Sayı

103


Sayı
Prof.Dr.Metin Karadağ
Editör
Yrd.Doç.Dr. Mihican Aylanç
Ankara  2020
Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Hanife Nâlân Genç  
Ötekinin Ötekisini Anlatan Roman: O/Hakkâri’de Bir Mevsim Ss, 451-462
Novel Depicting the Other of the Other: O/Hakkâri’de Bir Mevsim

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Olgun Yalçın  
Türk Kültürü Sözlü Şiir Geleneğinde Ekolojik Boyut: Derin Ekoloji Yaklaşımı Bağlamında Eko-Eleştirel Çözümleme Ss, 463-482
Ecological Dimension in Turkish Culture Oral Poetry Tradition: Eco-Critical Analysis in the Context of Deep Ecology Approach
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1245
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mustafa Dinç  
Türkülerin Başına Gelenler: Politik-İdeolojik Sebeplerle Değiştirilen Türküler Üzerine Ss, 483-508
What Happened to Folk Songs: About Folk Songs Changed for Political-Ideological Reasons
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1246
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Hatice Altun Akan - Zekerya Batur  
Masalların Dil Becerilerinin Gelişirilmesine Katkısı: Öğretmen Adayları Örneği Ss, 509-526
The Contribution of Tales to The Development of Language Skills: Example of Teacher Candidates

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Funda Kızıler Emer  
Corona ve Paul Celan ya da Aşk ve Pandemi Ss, 527-544
Corona and Paul Celan or Love and Pandemic
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1325
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Süleyman Şanlı  
Unutulmuş Bir Topluluğu Hatırlamak: Diyarbakır Yahudileri Ss, 545-558
Recalling a Forgotten Community: Jews of Diyarbakır
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.851
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ayşe Ertuş  
Hasan Hüseyin Korkmazgil’in Made İn Turkey Adlı Mizahi Öykülerinde Siyasi Eleştiriler Ss, 559-576
Political Criticisms In Hasan Hüseyin Korkmazgil’s Humor Work Titled Made In Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1087
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Özay Önal  
Türkçede ses kavramsal alanının yapılandırılmasında imge şemaları, kavramsal metafor ve metoniminin rolleri Ss, 577-596
The roles of image schemas, conceptual metaphor and metonymy in structuring the conceptual field of sound in Turkish

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Hasan İsi  
Eski Uygur Türkçesi Metinlerinde “Sumer~Sumeru Tag” İfadesi Üzerine Ss, 597-608
On the Expression of Sumer ~Sumeru Tag In Old Uyghur TurkicTexts
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1160
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

İnci Aras  
Kafka’nın “Melezleme”Sindeki Bağlaşıklık Ölçütleri Ss, 609-620
Coheresion Criteria in “A Crossbreed” By Kafka
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1169
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Belgin Bağırlar  
Radikal Feminist İzler: Judith Thompson’nın The Crackwalker ve Lion in the Streets oyunları Ss, 621-632
Radical Feminist Echoes: Judith Thompson’s The Crackwalker and Lion in the Streets
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1184
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

İbrahim Ahmet Aydemir  
Tsengel Tuvalarının Milli Kimlik Oluşumunda Hey'at Naadım'ın Rolü Ss, 633-646
The Role of Hey’at Naadam in the Formation of the National Identity of the Tsengel Tuvans

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Aslı Büyükokutan Töret  
Kent Kökenli Kadın Eğlencelerine Bir Örnek: Kerem’le Kız Kıza Ss, 647-671
An Example of Urban Women's Entertainment: Girl to girl with Kerem
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1225
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ürün Yıldıran Önk - Ebru Gökaliler  
Yerli Dizilerde Geçiş Ritüelleri: Kına Gecesi Örneği Ss, 671-690
Rituals of Transition in Turkish TV Drama: The Case of Henna Night
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1226
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Pınar Kasapoğlu Akyol  
“Suyla Arınma”dan Modern Zamanların “Gelin Hamamı”na: Tarihi Karacabey Hamamı’nda Gelin Hamamı Ss, 691-706
From "Water Purification" to "Bridal Bath" of Modern Times: Bridal Bath in Historical Karacabey Bath
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1205
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Meltem Özsan - Mine Ceranoğlu  
Evlilik Geleneklerinde Özel Ritüel: Kahramanmaraş Gelin Hamamı Ss, 707-733
Special Ritual in Marriage Traditions: Bridal Bath of Kahramanmaraş
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1208
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Süheyla Sarıtaş  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Maddi Kültür Ss, 733-736
Review- Material Culture

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Melda Özen  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Review: Albert Einstein. Einstein Seyahatnamesi: Uzakdoğu, Filistin&İspanya 1922-1923 Ss, 737-742


Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Sibel Çelik  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Türkiye'nin Müziği Ss, 743-746
Review: Turkey's Music

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Vedat Yazıcı  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Ayzıt Tansel'le " Üç Kanatlı Masal Kuşu" : Oğuz Tansel Üzerine Bir Söyleşi Ss, 747-756
Interview: "Three Winged Fairy Tale Bird" with Ayzıt Tansel: An Interview on Oğuz Tansel

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |