu  
Ev Kurarak Güçlenmenin İmkânları Ss, 51-74
Possibilitıes of Empowerment Through Homemaking
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1737
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Zeynep Nagihan Kahveci  
Beypazarı’nda Kadının Ev İçi Emeğinin Dönüşümü: Deneyim ve Aktarım Ss, 75-98
The Transformation of Domestic Labor of Women in Beypazarı: Experience and Transmission
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1721
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Yıldız Öztürk  
Sergileme Politikalarında Alternatif Yaklaşımlar: Feminist Küratöryal Pratiklere Hâlâ İhtiyaç Var mı? Ss, 99-112
Alternative Approaches to Politics of Exhibition: Do We Still Need Feminist Curatorial Practices?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1728
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Hanife Nâlân Genç  
Mantiktan İdealize Edilmiş Kadin İmgesine: Halide Edip’in Çaresaz’i Ss, 113-128
From Logic to Idealized Female Image: Halide Edip’s Çaresaz
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1671
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Kübra Yıldız Altın  
Kadın ve Şeytan: Sibirya Sahası Türk Halk Anlatıları Üzerine Bir İnceleme Ss, 129-146
Women and Satan: A Study on Turkish Folk Narratives in the Siberian Field
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1726
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Süreyya Elif Aksoy  
Kırmızı Başlıklı Kız’ın Edebiyattan Sinemaya Al Yazmalı Olarak Yolculuğu Ss, 147-170
TheJourney of the Little Red Riding Hood from Literature to Cinema as the Red Scarf
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1757
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

İzlem Kanlı - Pelin Agocuk  
Kültürel Gösterge Aracı Olarak Sinema: Lal Gece (2016) ve Hwal (Yay, 2005) Filmlerinin Toplumsal Cinsiyet ve Kültürel Bağlamda Karşılaştırmalı Analizi Ss, 171-198
Cinema as a Form of Cultural Representations: A Comparative Analysis of The Films Lal Gece (2016) ve Hwal (Yay, 2005) From Cultural and Gender Perspectives

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Münire Baysan  
Yaşayan İnsan Hazineleri Bağlamında Çini Sanatçısı Naciye Nur Avlupınar ve Sanatsal Faaliyetleri Ss, 199-210
Tile Artist Naciye Nûr Avlupınar and Her Artistic Activities in the Context of Living Human Treasures
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1719
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Esra Işık  
Erken Cumhuriyet Dönemi Kadın Dergilerinde Kadın İmajı: Ev Kadın Dergisi Örneği Ss, 211-228
The Image of Women in Early Republican Era Women's Magazines: The Sample of Ev Kadın Magazine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1740
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ebru Güzel  
Tween/Eşikergen Jargonu “Mean Girls” ve Güzellik Zorbalığı Ss, 229-248
Tween Jargon “Mean Girls” and Beauty Bullying
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1533
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ata Sağıroğlu  
Cinsiyete Dayalı işbölümü bağlamında 'Bayan Orkestra': DJ Cannur Örneği Ss, 249-266
'Miss Orchestra' in the Context of Gender-Based Division of Labor: The Case of DJ Cannur
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1759
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Çelik Ekmekçi  
Marianne’s Body Politics in Angela Carter’s Heroes and Villains Ss, 267-284
Angela Carter’ın Heroes and Villains Adlı Eserinde Marianne’nin Beden Politikası
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1410
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Emre Say  
Defiance of Patriarchy in Le Guin’s "The Left Hand of Darkness" Ss, 285-296
Le Guin’in Karanlığın Sol Eli Romanında Ataerkiye Meydan Okuma
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1684
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Azime Pekşen Yakar  
The Strategic Use of Memory in The Book of Margery Kempe Ss, 297-310
Margery Kempe’in Kitabı’nda Hafızanın Stratejik Kullanımı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1605
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Alize Can Rençberler  
Feminist çeviri bakış açısıyla kadın sorunları: Sylvia Plath ve “Anneler” Ss, 311-328
Woman issues from the perspective of feminist translation: Sylvia Plath and “Mothers”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1727
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mihrican Aylanç - Hasan Rüstemoğlu  
Hanife Aliefendioğlu ile Mülakat Ss, 329-346
Interview with Hanife Aliefendioglu

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Özden Öz  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Book Review Erel, Umut (2009) Migrant women transforming citizenship: Life-stories from Britain and Germany Ss, 347-350
Book Review Erel, Umut (2009) Migrant women transforming citizenship: Life-stories from Britain and Germany

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)